Flere søkemuligheter

Brynseng skole

  Sist oppdatert 28.06.2017

Brynseng skole bygges med en solcellefasade på 1000 m2 og vil bli et nesten nullenergibygg (nNEB)

Korte fakta

  • Arkitekt: HRTB Arkitekter AS MNAL
  • Prosjektperiode: 2013 - 2017
  • Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Brynseng skole er en ny barneskole i bydel Østensjø, nord-øst i Oslo. Brynseng skole blir en ny 4 parallell barneskole med elever fra 1.-7. trinn og med plass til 840 elever. Personalet er estimert til og anslagsvis 110 personeransatte. Elevene vil komme fra Etterstad-området.

Det overordnede miljø- og energimålet i prosjektet er å bygge et nesten nullenergibygg. For å oppnå dette skal det monteres bygningsintegrerte solceller i den sørvendte fasaden, i tillegg til en varmepumpe med brønnpark. Det bygges også en flerbrukshall på toppen av skolebygget som vil få en translucent fasade i et godt isolerende materiale.

Skolen har T-bane, buss og tog med holdeplasser i umiddelbar nærhet. Nærområdet som gir enkel og trygg tilkomst med offentlig transport både for elever og ansatte. Det skal også bygges en sykkel/gang-felt på oversiden av skolen, mellom skolebygg og t-bane. Det planlegges ingen parkeringsplasser på skolens område.

Prosess

Energiforbruket på skolen skal reduseres gjennom å bygge etter passivhus-standarden. , Mdekke mest mulig av oppvarming- og varmtvannsbehovet skal dekkes av en med varmepumpe med brønnpark,  og integrerte solcellepaneler på 1100 m² i samt den sørvendt fasade produserer elektrisitet. ved etablering av 1100 m² solcellepanel integrert i sørvendt fasade. Solstrømmen vil dekke rundt 25%  prosent av vårt behovet av for elektrisk strøm.
Flerbrukshallen som er plassert i 5 etasje vil ha en fasade av aerogel (eller tilsvarende materiale), som er et høyisolerende materiale samtidig som de gir en translucent effekt. Det vil også utarbeides klimagassregnskap i prosjektet i tråd med FutureBuilt-programmet, og det er satt utslippskrav til betong, hulldekker og stål.

Økonomi og finansiering

Prosjektet har fått tilsagn om støtte fra Enova med 4,5 mill.kr gjennom programmet «Energieffektive nybygg». Enova liker godt det at prosjektet har tilpasset solcellene slik at produksjonen er størst når skolen har et reelt energibehov.

Bymiljø og arkitektur

Det er forventet en sterk transformasjon av området, fra småindustri til boligområdet. I denne omdefineringen av området, er skolen en viktig bidragsyter. Skolens plassering på tomta vektlegger skjerming av uteområdet, og etablerer en overgang til det viktige grøntdraget ned mot Alnaelva.

De arkitektoniske elementene som benyttes synliggjør prosjektets bevisste holdning til miljø og energi. Solceller leder prosjektet inn i framtiden, mens teglen understreker det solide og bestandige. I flerbrukshallen vil bruk av Aerogel (eller tilsvarende produkt) materialiserer energieffektivisering, samtidig som materialbruken blir et viktig ledd i synliggjøringen av aktivitetene i hallen, både på dagtid, som gymsal for skolen og på kvelden som utleielokale for idrettsklubber i nærmiljøet. Ved etablering av en skole med 840 elever tar prosjektet et bevisst ansvar for det holdningsskapende effekten et slikt bygg vil ha.

Areal og transport

Det er ikke tilrettelagt for bilparkering på skolens område, kun 2 elbil- og 2 HC-plasser. Skolen er nærmeste nabo til T-banestasjonen på Brynseng, og ikke langt unna togstasjonen på Bryn. Det er også bussholdeplasser i nærheten. På denne måten ligger det til rette for bruk av kollektiv transport for ansatte, elever og foresatte.

Det tilrettelegges for opp mot 440 sykkelparkeringsplasser på skolen, noe som også bidrar til at barn men også voksne bruker sykkelen til skolen og flerbrukshallen.

Energi

Energimålet er nesten nullenergi, . Det brukes her hvor prosjektet følger definisjonen til Rambøll av 2013, dvsdet vil si. 70 prosent % lavere energibruk enn TEK10. Beregningspunktet er netto levert energi.
Det er satt krav til passivhus til bygget, og det etableres en varmepumpe med brønnpark som skal dekke oppvarmings- og varmtvannsbehovet med 90%.
De bygningsintegrerte solcellene på 1100 m² vil kunne produsere rundt 134.000 kWh per år. Dette er tiltak som skal gjøre at prosjektet når sine mål.

Konstruksjoner og materialbruk

Erfaringene fra forbildeprosjektet fra Bjørnsletta videreføres på Brynseng skole. Det er her ikke satt krav til bubbledekk, men man har satt utslippskrav til hulldekkene, den plasstøpte betongen, samt resirkulert stål. Dessuten er det satt krav til å innhente EPDer og plukke materialer med lave utslipp for å oppnå det overordnede målet om 50 % reduserte klimagassutslipp.
Det er gjort spennende materialvalg i fasaden til flerbrukshallen, som skal være godt isolert og sikre at passivhuskravene møtes, samtidig som fasaden skal være translucent.

Ecobox miljøtiltak

AREAL OG VOLUM

Bruttoareal (BTA): 11600 m²
Oppvarmet bruksareal: 9799 m²
Antall beboere/brukere: 950
Glassandel av bruksareal: 17,3 %
Kompakthetsfaktor: 0,1692m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energikilder: Varmepumpe vann-vann (grunnlast), elektrokjel for vannbåren varme (Spisslast). solceller - elektrisitet (integrert solcellefasade på 1100m2 mot sør).
Beregnet levert energi: 39 kWh/m²/år (NS3031)
62 kWh/m²/år (NS3700/3701)

ENERGIPRODUKSJON

Varmeproduksjon: 300000 kWh/m²/år
Elektrisitetsproduksjon: 134000 kWh/m²/år

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

NS 3701

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 15 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 7,7 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 10,1 kWh/m²/år
Vifter: 10,4 kWh/m²/år
Pumper: 0,6 kWh/m²/år
Belysning: 9,9 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 8,8 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 25,7 kWh/m²/år
Elektrisitet til varmepumpesystemer: 13,3 kWh/m²/år
Elektrisitet til solenergisystemer: 0,1 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,12 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,09 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,14 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,6 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,5 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 80 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 900 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 60 m
Parkeringsplasser: 0,34 (pr. 1000 m²)
Sykkelparkeringsplasser: 37,9 (pr. 1000 m²)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: Prosjektstøtte Enova: 4,5 MNOK
Prosjektstøtte Enova: 4500000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Brynsengfaret 8-12
Sted/bydel: Bydel Østensjø
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2013 - 2017
Status: Detaljprosjekt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg , Idrettsanlegg- / bygg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Skolebygning , Idrettsbygning
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Rammeavtale
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Arkitekt: HRTB Arkitekter AS MNAL
Prosjektledelse (PL): Undervisningsbygg Oslo KF
Miljørådgiver: Undervisningsbygg Oslo KF, NCC Construction AS
Universell utforming: NCC Construction AS, Undervisningsbygg Oslo KF
Hovedentreprenør: NCC Construction AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt - et 10 årig program med mål om 50 forbildeprosjekter innen klimavennlig arkitektur og byutvikling.

Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa