Michael Lommertz, prosjekt- og bærekraftansvarlig i Norske arkitekters landsforbund og kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete. Foto: KRD

Friske midler til Framtidens bygder

Tekst Perann Sylvia Stokke og Alf Waage Sist oppdatert 27.06.2013
Torsdag ble det kjent at prosjektet Framtidens bygder har fått tilsagn om to millioner fra Kommunal- og regionaldepartementet til en utvidelse av programperioden.

- Vi gleder oss over at KRD ser viktigheten av vårt arbeid og har bevilget nye midler til Framtidens bygder. Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete er imponert over arbeidet som gjøres for å utvikle bærekraftige konsepter i distriktene. Dette er et synlig tegn på at KRD tar klimautfordringene på bygda på alvor, uttaler Michael Lommertz, prosjekt- og bærekraftansvarlig i Norske arkitekters landsforbund.

Framtidens bygder er et samarbeid mellom Norske arkitekters landsforbund, miljøstiftelsen Zero og TreFokus. Målet med satsingen er å vise i praksis hvordan bygdene kan planlegge og bygge klimasmart. Både Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet sammen med KRD bidrar med midler i satsingen.

- For oss er det en styrke at Framtidens bygder er godt forankret i flere departementer. Vår erfaring så langt er at klimautfordringene krever en helhetlig og tverrfaglig tilnærming. Midlene fra KRD gjør at vi nå kan vi fortsette arbeidet med de fire hovedtemaene areal og transport, lokal ressursbruk, energiproduksjon og bokvalitet i enda flere kommuner. Rett etter ferien starter vi prosessen med å velge ut nye pilotprosjekter, fortsetter Lommertz.

Trenger aktører som går i bresjen
Småstedene har gode forutsetninger for bærekraftig stedsutvikling. Dersom Norge skal nå sine målsettinger om kutt i klimagassutslippene må det bli lett å leve klimasmart, også utenfor de store byene. Framtidens bygder skal utvikle og løfte frem de beste eksemplene, og slik bidra til at også mindre kommuner kan svare på de utfordringene som kravene i regjeringens miljø- og klimapolitikk legger opp til. KRD understreker at de trenger aktører som går i bresjen når det gjelder bærekraftig stedsutvikling.

- I kva grad ein kan byggje og bu miljøvenleg er eit viktig aspekt for mange i etableringsfasen. Prosjektet Framtidens bygder bidrar til metodar for å auke kunnskapen om klimavenleg stadutvekling, sier kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Les mer på nettsidene til KRD