Bilde fra boken Freedom and Security.

Boklansering og debatt: Byrom og sikkerhet

  Sist oppdatert 18.09.2017
Behovet for sikring og kontroll av byrommene fremmes fra stadig flere hold. Hvilke byrom planlegger og utformer vi når disse hensynene skal veies mot rett til allmenn tilgang og deltakelse? Møte i Arkitektenes Hus i Josefinesgate 34, 19. september klokken 18.00

«Levende byer», byer med myldrende folkeliv på gater og plasser har de siste årene vært et mantra innen byutvikling og «place branding». Denne trenden står også sterkt i Norge og forbilder for Oslos byutviklingsstrategi har i stor grad vært andre europeiske storbyer som er tilrettelagt for fotgjengere og syklister. Byliv og aktive byrom er viktige elementer i konkurransen om investeringer, turister og oppmerksomhet, men også sentralt i klimatilpasset og miljøriktig byutvikling.

Samtidig som vi ønsker oss åpnere og mer tilgjengelige byer må vi ta innover oss nye trusselbilder. Nasjonal og internasjonal terrorisme har skiftet mål fra viktige bygninger og representanter for maktapparatet til å ville ramme sivilbefolkningen og samlinger av uskyldige innbyggere i byrommene. De nylige angrepene i Barcelona, Paris, London, Berlin, Brussel minner oss om dette.

I møtet med disse tilsynelatende motsetningene vil vi diskutere hvordan vi velger å balansere hensynene til åpenhet og sikkerhet. Løsningene berører fundamentale spørsmål om hvilket samfunn vi ønsker oss og hvordan vi planlegger og utformer de fremtidige byene våre.

I etterkant av terrorangrepet i Oslo 2011 uttalte daværende statsminister Jens Stoltenberg: «Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. Men aldri naivitet». Trusselbildene har tvunget frem raske sikkerhetstiltak i form av veisperringer, gjerder og overvåkning uten at vi nødvendigvis har rukket å definere hvordan vi skal sikre åpenhet og tilgang til de offentlige rommene. For hvordan skal vi forme strategier for mer demokrati, åpenhet og humanitet, og hvordan lar politikken seg overføre til byutvikling og arkitektur? Staten skal selvfølgelig beskytte innbyggerne i byen, men har også et ansvar for tilgang til et åpent og inkluderende samfunn som fremmer deltakelse. Som et av de største urbane prosjektene i Oslo i vår tid vil utbyggingen av det nye regjeringskvartalet stå som en test på avveining av disse hensynene.

En annen utfordring er såkalte POPS, eller byrom eid av private aktører regulert til å være offentlig tilgjengelige. Fritaket fra samfunnsansvar hos disse aktørene og interesser i å sikre trygge og sterile byrom rundt egne bygninger representerer også en innskrenkning i tilgangen til byen.

For å sette fokus på disse aktuelle problemstillingene inviterer Oslo Arkitektforening til bokpresentasjon og paneldebatt på Arkitektenes Hus i Josefinesgate 34, 19. september klokken 18.00. Redaktørene av boken City Between Freedom and Security Deane Simpson, Vibeke Jensen og Anders Rubing kommer for å presentere utdrag fra arbeidet sitt. Deretter vil et debattpanel ta diskusjonen videre om planlegging, sikring, og utforming av offentlige rom.

Debattpanel:

-        Vibeke Jensen/Anders Rubing, arkitekter og redaktører for boken City Between Freedom and Security

-        Louise Fiil Hansen, urban designer og daglig leder SLA Oslo

-        Cato Hemmingby, forsker ved Politihøgskolen med fokus på terrorisme, samfunnssikkerhet og etterretning

-        Reidun Stubbe, avdelingsdirektør, byutvikling og utredning, plan- og utredningsdivisjonen i Bymiljøetaten i Oslo

Ordstyrer:

-        Ingerid Helsing Almaas, seniorrådgiver arkitektur ved Design og arkitektur Norge