President i Norske arkitekters landsforbund, Alexandria Algard. Foto: Tommy Ellinsen.

Blir byene bærekraftige og distriktene sterke?

Tekst Alf Waage Sist oppdatert 03.03.2017
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la nylig frem regjeringens strategi for en bærekraftig by- og distriktsutvikling. Stortingsmeldingen ”Bærekraftige byar og sterke distrikt” er en god virkelighetsbeskrivelse, men risikerer å bomme på en grunnleggende utfordring.

Meldingen har stor betydning for hvordan våre byer og tettsteder skal utvikle seg i fremtiden. I meldingen slår regjeringen fast at fremtidig vekst skal skje gjennom knutepunktutvikling, kombinert med betydelig utbygging av infrastruktur for bane og vei. Utviklingen av kompakte byer og tettsteder rundt knutepunkt gir bedre grunnlag for handel, kollektivtransport og offentlige tjenester. Når flere bor i nærheten av arbeidsplasser og tjenestetilbud vil også transportbehovet minke, og klimagassutslippene gå ned. Dette er et fornuftig tiltak som også fagmiljøet kan stille seg bak.

Kan gi motsatt effekt

Utfordringen er at kombinasjonen av knutepunktutvikling og en betydelig utbygging av infrastruktur lett kan føre til motsatt effekt av det regjeringen ønsker. Vi ser det tydelig på Lysaker utenfor Oslo og Flesland utenfor Bergen, for å nevne noen få eksempler. Knutepunktene blir monofunksjonelle områder. Noen steder blir næringssteder og andre blir boligsteder, slik vi ofte ser i randsonen rundt de store byene. Butikken samler seg i store senter et sted midt i mellom. Resultatet er at vi må reise mer, og ikke mindre. Dette står i kontrast til Norges klimamål hvor en av hovedoppgavene er å få ned transportbehovet, ikke bare flytte folk over fra bil til kollektivt. Dette har NAL påpekt ovenfor Sanner og KMD siden 2015. I 2016 etablerte NAL BYLIVsenteret for å bistå kommunene i deres arbeid med en helhetlig og bærekraftig stedsutvikling.

Den flerfunksjonelle byen

En av utfordringene har lenge vært at næringsutvikling og byutvikling ikke sees tilstrekkelig i sammenheng. Dette er grunnleggende viktig for alle som ønsker å skape velfungerende bærekraftige knutepunkt. Regjeringens nye melding gjør et hederlig forsøk, men bærer tidvis preg av at nærings- og byutvikling fremdeles lever adskilte liv.

- For å skape den flerfunksjonelle byen er det viktig at man ser næringsutvikling og byutvikling i sammenheng. Å blande funksjoner er et avgjørende premiss for at knutepunktstrategien skal virke slik regjeringen ønsker. I fremtidens bærekraftige by må man både kunne bo, arbeide og leve. Da må boligen, jobben, skolen og butikken ligge i nærheten av hverandre, sier president i Norske arkitekters landsforbund, Alexandria Algard.

Fagmiljøene står klare

- Vi ønsker at Sanner og regjeringen skal lykkes med sin knutepunktstrategi. Dersom Norge skal nå sine klimamål må enda flere i fremtiden kunne leve livet i gang- og sykkelavstand. Klarer vi dette kan vi spare samfunnet for uheldige helsemessige, miljømessige og økonomiske konsekvenser. Det krever at staten, fylkene og kommunen jobber aktivt i samme retning. Arkitektene og NALs BYlivsenter er klare til å bidra, sier Alexandria Algard.

Les mer om stortingsmeldingen på nettsiden til KMD

Skjermbilde 2017-03-03 kl. 09.39.18