Et tydeligere og styrket NAL – rapporten fra First House er overlevert

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 27.10.2017
Representantskapet (RS) bestilte våren 2016 en strategiprosess som skulle ”styrke og tydeliggjøre NAL”. First House ble engasjert som ekstern prosessleder og har nå overlevert sin endelige rapport til NAL.

— Rapporten fra First House er spennende lesing; etter grundige bakgrunnsundersøkelser avdekker det de mener er hovedutfordringene i NAL og kommer i sine anbefalinger med forslag til løsninger. First House har levert sine anbefalinger, men det er Representantskapet i NAL som skal beslutte veien videre. Arbeidet vi gjør nå fremover legger grunnlaget for å styrke og tydeliggjøre NAL, sier Alexandria Algard, president i NAL. 

I rapporten står det blant annet: ”Dersom NAL fremover skal bli en tydeligere og styrket organisasjon er det i hovedsak to hovedutfordringer som First House mener NAL er nødt til å ta tak i. Den første er å utvikle NAL til å bli en mer demokratisk og medlemsstyrt organisasjon. Den andre er å styrke NALs rolle som samfunnsaktør og på den måten sikre større politisk gjennomslag på vegne av medlemmene.”   

Rapporten på 36 sider tar for seg både eksterne og interne utfordringer. Den inneholder også strategiske anbefalinger, ulike tiltak med blant annet forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur, forslag til ny administrasjonsstruktur, skisse til nye vedtekter og innspill til årshjul for NAL. De skisseres også et forslag til en implementeringsplan.

Rapporten inneholder First House sine vurderinger og anbefalinger som de mener skal bidra til å tydeliggjøre og styrke NAL som organisasjon. First House mener at NAL skal prioritere følgende hovedsatsinger i tiden fremover:

 • økt medlemsfokus
 • større engasjement på lokalt nivå i organisasjonen
 • sterkere satsing på studenter
 • økt politisk gjennomslag

First House sine anbefalinger er basert på deres kompetanse og erfaring, samt innspill fra lokalforeningene, medlemmene og ansatte i prosessen. Men det er til slutt RS som beslutter hva som skal implementeres og hva som ikke skal gjøres. Anbefalingene fra First House er basert på en grundig kartlegging som er gjort siden november 2016. Kartleggingen har bestått av tre workshops, en bred spørreundersøkelse og tilbakemelding fra, samt dialog med ansatte tillitsvalgte og medlemmer på ulike nivåer i organisasjonen. Det er også blitt gjennomført undersøkelser om hva interessentgrupper (politikere og andre organisasjoner) i samfunnet mener om NAL.

— Inkludering og bred deltakelse har stått i fokus gjennom hele denne prosessen. Medlemmene er spurt gjennom medlemsundersøkelse og i workshops har representantskapet, styret og administrasjonen arbeidet sammen. Nå sendes rapportens anbefalinger ut på høring slik at lokalforeningene, NAL Student og ansatte kan komme med tilbakemeldinger, avslutter Alexandria Algard.

Rapporten er tilgjengelig for alle medlemmer i NAL

Rapporten er tilgjengelig for alle medlemmer i NAL. Vi oppfordrer alle som er interessert i å sette seg inn i First House sine anbefalinger om å lese rapporten og gjerne gi tilbakemelding til sin lokalforeningsleder i god tid før høringsfristen 10. november.

Rapporten kan mottas ved å kontakte din lokalforeningsleder eller administrasjonsleder, Ragnhild Ølstad på epost roe@arkitektur.no


Veien videre

- Høringsperiode for lokalforeningene, NAL Student og ansatte i administrasjonen. Vi tar tempen på hva medlemmene synes om anbefalingene, som utgangspunkt for videre bearbeiding frem mot ekstraordinært RS-møte februar 2018. Høringsfrist: 10. november.

- Ekstraordinært RS-møte 2. februar: Vedtak om overordnet retning.

- Ordinært RS-møte mai/juni 2018: Endelig vedtak, inkludert vedtekter.

 

 

Hovedpunktene i First House sine anbefalinger - kort oppsummert


First House foreslår følgende tiltak for bedre organisering, kompetanse, ledelse og kultur i NAL.

Forslag til nytt organisasjonskart NAL

1. Ny organisasjonsstruktur i NAL

First House foreslår en ny organisasjonsstruktur som har som mål å sikre medlemmers og tillitsvalgtes medbestemmelsesrett, samt bedre forankring og av målsetninger, økonomiske prioriteringer og uttalt politikk.

First House anbefaler NAL å gå vekk fra en styringsmodell der representantskapet (RS) er øverste beslutningsorgan, til en styringsmodell der landsmøtet gjennom representasjon av valgte delegasjoner med tillitsvalgte fra alle lokalforeningene er øverste beslutningsorgan. Mellom landsmøtene er det landsstyret som er øverste beslutningsorgan, og mellom landsstyremøtene er det sentralstyret som er øverste beslutningsorgan, og mellom sentralstyremøtene er det presidenten som er øverste beslutningsorgan.

First House mener en slik styringsmodell vil styrke demokratiet i organisasjonen, gi tillitsvalgte økt innflytelse og medbestemmelsesrett i organisasjonen, og ikke minst en tydeligere beslutningsstruktur.

First House mener at Landsmøte vil:

 • bidra til en større mobilisering av medlemmer og tillitsvalgte gjennom valg av delegasjoner til Landsmøte.
 • sikre at det er medlemmene i lokalforeningene som får vedta hvilke organisatoriske og politiske føringer organisasjonen skal styres etter.
 • styrke den arkitekturpolitiske debatten i organisasjonen.
 • gi større organisasjonsforståelse og mer organisasjonskunnskap i organisasjonen.
 • styrke det sosiale felleskapet og binde organisasjonen tettere sammen på tvers av lokalforeningene.
 • bidra til å utvikle felles organisasjonskultur.
 • gi NAL en verdifull posisjonerings- og mediemulighet.

First House mener at Landsstyret vil:

 • bidra til at lokalforeningslederne og studentrepresentantene blir mer involvert i det daglige arbeidet som sentralstyret og administrasjonen gjør.
 • bidra til at lokalforeningslederne og studentrepresentantene får større medbestemmelse gjennom flere møter i året. (To istedenfor ett).
 • styrke den arkitekturpolitiske debatten i organisasjonen.

 

2. Ny administrasjonsstruktur i NAL

Skjermbilde 2017-10-25 kl. 14.09.40

First House foreslår også en ny administrasjonsstruktur i NAL. Bakgrunnen for dette er å sikre at den kan tilpasses organisasjonens økonomi, målsettinger og behov. De vektlegger at administrasjonen i NAL setter av mer ressurser til å drive medlems- og lokalforeningsoppfølging, samt politisk påvirkningsarbeid.

Derfor anbefaler First House å endre administrasjonsstrukturen:

 • En mer fleksibel administrasjonsstruktur vil gjøre det lettere til enhver tid å imøtekomme organisasjonens aktuelle behov
 • En ny medlems- og organisasjonsavdeling vil føre til en økt prioritering av arbeidet med organisasjonsutvikling og oppfølging av NALs eksisterende og nye medlemmer
 • Opprettelse av tre regionssekretærstillinger under en ny medlems- og organisasjonsavdeling vil styrke medlemsaktiviteten lokalt og bidra til å avlaste både lokalforeningsledere og studentrepresentanter i deres arbeid
 • En kommunikasjonsrådgiver som jobber primært for presidenten vil styrke NALs synlighet i media og politisk gjennomslagskraft
 • Ved å gjøre Arkitektnytt til en helintegrert del av NALs kommunikasjonsavdeling, kan Arkitektnytt i større grad brukes til å fronte NALs interesser.