Flere søkemuligheter

Kistefossdammen barnehage

  Sist oppdatert 09.08.2017

Barnehage med seks avdelinger som skal være helt i front når det gjelder pedagogikk, teknologi og bygningsmessig utforming. Prosjektet inngår i FutureBuilt+, en konkurranseserie som skal vise at det er mulig å bygge plusshus innenfor alle bygningskategorier og uavhengig av kontekst.

Korte fakta

  • Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
  • Landskapsarkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
  • Prosjektperiode: 2015 - 2017
  • Arealforbruk: 1220 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 100 barnehageplasser.
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Lysgrønn) , Plusshus

Prosjektbeskrivelse

Heggedal utvikles for tiden til sentrum nummer to i Asker kommune. Mange barnefamilier flytter til området og det er behov for nye barnehageplasser. På en naturskjønn tomt ved Kistefossdammen bygger Asker kommune ny barnehage for 100 barn og 30 ansatte fordelt på seks avdelinger.

Barnehagen skal være i front innen pedagogikk, teknologi og bygningsmessig utforming. Bygg og uteområder skal støtte lek og læring, og tilby fysiske rammer som fremmer trivsel og forståelse for hvordan energi, miljø, og biodiversitet kan balanseres i en moderne og attraktiv barnehage. Barnehagen er tegnet av Christensen og CO arkitekter a/s.

Barnehagen bygges som det første plusshuset etter FutureBuilts definisjon og skal generere mer energi enn det forbruker gjennomsnittlig per år. Plusshuset blir forsynt med 100 % lokal fornybar energi fra bergbrønner og solceller. Byggets tak har en spennende utforming med «takhatter» som huser solceller og vinduer. De høye takformene gir unike forutsetninger for et godt inneklima og god akustikk, og legger til rette for bruk av naturlig ventilasjon i sommerhalvåret. Takformene er også en betydelig drivkraft for husets energiproduksjon da alle solcellene blir plassert her. Takets markante utforming er et sentralt element i bygningens energidesign.

Det blir utstrakt bruk av trevirke i konstruksjoner og overflater.

Barnehagen får gode parkeringsmuligheter for sykkel og sykkeltraller, og lav parkeringsdekning for bil. Beliggenheten er god for at en betydelig andel foreldre og ansatte kan benytte kollektivtrafikk, gå eller sykle til og fra barnehagen og videre til arbeid. Tomten ligger nær boligbebyggelse og i gangavstand fra Heggedal sentrum hvor det er bussforbindelse og togstasjon. Foreldre og ansatte involveres i mobilitetsarbeid for å stimulere til økt bruk av miljøvennlig transport.

Prosess

Prosjektet startet med at Asker kommune i 2014 lanserte en plusshuskonkurranse for barnehagen, ”Plusshus for powerkids”.  Fem svært kompetente team ble prekvalifisert og deltok i konkurransen. I mars 2015 ble vinnerprosjektet kåret: Solbyen, tegnet av Christensen og CO arkitekter a/s.

Våren 2015 ble det gjennomført prekvalifisering og valg av entreprenør, NCC Construction AS. Samspillsentreprise er valgt som entrepriseform. Det har vært et tett samarbeid mellom prosjekterende, entreprenør, leverandører og byggherre i detaljprosjektering av løsninger. Det har vært stort fokus på FutureBuilt målene samt øvrige miljømål, blant annet via en oppstartsworkshop og oppfølging av prosjektets miljøplan. FutureBuilt har også bidratt med faglig støtte underveis.

Økonomi og finansiering

Asker kommune har valgt Kommunalbankens grønne lån for å finansiere FutureBuilt-prosjektene Kistefossdammen barnehage og Holmen svømmehall. På ti år vil kommunen spare tre millioner kroner i renteutgifter. Aker kommune gjennomførte en anbudskonkurranse for å skaffe finansiering til disse to prosjektene, som er kvalifiserte for såkalt grønn rente. I konkurranse med en rekke andre finansinstitusjoner kunne Kommunalbanken tilby den billigste og beste finansieringen.
Les mer om finansieringen av Holmen svømmehall og Kistefossdammen barnehage her.

Prosjektet har fått også fått følgende tilskudd:
- MNOK 1, 1 fra Enova (Energieffektive nybygg)
- NOK 400 000 fra Husbankens (Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet)
- NOK 150 000 fra KlimasatsBymiljø og arkitektur

Barnehagen bygges på en naturskjønn tomt som skråner ned mot Kistefossdammen. Det er stort potensial for at bygningen og omgivelsene kan skape forståelse for hvordan energi og miljø er forbundet blant de nye ”borgere” som skapes her. Barnehagen kan bidra til at de former et mer bærekraftig samfunn.

Tomtens kvaliteter gir klare føringer for bevaring av landskapsdrag og vegetasjon i skråningen mot Kistefossdammen, som er et viktig viltområde. Vegetasjonen i utomhusområdet skal derfor bevares. Det blir naturlig overvannshåndtering via åpne løsninger som ledes til Kistefossdammen. Lekearealet er delt opp i en sone for små barn, overskuelig og i direkte kontakt med avdelingen for de minste barna, samt en sone for større barn som stimulerer til mere ”vill” lek.

Bygget er organisert i et sammenhengende volum, dels for å skape gode interne sammenhenger og fleksibilitet på tvers, og dels for å sikre en effektiv og kompakt bygningskropp. Barnehagens avdelinger og personaleområde danner selvstendige enheter som skyves innbyrdes for å tilpasse bygningen til topografien. Barnehagen er innredet med fokus på å skape spennende og attraktive arealer som stimulerer nysgjerrighet, utforskerlyst og en følelse av magi. Overalt er det kriker og kroker og rom i barnas målestokk – større rom dedikert til fellesskapet – rom for mange – og ikke minst, rom for få.

Over alle fellesrom, grupperom, og de indre torg, skapes det karakteristiske takformer, som gir bygningen en hel egen identitet, og som tilpasser bygningen til størrelsen av de omkringliggende bygg. Takets markante utforming er et sentralt element i bygningens energidesign, som har solen som sin primære ressurs.

Klimagassutslipp

Klimagassregnskapet for prosjektert bygg viser en samlet reduksjon av klimagassutslipp på 60 %. Klimgassregnskap.no er benyttet. Det er benyttet standard referansebygg for barnehager og det er ikke gjort tilpasninger på referansebygget.

Utslippet fra materialer er redusert med 28 % og det er i stor grad benyttet trematerialer i bygget. I og med at referansebygget også består av mye tre, har det vært utfordrende å redusere utslippet ytterligere på materialsiden.

Utslippet fra transport er stipulert å bli redusert med 47 %. Reduksjonen for prosjektert bygg er relatert til tiltak som skal gjøres for å fremme mer miljøvennlig transport: lav parkeringsdekning for bil; god fysisk tilrettelegging for sykkel og sykkeltraller; og utarbeidelse av mobilitetsplan for foreldre og ansatte i barnehagen.  

Samlet er energibruken i det prosjekterte bygget beregnet til å være 52 % lavere enn referansebygget basert på TEK 10. Klimagassutslippene fra energiforsyning er beregnet til å være 102 % lavere for det prosjekterte bygget enn for referansebygget. Reduksjonen i klimagassutslipp er altså beregnet til å være større enn reduksjonen i energibruk, og stort nok til å gi et negativt utslipp. Dette skyldes følgende forhold:
•    Det prosjekterte byggets varmepumper har høyere virkningsgrad enn referansebyggets varmepumper
•    Det prosjekterte bygget får tilført energi fra solceller på taket, som under bruk ikke har utslipp og som produserer nok elektrisitet til å gi et lite netto overskudd

Areal og transport

Det er utført en reisevaneundersøkelse for en nærliggende barnehage, og denne ligger til grunn for transportutslipp fra referansebygget. Undersøkelsen viser at opp mot 80 % av foreldre og ansatte kjører bil i dag. Målet er å redusere denne andelen med cirka 50 %.

Barnehagen ligger cirka 600 meter fra tog- og busstasjon hvorfra det er relativt hyppige avganger til Asker sentrum. Det er bredt fortau fra området hvor barnehagen ligger og ned til stasjonen, og gode forhold for gange og sykkel.

Bilparkeringsplassen til barnehagen er lokalisert 150 meter sør for inngangen mens sykkelparkeringen har fått den beste plasseringen rett ved hovedinngangen sammen med 2 HC-plasser. Det etableres 40 sykkelparkeringsplasser hvorav 1/3 under tak. I tillegg etableres 11 plasser for sykkelvogner hvorav de fleste blir overdekte. Parkeringsdekning for bil er cirka 30 % lavere enn kommunens parkeringsnorm.

Det er laget en mobilitetsplan hvor foreldre og ansatte involveres. Det er satt i gang et prøveprosjekt med belønning til familier og ansatte som går, sykler eller reiser kollektivt. Familier får økt åpningstid ved å delta i prosjektet. I tillegg tilbys sponsing for kjøp av el-sykkel, månedskort eller klippekort i Risenga svømmehall til deltakerne. Ansatte tilbys også sponsing til el-sykkel eller månedskort.

Energi

Energimålet er plusshus i henhold til FutureBuilts definisjon: Energibruk relatert til drift av bygningen skal over året minst kompenseres gjennom produksjon av fornybar energi. For å regnes som plusshus, må det produseres overskuddsenergi på 2 kWh/m2 BRA pr år, som for barnehagen utgjør 2440 kWh/år.Energikonseptet tar utgangspunkt i at bygget kun har et minimalt behov for tilført energi, og videre at denne begrensede energimengden kommer fra fornybare kilder. I tillegg produserer bygget et overskudd av energi som skal selges tilbake til strømnettet.

Bygget er prosjektert med lavenergistandard som utgangspunkt men overoppfyller en del av kravene. Varmepumpe tilknyttet energibrønner gir vannbåren energi til ventilasjon, oppvarming og varmt forbruksvann. Det er medtatt en el-kjel for å dekke nødsituasjoner. Barnehagen får effektive tekniske systemer i form av en overordnet seksjonering av ventilasjons- og varmesystem slik at behov for frisk luft, oppvarming og belysning kan optimaliseres til hver avdelings bruksmønster. Ventilasjonsanlegget blir behovsstyrt. I fyringssesongen blir varmluft gjenvunnet tilbake i anlegget med en gjenvinningsgrad på 85 %.

Barnehagens «takhatter» huser solceller og vinduer som muliggjør naturlig ventilering sommerstid. Takhattene tilfører ekstra luftvolum og er plassert over oppholdsrom hvor det typisk er mange barn og voksne samtidig. Solcellene er nøye plassert mot sør for å gi optimale solforhold med minimal skygge, selv ved lav vintersol. Det skal benyttes ca. 300 m2 med høyeffektive solceller med en beregnet strømproduksjon på ca. 50 000 kWh/år. Det skal benyttes en ny type styringsteknologi for solcellene som muliggjør maksimal produksjon selv når deler av panelene blir dekket av skygge.

Konstruksjoner og materialbruk

For å spare materialmengder og tilhørende klimagassutslipp ble bygget endret fra å ha passivhusstandard som utgangspunkt til lavenergistandard. En del av lavenergikravene overoppfylles imidlertid. 

For øvrig er det benyttet mest mulig tre i bygget. Referansebygget består imidlertid også hovedsakelig av tre og dette gir derfor ikke så stor reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med referansebygget.

Opprinnelig var det planlagt at gulvkonstruksjonene skulle være helstøpt betongplate. For å redusere betongmengdene og tilhørende utslipp blir konstruksjonen i stedet en ringmur.

Tomten til barnehagen skråner mot vest. Bygget er trukket lengst mulig mot øst på den flateste delen av tomten slik at ringmuren blir lavest mulig, med minst mulig betong, også mot øst. Utgravde masser fra tomten benyttes i størst mulig grad til opparbeidelse av utomhusområdet for å begrense massetransport og tilhørende utslipp.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 1220 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 100 barnehageplasser.
Bruttoareal (BTA): 1462 m²
Bruksareal (BRA): 1448 m²
Oppvarmet bruksareal: 1220 m²
Antall beboere/brukere: 100
Glassandel av bruksareal: 20,2 %
Kompakthetsfaktor: 0,7336m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 12 - - -
Materialbruk 7,9 5,7 - -
Transport 21,6 11,5 - -
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år
Klimagassregnskap.no er benyttet.

ENERGI

Energimerke: A (Lysgrønn)
Energiforbruk: Netto energibehov: 68 kWh/m2 år. Levert energi: 32 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Energikilder: Varmepumpe vann-vann, Solceller - elektrisitet, Elektrokjel for vannbåren varme (for å dekke nødsituasjoner)
Beregnet netto energibehov: 64 kWh/m²/år (NS3031)
73 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi: 32 kWh/m²/år (NS3031)
41 kWh/m²/år (NS3700/3701)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 31,4 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 4,7 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 7 kWh/m²/år
Vifter: 4,3 kWh/m²/år
Pumper: 1,4 kWh/m²/år
Belysning: 6,5 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 9 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 21,3 kWh/m²/år
Elektrisitet til varmepumpesystemer: 15,1 kWh/m²/år
Elektrisitet til solenergisystemer: 0,1 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,06 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,06 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,11 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,74 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,93 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 85 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 600 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 600 m
Parkeringsplasser: 15 (pr. 1000 m²)
0,2 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser: 27 (pr. 1000 m²)
0,4 (pr. boenhet/arb.plass)

KOSTNADER OG STØTTE

Prosjektstøtte Enova: 1100000 kr
Prosjektstøtte Husbanken: 400000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Vikingjordet 5, 1389 Heggedal
Sted/bydel: Heggedal
Kommune: Asker
Prosjektperiode: 2015 - 2017
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Barnehager
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Barnehage
Miljøambisjon: Plusshus
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse
Entrepriseform: Levetids-/samspillsentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Asker kommune
Arkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Landskapsarkitekt: Christensen og CO arkitekter a/s
Miljørådgiver: COWI AS, Asker kommune
Spesialrådgiver energi: MOE Rådgivende Ingeniører AS
Rådgivere: MOE Rådgivende Ingeniører As (RIV, RIE, spesialrådgiver energi), Høyer FInseth (RIB), COWI (RIBr, RIAku), henrik•innovation ApS
Hovedentreprenør: NCC Construction AS
Underentreprenører: Vito AS, Bryn Byggklima AS, Olaf Helge Ask AS, Solel AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt – et 10 årig program med mål om 50 forbildeprosjekter innen klimavennlig arkitektur og byutvikling.

Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa