Sædalen skole, Fana i Bergen. Arkitekt: VIS-À-VIS. Foto: Jan-Vidar Monsen

Skolen som stedsutvikler

Tekst Iselin Ekman/NAL Sist oppdatert 27.04.2018
– Skolen har en viktig rolle i å bygge opp under identitet og fellesskapsfølelse, både blant elever og i nærmiljøet. Dette sier Beate Aske Løtveit, skoleplanlegger i WSP-Norge AS. Hun er en av foredragsholderne på kurset «Prosjektering av skoleanlegg» som NAL arrangerer 24. mai.

Det er mange fordeler med å legge til rette for flerbruk på en skole, men det krever en tydelig organisering og ansvarsfordeling blant de ulike brukerne. Det kan være tidkrevende arbeid som mange undervurderer.

Inkluderende arkitektur
Skolen har historisk sett hatt en viktig, samlende funksjon i lokalmiljøet. Men det er først de senere årene at man virkelig har begynt å se potensialet i å planlegge for samlokalisering og flerbruk når man bygger nye skoleanlegg. 

«Inkluderende arkitektur» er et nytt begrep som idag brukes om denne type planlegging. Det handler om å legge til rette for bygg og omgivelser som fremmer livskvalitet og deltakelse, og som er sosialt og helsefremmende for alle. Ved å knytte andre offentlige funksjoner til skolen, samt åpne skolebygget for kulturelle og sosiale aktiviteter ut over skolens åpningstider, oppnår man viktige synergieffekter med lokalsamfunnet. 

– Samlokalisering og flerbruk gir en mer bærekraftig arealutnyttelse både med tanke på miljø og økonomi. I tillegg kan det bidra til å styrke skolens posisjon som et sentralt bindeledd i nærmiljøet, sier Siv Stavem, skoleplanlegger hos Norconsult og prosjektleder for Den nasjonale rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø. På kurset skal hun snakke om potensialet for flerbruk og samlokalisering i skoleanlegg.


Sammenhengen mellom pedagogikk og arkitektur
Større grad av flerbruk reflekteres også i den interne organiseringen av nye skolebygg.

– Den pedagogiske praksisen i dagens norske skole, baserer seg på åpenhet, variasjon og tverrfaglighet. Til forskjell fra tidligere undervisningspraksis der læreren var en formidler og elevene passive mottakere, fokuserer man i dag på at elevene skal være aktive i egen læringssituasjon, sier Beate Aske Løtveit. I foredraget på kurset skal hun snakke om sammenhengen mellom arkitektoniske løsninger, interiør og pedagogisk praksis.

Det er i dag stadig mer vanlig å organisere skolene i trinn, fremfor å basere seg på tradisjonell klasseromsundervisning. Også innen spesialundervisning har det skjedd endringer. Der man før tok elever med spesielle utfordringer ut av klasserommet, er det i dag et mål å tilrettelegge undervisningen slik at flest mulig kan være en del av fellesskapet.


Behov for romlig variasjon

Det arkitektoniske svaret på disse endringene, er å legge vekt på fleksible romløsninger som bidrar til mer bevegelse og varierte læringssituasjoner.

– Dagens skoleanlegg har behov for et stort spekter av ulike rom – fra det store, åpne fellesarealet som fungerer som skolens hjerte, til rom som egner seg for undervisning i mindre grupper og til nisjer der man kan trekke seg tilbake fra de andre, sier Jan-Vidar Monsen, arkitekt MNAL. Han er partner i det Trondheimsbaserte arkitektkontoret VIS-À-VIS, som har lang erfaring med skolebygg mange ulike steder i landet.

Løtveit peker på at det i skoleplanleggingen i dag er en tendens til å vektlegge åpenhet og transparens mellom skolens ulike arealer. Dette gjør det mulig å utnytte ressursene bedre, at lærerne kan samarbeide på tvers av klassene og bruke hverandre som rollemodeller i undervisningen. Til tross for ønsket åpenhet og transparens, er det viktig at dette hele veien balanseres mot behovet for avskjerming og konsentrasjon.

– Etablering av et godt læringsmiljø forutsetter at eleven føler seg trygg, verdsatt og akseptert. For å komme dit er viktig at alle elever føler tilhørighet, både til det lille miljøet på det enkelte trinn og til det større miljøet på hele skolen. Vårt mål er at skolebygget vi prosjekterer skal gi muligheter for varierte undervisningsformer, med minst mulig begrensninger, avslutter Jan-Vidar Monsen.

 

Siv Marit Stavem, Beate Aske Løtveit og Jan-Vidar Monsen er foredragsholdere på kurset Prosjektering av skoleanlegg 24. mai i Arkitektenes hus. Les mer om kurset