Nettverket av byrom og forbindelser for gående og syklende. Ill: Lala Tøyen, hentet fra idéhåndboken.

Ny idéhåndbok om byrom og byromsnettverk

Tekst Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 31.05.2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut en idéhåndbok om byrom og hvordan en kan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder.

Idéhåndboken skal inspirere kommuner og andre til å utvikle nettverk av gode byrom. Byromsnettverk er infrastrukturen av gater, plasser, parker, blågrønne områder og gang- og sykkelforbindelser.

Håndboken er utarbeidet av planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved prosjektleder Ellen Husaas, med bistand fra Guro Voss Gabrielsen og Kristin Omholt Jensen. Samarbeidspartnere har vært bl.a: Norges miljø- og biovitenskaplige universitet/ NMBU, Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo/ AHO, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Vegdirektoratet, Husbanken, Riksantikvaren, Oslo kommune, Skedsmo kommune, Fredrikstad kommune, Fauske kommune, Bergen kommune, Nordland Fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Kommunenes Sentralforbund, Lala Tøyen as, Dronninga landskap as, Norsk design og arkitektursenter 

Ellen Husaas er en av foredragsholderne på halvdagskurset "Kvalitet på utearealer i by – planer, veiledninger og normer" som holdes i Arkitektenes hus 7. Juni 2017. Her skal hun presentere idehåndboken og holde et innlegg om hvordan en kan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder. Kurset blir også strømmet direkte og blir tilgjengelig som nettkurs senere. Kursets målgruppe er prosjekterende arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, utbyggere, eiendomsutviklere og studenter.

Idéhåndboken kan lastes ned på regjeringens nettside eller her: Byrom – en idehåndbok: Hvordan utvikle byromsnettverk i byer og tettsteder (15MB).

byrom_idehandbok forside_Side_001byrom_idehandbok forside_Side_001

 

Byrom – en idehåndbokByrom – en idehåndbok

BYROMSNETTVERK – viser forenklet byromshierarki: 1 Sentrale byrom (store eller viktige byrom), 2 Mellomstore byrom (viktige på områdenivå), 3 Mindre lokale byrom og målpunkter, 4 Nettverk av forbindelser (for gående og syklende), 5 Forbindelser ut i landskapet (utenfor byggesonen). Illustrasjonen er hentet fra Idehåndboken og er laget av Lala Tøyen.