Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig i NALs BYLIVsenter. Camilla Moneta, fagsjef i NAL. Foto: NAL/Kjetil Husebø.

NAL er aktive på den politiske arenaen

Tekst Petter N. Haug Sist oppdatert 21.11.2017
Arkitekturpolitikk er ett av områdene hvor NAL i løpet av høsten har gjort en betydelig innsats på vegne av medlemmene. I tillegg til å markere NAL som en samfunnsengasjert organisasjon, har konkrete saker blitt diskutert med både rikspolitikere og lokalpolitikere.

I forkant av høstens stortingsvalg hadde NAL samtaler med flere politikere angående viktige saker knyttet til blant annet boligutvikling, by- og stedsutvikling, kvalitet og bærekraft. Etter valget er samtalene fulgt opp med møter og samtaler på Stortinget hvor mye har hatt utgangspunkt i regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018. NAL har hatt møtt representanter for både regjeringspartiene og en del av de øvrige partiene på Stortinget. I tillegg har NAL gitt innspill til enkelte av Stortingets komiteer.

Temaene NAL har diskutert på Stortinget er knyttet opp mot boligutvikling og steds- og byutvikling. Dette har konkret omhandlet utvikling av en ny satsing på innovativ boligutvikling, og på NALs initiativ Bylivsenteret hvor utvikling av steder og mindre byer står i fokus. NAL har overfor politikerne etterlyst en konkret satsing på de små og mellomstore kommunene, og ikke bare en ensidig satsning på de store byene. Gjennom et mangeårig arbeid med steds- og byutvikling har NAL erfart at det er svært viktig at kommunene besitter nødvendig kompetanse og gode verktøy for å kunne planlegge, bygge og drifte en by eller et tettsted. Dette skal bidra til å kunne oppnå nasjonale mål om en sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraftig utvikling.

I tillegg til samtaler og innspill til stortingspolitikerne, har NAL hatt fortløpende samtaler med lokalpolitikere mange steder rundt om i landet, og med store nasjonale organisasjoner som KS, NHO og LO. Dette arbeidet følges opp med innspill, rådgivning og i en del tilfeller konkrete samarbeidsaktiviteter.

Med utgangspunkt i høstens samtaler knyttet opp mot arkitekturpolitikk håper NAL på å kunne videreutvikle eksisterende satsinger, og i tillegg utvikle nye aktiviteter som skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Les også Statsbudsjettet 2018 og arkitekturfeltet