Saksliste til ordinær generalforsamling i OAF 19. april

  Sist oppdatert 11.04.2017
I tråd med vedtektene er det kalt inn til ordinær generalforsamlingen innen utgangen av april. Vi oppfordrer OAFs medlemmer til å delta. Det blir lett servering, og etterpå går styret gjerne ut og tar et glass sammen med de som måtte ønske.

Den 19. april kl. 17-19 avholdes ordinær generalforsamling i Oslo Arkitektforening, Josefines gate 34. Vedlagt er foreslått sakliste med tilhørende dokumenter.

Bare saker som er ført opp i saklisten kan realitetsbehandles, jfr. vedtektenes §2 b. 

Følgende saker vil inngå i dagsorden:

  • Årsmelding, regnskap for siste driftsår, engasjement av revisor og fastsettelse av revisorhonorar. Orientering om budsjett for inneværende år.
  • Valg av tillitsrepresentanter til styre og faste utvalg.
  • Rapport fra styret, de faste utvalg og undergrupper.
  • Saker til ordinært Representantskapsmøte 21. april

Ordinær generalforsamling i OAF / onsdag 19. april kl.17-19 / Josefines gate 34