Gisle Løkken, president i NAL. Kai Reaver, rådgiver i NAL. Foto: NAL.

– Viktig å sikre arkitektkompetanse

  Sist oppdatert 28.02.2020
Fredag var det møte i referansegruppen til Byggkvalitetsutvalget, som på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal diskutere ny ordning for ansvarsrett og sentral godkjenning. – Et viktig punkt blir å sikre arkitektkompetanse på kritiske områder i plan- og byggesaker, sier Gisle Løkken.

– Med stadig større klima- og miljøutfordringer, og ikke minst press på sosiale strukturer, segregering og migrasjon, er det behov for kompetente konsekvensvurderinger av alt vi planlegger og prosjekterer, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund.

Kai Reaver er NALs representant i referansegruppen til Byggkvalitetsutvalget, og i sitt innspill på møtet la han vekt på følgende:

– Utvalget og arbeidet i referansegruppen har gitt oss anledning til å samle fagstanden og de prosjekteringsfagene vi representerer. Det er ganske vesentlig, for det er ikke ofte vi diskuterer sammen på denne måten, sier Reaver.

– Som en del av dette arbeidet, har det blitt klart for oss at det vil bli viktig med en utvidet forståelse for hva som er samfunnskritiske områder – og at dette må knyttes til særlig kompetanse. Vi mener at det må sees i forbindelse med miljø- og klimaendringer, hvor vår bransje står for en stor andel av utslippene, sier Reaver.

Hittil har samfunnskritiske områder vært sett på som brann, rømningsveier etc, men med de potensielt store endringene i naturen som klimakrisen bringer med seg, vil dette kunne endre seg framover og for eksempel føre til endrede krav og behov for mer kompetanse i byggesaker

– Som en følge av krav til økt aktsomhet mener vi derfor at byggesaksforskriften må justeres for å sikre god kompetanse selv i mindre byggeprosjekter. Dette er et ansvar arkitekter kan og må ta, som en vurdering av både hvor og hvordan vi i fremtiden skal bygge, og ikke minst etter hvert om vi bør bygge i det hele tatt, sier Løkken.

Reaver sier referansegruppen allerede fremstår som mer samstemte og i stand til å forstå hverandres utgangspunkt, enn det som var tilfelle på de første møtene.

– Utvalgsleder von der Fehr har i hvert fall lykkes med å få gruppen til å forstå alle de ulike utfordringene man står overfor, og at det er mange ulike interesser, sier han.

Utvalget ønsker konkrete innspill til rapporten de skal utforme, og NAL er i gang med å arbeide fram dette.

Egil Skavang fra Arkitektbedriftene er også med i referansegruppen, og i sitt innlegg snakket han om behov for tilsyn og kontroll; det kan ikke bare gjøres på byggeplassen, det må være kontroll av at det er kompetanse i prosjektet allerede fra prosjekteringen.

– Et annet viktig moment er at kontroller, sertifisering og forsikring ikke må være til hinder for eksperimentering, for det er vi avhengig av om vi skal kunne nå bærekraftmålene, sier Reaver.

– Vi må ikke lage regler som hindrer løsningene vi ikke vet hva er ennå.

Fakta: Byggkvalitetsutvalget skal vurdere om dagens system med sentral godkjenning av foretak, erklæring om ansvarsrett, uavhengig kontroll og det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for ROT-markedet bidrar til å oppfylle mål om forsvarlig byggkvalitet, tydelig plassering av ansvar og kvalifiserte og seriøse aktører. Utvalget ledes av professor Nils-Henrik von der Fehr. 

Les tidligere artikler om NALs arbeid med sentral godkjenning og Byggkvalitetsutvalget:

https://www.arkitektur.no/arbeidsmote-om-arkitektenes-ansvarsrett

https://www.arkitektur.no/nals-arbeid-med-sentral-godkjenning

https://www.arkitektur.no/nals-politiske-satsningsomrader-i-2019

https://www.arkitektur.no/ansvarsretten-hva-gjor-nal