Flere søkemuligheter

Treplusshus

  Sist oppdatert 09.03.2018

Nytt administrasjonsbygg på Campus Evenstad ved Høgskolen i Hedmark planlegges med utstrakt bruk av massivtre, og med svært høye miljøambisjoner.

Korte fakta

  • Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur
  • Prosjektperiode: 2012 - 2016
  • Arealforbruk: 1250 m2 (bruksareal BRA)
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Mørk grønn) , Plusshus

Prosjektbeskrivelse

Campus Evenstad er tilknyttet Høgskolen i Hedmarks avdeling for anvendt økologi og landbruk. Miljøcampus Evenstad har de siste årene opplevd en betydelig vekst i antall studenter og ansatte, og skolen har derfor behov for økte arealer. Det nye bygget skal innpasses i et parkmessig opparbeidet utemiljø som er et gammelt gårdstun. Bygget skal ha en nøktern kvalitet med et arkitektonisk formspråk tilpasset eksisterende situasjon. Ambisjonen er å bygge TREplusshus, som er en blanding av passivhus og aktivhus, der samspill mellom materialbruk, teknologi og energiløsninger spiller en viktig rolle. Prosjektet har som mål å bli gjennomført som Norges første bygg som tilfredsstiller kravene til ZEB-COM, hvilket innebærer nullutslippsbygg, idet vil si klimagassberegning for byggeperioden, drift over 60 år og alle materialer er inkludert. Skal man få til dette bygger man i tre og bruker fornybar energi. Campus Evenstad, er det mest miljøambisiøse prosjektet Statsbygg har.

Prosjektet har hatt som mål å oppnå en stor grad av prefabrikasjon i form av massivtreelementer. Man ønsker i størst mulig grad å utnytte massivtreets egenskaper med hensyn til fornybarhet og for å minimere utslipp av klimagasser. Dette målet er i vesentlig grad oppnådd, da både yttervegger, etasjeskillere, deler av yttertak, og det meste av innervegger blir prefabrikkert i massivtre med trefiber som isolasjon. Primært er massivtre utnyttet til hovedbæring og avstivning av bygget, supplert med noe limtre for optimalisering av elementstørrelser og mer fleksible arealer. Hovedkonstruksjonen ligger i to av ytterveggene og i to innvendige akser, hvor bæringen ligger på massivtrevegger og limtresøyler. Prosjektet baserer seg på elementbredder på 120 cm både i yttervegger, dekker og innervegger. Det er stor grad av repetisjon, da mange av elementene også har lik lengde, noe som gir en effektiv produksjon på fabrikk. Positive konsekvenser er byggetid og økning av kunnskap for byggherre, prosjekterende og utførende, og det har vært lagt vekt på design og bruk av elementer på en slik måte at minst mulig materiale går til spille.

Miljøambisjoner

Det nye undervisnings- og administrasjonsbygget på Campus Evenstad kan bli det mest klimavennlige bygget i Norge og internasjonalt. Intensjonen er å tilfredsstille ZEB-COM, det vil si et bygg som har null klimagassutslipp over levetiden når alle utslipp fra materialer, byggeprosess og energibruk i levetiden er inkludert. Ser mer på Brød og miljø: http://kurs.arkitektur.no/1232910

Uteområder

Det nye bygget skal innpasses i et parkmessig opparbeidet utemiljø som er et gammelt gårdstun. Bygget skal ha en nøktern kvalitet med et arkitektonisk formspråk tilpasset eksisterende situasjon.

Materialbruk

Prosjektet tar i bruk massivtrekonstruksjoner som utfordrer vanlig byggeskikk. Ventilasjonsløsninger utnytter naturlige drivkrefter og minimerer vifte-energien, som er en stor energityv.

Energi

Klimagassutslipp har vært en premissgiver for alle løsningsforslag. Lokal energiproduksjon er avgjørende for å oppnå ZEB-COM. På Evenstad har målet vært å finne en energiløsning som både tilfredsstiller ZEB-COM-ambisjonen for nybygget, og som samtidig fungerer godt sett i et helhetlig perspektiv hvor hele Campusområdet er inkludert. Det mest innovative alternativet for energiforsyning, kombinert el- og varmeproduksjon med gassifisering, er basert på lokale ressurser. Denne teknologien har ikke vært brukt i Norge tidligere.

Det nye bygget er et pilotprosjekt i Statsbygg og i Forskningssenteret Zero Emission Building.

Materialbruk

Prosjektet tar i bruk massivtrekonstruksjoner som utfordrer vanlig byggeskikk. Ventilasjonsløsninger utnytter naturlige drivkrefter og minimerer vifte-energien, som er en stor energityv.

Energi

Klimagassutslipp har vært en premissgiver for alle løsningsforslag. Lokal energiproduksjon er avgjørende for å oppnå ZEB-COM. På Evenstad har målet vært å finne en energiløsning som både tilfredsstiller ZEB-COM-ambisjonen for nybygget, og som samtidig fungerer godt sett i et helhetlig perspektiv hvor hele Campusområdet er inkludert. Det mest innovative alternativet for energiforsyning, kombinert el- og varmeproduksjon med gassifisering, er basert på lokale ressurser. Denne teknologien har ikke vært brukt i Norge tidligere.

Det nye bygget er et pilotprosjekt i Statsbygg og i Forskningssenteret Zero Emission Building.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 1250 m2 (bruksareal BRA)
Bruksareal (BRA): 1250 m²

ENERGI

Energimerke: A (Mørk grønn)
Energikilder: Bio-kjel, Solceller - elektrisitet

TRANSPORT

Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 1700 m

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Anne Evenstads veg 80,2480 KOPPANG
Kommune: Hamar
Prosjektperiode: 2012 - 2016
Status: Detaljprosjekt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg , Kontorbygg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Universitet/høyskole
Miljøambisjon: Plusshus
Forbildeprogram: ZEB , Tre og by
Entrepriseform: Levetids-/samspillsentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur
Prosjektledelse (PL): Statsbygg
Rådgivere: Høyer Finseth AS (RIB) | Treteknisk institutt, Sivilnova, Asplan Viak - Trebruk
Viktige miljøprodukter: Massiv Lust AS (massivtre)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.

Dette innholdet er en del av Tre og by

TOB_H