Miljø og bærekraft skal ligge til grunn for alle tiltak som gjennomføres i Framtidens bygder. Illustrasjon: Granvin kommune / ATSITE urban planning & landscape design

Kvalitetskriterier

Tekst Alf Waage Sist oppdatert 03.03.2014
Framtidens bygder skal vise i praksis hvordan man kan planlegge og bygge på mindre steder på en måte som er med på å bringe Norge i retning av et klimanøytralt samfunn. Kvalitetskriteriene forholder seg til fire hovetema, og skal bidra til at pilotprosjektene når sine målsettinger.

Målsettinger og kriterier
Pilotprosjektene i Framtidens bygder skal bidra til økt kunnskap om, og gode eksempler på, bærekraftig stedsutvikling, lokal verdiskaping og attraktive bygdesamfunn. I framtidens bygder har vi valgt å gå inn i eksisterende prosjekter. På bakgrunn av dette har vi også valgt å sette individuelle miljømål for hvert av de syv pilotprosjektene. Framtidens bygder skal bidra til at hvert prosjekt høyner sine klima- og miljøambisjoner. Målsettingen for Framtidens bygder i sin helhet er å fremme en praksis som bidrar til å senke klimagassutslippene både på kort og på lang sikt.

Fire hovedtema
Vi tror bygdene har noen særlig forutsetninger for å vise vei mot en bærekraftig utvikling med økt bruk av tre og andre kortreiste byggematerialer, utnytting av lokal fornybar energi og naturgitte forutsetninger, i tillegg til å bygge tettsteder som sikrer korte avstander mellom hverdagens gjøremål. I Framtidens bygder har vi valgt å fokusere på fire områder:

 • Areal og transport: Bidra til bærekraftig arealplanlegging gjennom fokus på fortetting og bygging der folk bor, effektiv infrastruktur, tilrettelegging for nullutslippsløsninger for transport, bevaring av verdifull natur og fremheving av stedlige kvaliteter.
 • Byggeri: Skape arkitektur og byggeprosesser som ivaretar krav til lave klimagassutslipp, har høye miljøambisjoner og lavt energibehov. Bruke tre og kortreiste materialer, innovative løsninger, foredling av lokale ressurser, tilpassing til morgendagens klima, kompakt bygging, sambruk av arealer og gode uterom.
 • Energi: Stimulere til økt bruk av fornybar energi, nytenkende energiløsninger, utnyttelse av lokale ressurser og naturgitte forutsetninger.
 • Bokvalitet og attraktivitet: Sikre gode opplevelser, innbydende møtesteder og uterom, promotering av lokale kvaliteter og tradisjoner og økt bruk av lokale ressurser.

kontakt

 • Øystein Bull Hansen
  Prosjektleder
  Tlf: 481 13 596
  E-post

  Framtidens bygder logo-1Framtidens bygder logo-1Framtidens bygder logo-1Framtidens bygder logo-1