Flere søkemuligheter

Bolig for bostedsløse på Moholt

Publisert av: Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 18.11.2016

Veiskillet er en del av et større statlig satsningsområde med merkelappen "Boliger for bostedsløse". Bymisjonen i Trondheim ønsket å lage sitt pilotprosjekt for 5-6 unge mennesker med rushistorie og fengselsopphold bak seg.

Korte fakta

  • Arkitekt: Bård Helland
  • Prosjektperiode: 2001 - 2005
  • Arealforbruk: 53,8 Kvm BTA pr. ansatt eller beboer
  • Kostnader: 5 775 112 NOK eks. mva. totalt.
    15 320 NOK eks. mva pr. kvm BTA (inkl. terrengarrondering og noe beplantning)
  • Utmerkelser: Houens Fonds Diplom , Statens byggeskikkpris - Hedrende omtale

Prosjektbeskrivelse

Prosjektets visjon var å utvikle et alternativ til hospitsene og til de spredte kommunale leilighetene. Byggherren ville ikke ha en institusjon, men et fellesskap og et sted beborerene ville føle de hadede en tilhørighet til, som også kunne skape en følelse av hjemlighet og privathet. De ønsket å bygge nytt, tilpasset deres behov, med en  atmosfære, karakter og tydelig identitet som beboerene kunne forstå og ta til seg. Beboerne leier sin egen leilighet i flere år og får et beskyttet fellesskap og daglig oppfølging. Ideen er at dette kan bli en bedre løsning, også økonomisk, for både beboerne og for samfunnet.

”Bolig er en grunnpilar for et verdig liv og deltakelse i samfunnet. En god, trygg og varig bolig er viktig for å opprettholde et privatliv, sosiale relasjoner og for deltakelse på utdannings- og arbeidsarenaen. For å lykkes i arbeidet med å bekjempe bostedsløshet og gi brukerne et verdig liv er individuelle tjenester og bolig sentralt.” - Helsedirektoratet (2008)

Botiltaket er rusfritt og det er daglig oppfølging av bymisjonens egne sosialarbeidere. Det stilles strenge krav til at de som flytter inn er motiverte og viser vilje til rusfrihet og lovlydighet. Beboerenes motivasjon blir vurdert over tid, og hvis de ikke klarer å endre sin adferd må de flytte ut.  Boligene er en del av Husbankens program «Boliger for bostedsløse» og drives av Kirkens Bymisjon med driftstilskudd fra Trondheim kommune. Det samarbeides også tett med Stavne Gård og Gjengangerprosjektet. 

Prosjektet ligger i randsonen av et eneboligstrøk på Moholt, to kilometer fra Trondheim sentrum.
Tomten var en rest av et stort veikryss langs en nedlagt europavei, og var dekket med asfalt og var forblåst og værutsatt. Afsalten ble fjernet og Hagen ble derfor delvis nedsenket og skjermet mot innsyn og vær med jordvoller to sider. Tomtegrensen skal beplantes for å skape en intim og lun atmosfære. Intensjonen er at bygningen som helhetlig objekt knapt skal synes på avstand. Det er først når en kommer inn på tomten på nært hold at bygninger kommer fram i sin helhet.

Huset består av 6 leiligheter for menn og kvinner mellom 25 og 40 år. Fire leiligheter på 40 m2 ligger i 2. etasje og to mindre ligger i 1. etasje, hvor av den minste er en besøksleilighet. Hver leilighet inneholder alle bofunksjoner. 1. etasje rommer også fellesarealer; hagestue med en større kjøkkenbenk og et tilknyttet kontor, samt teknisk rom og en hall. Det er også en felles sportbod med utvendig tilkomst. Det er lagt vekt på opplevelsen av forbindelsene mellom ute og inne på bakkeplanet.

Beboerne kommer fra en innestengt tilværelse i fengsel og ønsket var å gi de relativt knappe arealene mest mulig lys og romlig luftighet. Samtidig har brukerne behov for skjerming mot innsyn. Løsningen ble bruk av glass i de retningene som tillot dette i situasjonen, og med kompletterende avskjerminger og gardinbruk for lys- og innsiktsvariasjon. Ved å etablere to trapper til 2.etasje kunne alle leilighetene oppe få gjennomlysning. Leilighetene er relativt langstrakte, med en bredde på kun 3,2 meter, slik at alle funksjonene fordeler seg med egne soner. Innvendig høyde er her 2,6 meter.

Veiskillet skal hjelpe beboerne med å starte på nytt og komme ut av et destruktivt livsmønster, ved hjelp av skikkelige boforhold, daglige aktiviteter og meningsfylt fritid og arbeid. Koblingen mellom selvbilde og hvordan en bor har spilt en viktig rolle i dette prosjektet.

Konstruksjon og materialbruk

Bygningen er oppført i ordinært bindingsverk av tre. Utkragninger er gjort med limtrebjelker og avstivende plater. Taket er varmt med korrugerte, konstruktive stålplater. Alle bruksenheter er brann- og lydisolerte med skillekonstruksjoner i doble, separerte lag.

Konstruksjonene er kun pragmatiske og er skjult bak overflatene og kommer ikke til uttrykk. Uttrykket skapes gjennom formene og materialoverflatene. Formene og overflatene er valgt ut i fra en funksjonell og artistisk vilje og ikke et byggeteknisk argumenet. De har til oppgave å etablere opplevelse og eventuelt en form for mening. Formene er redusert ned til å preges av kun ett gjennomgående element; åpningene i 2. etasje. Disse tilsvarer romsnittet for de enkelte leilighetene og forklarer romlig den enkelte boligen. Samlet danner formene et rom mellom seg og bakken. Dette mellomrommet gir adkomsten og fellesskapet, med forbindelsen til offentligheten.

Utvendig materialoveflater i 1. etasje vil med tiden preges av villvin foran den mørkbeisete platekledningen, foruten glassflatene og inngangsdøren i messing. Også veggene i 2. etasje er mørke og diffuse, der blikket først og fremst fokuserer på vegetasjonen rundt og lyset fra leilighetene. Innvendig er de fleste overflatene kun malte, nøytralt lyse i private soner for videre personlig markering ved innredning, og i fellesarealene i en markant okerfarge, koblet til hagerommet og en felles naturreferanse. Ingen overflatebehandlinger avgir usunne gasser 

Noen flater er valgt ut til å være mer spesifikke og materialiserte: Terrassoslipt betong og eik heltre på gulv, eik innredning, messingplater på to vegger i hallen og på inngangsdøren, og bambussjikt og elvegrus utvendig. Disse materialene dukker frem som ekstra påtagelige, der de i seg selv har sine særegne ladninger eller atmosfærer. Dette er nyanser som knytter seg til en allmennkulturelle erfaringsdannelse, men også til personlige erfaringer. De har ikke et absolutt fortellingsinnhold, men har likefullt et fenomenologisk nivå og et assosiativt potensiele, en atmosfære og en tolkningsfrihet. Materialene er ikke brukt som byggematerialer i teknisk forstand. De er fysiske og konkrete, men fungerer som uttrykksfelt og kulturelle eller emosjonelle bærere.

I renesansen og senere klassisistiske perioder formulerte man et arkitektonisk innhold ved signalisering og idealisering av det konkrete byggeri; ved geometrisering og abstrahering av det tektoniske. Selve de konkrete materialene ble gjerne tonet ned til fordel for en abstrakt geometrisering av dette byggerimessige. I bymisjonsprosjektet, som i mange av dagens prosjekter, skjer det motsatte: Uttrykket oppstår gjennom de konkrete materialene selv, deres egenstruktur, uten semantiske geometriseringer med figurative henvisning til tektonisk byggetradisjon. Matererialfeltenes egen væren og uttrykk åpner for eller stimulerer i stedet for et assosiativt erindringssystem. Uttrykket i materialene utløser eller reviderer en fornemmelse,-en atmosfære. Uttrykket selv kan slik forstås som den nye tektonikken og bygningskonstruksjonen. Den gamle har trukket seg tilbake. - sier Arkitekten Bård Helland

Økonomi.

Bygget er finansiert gjennom Husbanken. Prosjektet kostet totalt 5 775 112 NOK eks. mva. Boligene er en del av Husbankens program «Boliger for bostedsløse» og drives av Kirkens Bymisjon med driftstilskudd fra Trondheim kommune.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 53,8 Kvm BTA pr. ansatt eller beboer
Bruttoareal (BTA): 377 m²
Antall beboere/brukere: 6

ENERGI

Energikilder: Jordvarme/varmepumpe, elektrisitet, mulighet for tilkobling til fjernvarme. Balansert ventilasjon

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 500 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 50 m

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 5 775 112 NOK eks. mva. totalt.
15 320 NOK eks. mva pr. kvm BTA (inkl. terrengarrondering og noe beplantning)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Åsvangveien 2a
Sted/bydel: Moholt
Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2001 - 2005
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Omsorgsboliger
Bygningskategori (TEK): Småhus
Utmerkelser: Houens Fonds Diplom , Statens byggeskikkpris - Hedrende omtale
Konkurranseform: Direkte engasjement

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Arkitekt: Bård Helland
Prosjektledelse (PL): Mørch Prosjekt A/S
Rådgivere: Harboe og Leganger (RIB) | Finn John Hansen (RIV) | Rambøll AS (RIE)
Hovedentreprenør: Per Grendstad A/S
Byggeledelse: Per Grendstad A/S
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3419/boliger_rusavhengige.pdf
http://www.norskform.no/Global/Omsorgsboliger/F%20121109%20KBM%20Norsk%20Form.pdf
http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Veiskillet-bolig/Veiskillet-bolig/

VEDLEGG