Illustrasjon: Statsbygg/Nordic.

Regjeringskvartalet må bli et forbildeprosjekt

Tekst NAL/AiN Sist oppdatert 15.09.2016
NAL og Arkitektbedriftene har nå gjennomgått Statsbyggs kvalifikasjonsgrunnlag for plan- og designkonkurransen om nytt regjeringskvartal. Vi mener at den valgte konkurranseform og de stramme premissene som er lagt ikke sikrer tilstrekkelig arkitekturkvalitet og bredde for statens største og viktigste byggeprosjekt de kommende tiår.

Fredag 24. juni presenterte Statsbygg den kommende plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal. Prosjektet mellom Akersgata, Møllergata og Deichmanske hovedbibliotek/Trefoldighetskirken skal huse 5700 arbeidsplasser og stå ferdig i 2025. Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende bygg (40.000 kvm), nybygg (85-90.000 kvm), kjeller og infrastruktur (35-40.000 kvm), samt uteområder, park, plasser og gater.

Statsbygg har invitert prosjekteringsgrupper som ønsker å delta i plan- og designkonkurransen til å sende inn søknad om prekvalifisering innen 15. september.

I brev og møter med Statsbygg den siste måneden har Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og Norske arkitekters landsforbund (NAL) fokusert på fire sentrale tema:

  • konkurranseformen
  • arkitekturstrategien
  • prosjektets omfang og oppdeling
  • honorardekning

Konkurranseformen

Det er viktig for oss å presisere at NAL og AiN ikke har tatt del i valg av konkurranseform for nytt regjeringskvartal. Denne er presentert oss som en allerede fattet beslutning fra Statsbyggs side, en beslutning vi grunnet pålagt taushetsplikt ikke er gitt mulighet til å drøfte i det offentlige rom før kunngjøring. Vi har forståelse for at sikkerhetsaspektet vanskeliggjør å gjennomføre åpne konkurranser, men mener at den valgte formen er konkurransebegrensende og at forutsetningen om at vinneren skal få hele oppdraget, med alle dets ulike delprosjekter, ikke er egnet til å sikre et fremragende arkitektonisk og byplanmessig resultat. Vi ønsker oss også konkurransepremisser som gir de mange små og mellomstore arkitektfirmaer en reell mulighet til å delta i konkurransen og å kunne bli tildelt enkeltoppdrag innenfor en helhetlig områdeplan.  

Arkitekturstrategi

AiN og NAL har overfor Statsbygg påpekt viktigheten av en tydelig arkitekturambisjon for nytt regjeringskvartal. Vi har etterspurt en arkitekturstrategi, da dette gir de nødvendige føringer for bestillingen, konkurransebesvarelsene og leveransene innenfor arkitektoppdraget.

Statsbygg har i denne forbindelse vist til Regjeringens beslutning om fremtidig regjeringskvartal (mai 2014). Der er det lagt føringer om at «Regjeringskvartalet skal ha en representativ arkitektonisk kvalitet som speiler dets symbolfunksjon og norske verdier. Regjeringskvartalet skal være tuftet på kvalitet, varighet og nøkternhet.». Statsbygg har valgt å ikke konkretisere denne politiske bestillingen med hensyn til arkitektur. Det er i prekvalifiseringsgrunnlaget stilt krav om at leveransene i plan- og designkonkurransen skal inneholde et designprogram for helheten, som svarer opp den politiske bestillingen.

Megaprosjekt

I prekvalifiseringen skal prosjekteringsgruppene dokumentere sin kompetanse og gjennomføringsevne for oppdraget. Det er forventet at mellom fire og syv tverrfaglige team prekvalifiseres til den begrensede plan- og designkonkurransen. Etter evaluering og forhandling med to til tre team, vil ett team få hele oppdraget med å prosjektere det nye regjeringskvartalet.

Statsbygg har i dialogen vært klar på at sikkerhetsaspektet for nytt regjeringskvartal har lagt premissene for valgt konkurransemodell. Grunnet det høye sikkerhetskravet til prosjekterings- og gjennomføringsfasen, har Statsbygg konkludert med at prosjekteringsarbeidet for hele anlegget må gjennomføres av ett, samlet team. Tilbakemeldingen fra AiN og NAL er at denne modellen legger klare begrensninger for konkurransedeltagelse og for variasjonen i de arkitektoniske besvarelsene.

Etter dialogen med AiN og NAL har likevel Statsbygg gitt en åpning for at det, etter skisseprosjektet, kan bli gjennomført separate konkurranser for deler av prosjektet. Dette er positivt, og vi vil arbeide videre med dette i dialog med Statsbygg.

Med tanke på prosjektets egenart, omfang og krav, er dette en enkeltstående og meget spesiell anskaffelse, som krever mange og ulike fagkompetanser innen både arkitekt- og rådgiverprofesjonen. Dette må avspeiles i kvalifikasjonskravene. Vi har i vår prosess med Statsbygg fått gjennomslag for at det nå er etterspurt riktig og nødvendig arkitektkompetanse. Statsbygg har også presisert i kvalifikasjonsgrunnlaget at små og mellomstore bedrifter innenfor samme fag gjerne kan gå sammen, så lenge de samlet dekker kvalifikasjonskravene.

Honorar

Hvert team vil få et honorar på 1,6 mill kroner eks mva for sitt konkurranseforslag. Isolert sett synes dette som et høyt beløp, men basert på erfaringstall er dette et beskjedent honorar, tatt i betraktning konkurranseoppgavens omfang og grad av kompleksitet. Statsbygg har sagt seg enig i at det må være samsvar mellom leveransekravet og honoraret, og vil forsøke å tilpasse konkurransegrunnlaget i forhold til dette. Det er avtalt en videre dialog om dette mellom Statsbygg, AiN, NAL og RIF høsten 2016. 

Evaluering

NAL og AiN har overfor Statsbygg også understreket viktigheten av at det benyttes ekstern arkitekturfaglig kompetanse i evalueringsarbeidet i prekvalifiseringen. Statsbygg haropplyst at den nødvendige kompetansen i evalueringsarbeidet ivaretas av deres Faglig ressurssenter for arkitektur.

Til tross for den knappe tiden som har vært avsatt til dialog og de stramme rammene prosjektet er underlagt, opplever AiN og NAL at Statsbygg har vist vilje til å imøtekomme flere av våre forslag for å sikre arkitekturkompetanse. I hvilken grad oppdraget kan deles opp er imidlertid fortsatt uklart og prekvalifiseringsgrunnlaget savner en tydelig arkitekturambisjon. I den videre dialogen med Statsbygg for nytt regjeringskvartal vil vi fortsette arbeidet med å styrke vilkårene for høy arkitektonisk kvalitet.

AiN og NAL håper det åpne informasjonsmøtet hos Statsbygg fredag 1. juli vil gi enda flere avklaringer.

Les også Plan- og designkonkurranse for Regjeringskvartalet

Se mer på Statsbyggs nettsider her

Les kunngjøringen i Doffin