Flere søkemuligheter

Et kraftsenter for vestnorsk verdiskapning

Publisert av: Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 19.10.2017

På en relativt komplisert tomt i Bergen sentrum står ett finansbygg med fokus på arbeidsplasser med gode dagslysforhold, kvalitet og utsyn.

Korte fakta

  • Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS | Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS
  • Interiørarkitekt: IARK
  • Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS
  • Prosjektperiode: 2007 - 2015
  • Arealforbruk: 19600 m2 (brutto BTA) fordelt på 700 årsverk.
  • Miljøambisjon: Energimerke: B

Prosjektbeskrivelse

Jonsvollskvartalet er et nytt finansbygg i Bergen sentrum. Oppdragsgiver ønsket å samle alle søster og datterselskap i det som skulle bli ”Et Nytt kraftsenter for Vestnorsk Verdiskapning”. Bygget ligger som en del av byens kulturakse i et transformasjonsområde mellom små trehus på den ene siden, og større modernistisk by-bebyggelse på den andre siden. Byggets hovedform tilpasser seg disse ulike strukturene og gir kvaliteter tilbake til byens mangfold. Det store volumet er bearbeidet i klare kutt og nedtrappinger i fasaden for å få inn lys og utsikt og åpenhet til omgivelsene.

Fasaden skal være inviterende og innby til transparens og åpenhet. Det har også vært viktig med en tydelig arkitektur som går i dialog med omgivelsene, samtidig som den gir bygget en egen identitet. Utformingen av fasaden har derfor hentet inspirasjon fra byggene rundt ved blant annet å ha elementer av tre i fasaden. I tillegg har nærheten til vannet og sjøen på Nøstet vært et viktig valg som metafor for utformingen av det ytterste laget i en dobbel glassfasade. Vannet er et viktig element på Vestlandet og derfor brytes glassene som bølger rundt hovedvolumet. Brytningen i glasset inviterer også til å bryte fasaden ned til en menneskelig skala. Dette gjør Jonsvollskvartalet til en inviterende og viktig del av byens bybilde.

Været og himmellyset på Vestlandet er spesielt, og endrer seg hele tiden fra skyet til solskinn. Fasaden endrer uttrykk med det skiftende været. Relieffene i den bølgende fasaden der glasset går ut og inn er med å forsterke dette, og gir en stadig endring i byggets utrykk gjennom hele døgnet og de ulike årstidene.

Et indre skulpturelt atrie utgjør byggets kjerne og er et fellesrom der de ulike leietakerne og medarbeiderne møtes. Atriet er et aktivt rom med møteplasser for arbeid og diskusjoner, der synergieffekter av å samle de ulike bedriftene i bygget kommer til sin rett. Dette er løst med rause fellesarealer, uformelle møterom og treffplasser i atriet, som danner arena for nye arbeidsformer. Her krysses alle veier, og tilfeldige møter og diskusjoner oppstår.

Atriet er utformet med sterke assosiasjoner til den norske natur med fjell og bresprekker. Lyset filtreres gjennom tak og fyller rommet med et diffust nordiske lys, der rommets karakter endrer seg etter skiftende værforhold. Form, fargevalg og materialer gir bygget en indre skulpturell identitet, der lys, tre og stein har vært førende materialvalg for å skape tidløse rammer for fremtiden.

Prosjektet har fra konkurransen av hatt et klart konsept med noen få og tydelige hovedgrep. Disse grepene har vært byggets ryggrad og DNA som har overlevd gjennom flere endringsrunder og innsparingsprosesser. De to viktigste grepene er et kutt i volumet mot Jonsvollgaten og et sentralt plassert indre fellesrom.

Oppdragsgiveren har hatt en ønske om å bidra til utvikling av området og har derfor valgt å plassere fellesarealer som personalrestaurant, auditorie og møteromspool på gateplan, slik at disse arealene kunne benyttes til offentlige arrangement og aktiviteter. De har bl.a. tilbudt disse arealene til bruk av velforeninger og organisasjoner. Atriet har også blitt en felles arena som fyller over 600 personer for store arrangementer og konserter.

Prosess

Jonsvoll er et resultat av en arkitektkonkurranse som ble vunnet i 2008, der 6 skandinaviske arkitektkontorer konkurrerte. Arkitektgruppen Cubus vant konkurransen i samarbeid med Brandsberg Dahl arkitekter. Byggearbeidene ble fullført i oktober2015 etter 31 måneders byggetid.

Prosjektet er fra konkurransen av videreutviklet i tett samarbeid med byggherre, og senere med interiørarkitekter, grafisk designere og kunstnere for å sy sammen et godt helhetskonsept der arkitektur, interiør, grafikk og profilering fremstår som en helhet. Dette ble samlet i en Helhetsplan som ble et viktig arbeidsverktøy for samarbeid og beslutninger.

Byggherren har vært opptatt av å ta med arkitektene i alle prosessene. Dette har vært en viktig suksesskriterier for å sikre helheten i bygget gjennom alle kompliserte og utfordrende prosesser. Arkitekturen har dermed vært en hovedgenerator for prosjektet.

Godt samarbeid, høye ambisjoner og lokalt engasjement har gjort Jonsvollskvartalet til et bygg med høy arkitektonisk kvalitet, der de utførende har gjort det til deres yrkesstolthet å strekke seg til det ytterste for et godt resultat.

Utmerkelser / Priser

Vinner av Eiendomsprisen 2016. Nominert til Arkitekturprisen 2017, Årets bygg 2015, Bergen Kommunes Arkitektur og Byformingspris 2016.

Økonomi

Totale byggekostnad 653MNOK inkl mva

Erfaringer

Det viser seg at uformelle møterom, som f.eks ikke tilfredsstiller alle lydkrav, men som har ekstremt gode dagslysforhold er langt mer populære enn de møterommene som tilfredstiller lydkrav.

Uformelle møteplasser i fellesareal har fått en mye større betydning nå med femtiden arbeidstakere som i større grad bruker alternative arbeidsmetoder og former.

Energi

Jonsvollskvartalet er prosjektert og ført opp etter Tek07, men Tek10 er tilstrebet der det har vært mulig. Oppvarming skjer med radiatorer og vannbåren gulvvarme, basert på fjernvarme. Kjøling skjer via ventilasjon og er basert på sjøvann.

Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 108 kWh, noe som plasserer bygget i energiklasse B. Beregnet levert energi er 89kwh7m2 per år (lokalt klima).

Areal og transport

Jonsvollskvartallet ligger midt i Bergen sentrum, med 5 min gange til Bybanen, som viktigste kollektivknutepunkt. Det er etablert innvendig sykkelparkering i bygget til 150 sykler, med tørkerom, og gode garderobefasiliteter for å gjøre sykling attraktivt. Bygget har kun 25p-plasser.

Universell utforming

Prosjektet er organisert på en slik måte at det er lett å orientere seg gjennom hele bygget. All kommunikasjon foregår rundt et felles atrium, uten korridorer. Alle heiser og trapper orienterer seg mot atriet. Det samme gjelder innganger til avdelinger, møterom, toaletter og kaffebarer. Dette gjør bygget lett lesbart og enkelt å orientere seg i. Det har vært stor fokus på å skape arbeidsplasser med gode dagslysforhold og utsyn. Tilbakemeldinger fra brukerne er at ansatte generelt er mindre slitne og går hjem uten hodepine.

Prosjektet er bygget iht TEK07. I tillegg er bygget oppgardert til TEK10 der prosjektet mente det var nødvendig som dørautomatikk, trapperom etc. Dette betyr at alle regler iht universell utforming er fulgt iht gjeldende forskrift (TEK07), i tillegg til de nevnte oppgraderingene.

Andre miljøtiltak

Det aller viktigste miljøtiltaket i bred forstand har vært å skape gode arbeidsplasser for høy trivsel og kreativitet. Det er lagt mye fokus på godt dagslys til arbeidsplassene med store vindusflater og gode dagslysforhold i fellesrom med det indre atriet. Samtidig som det har vært viktig å ha nok lyddempende overflater i fellesareal for å lage attraktive arbeidssoner også i disse områdene.
Det å lage lett tilgjengelige trapper i atriet og flotte trapperom for å romme Sparebanken vests kunstsamling, har vært et bevisst mål for at trappene skal brukes for vertikal kommunikasjon.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 19600 m2 (brutto BTA) fordelt på 700 årsverk.
Bruttoareal (BTA): 19600 m²
Bruksareal (BRA): 19600 m²
Antall beboere/brukere: 700
Glassandel av bruksareal: 20,3 %
Kompakthetsfaktor: 0,102m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: B
Energiforbruk: Levert energi: 89 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg, Andre (Kjølevannsledning.)
Beregnet netto energibehov:
108 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi: 89 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

lokalt klima

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,12 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,12 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,17 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,86 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,05 (W/m²K)
Spesifikk vifteeffekt: 1,02 kW/(m3/s)

TRANSPORT

Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 500 m
Parkeringsplasser: 1,2 (pr. 1000 m²)
Sykkelparkeringsplasser: 7,6 (pr. 1000 m²)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 653 MNOK inkl mva

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Jonsvollsgaten 2
Sted/bydel: Bergen sentrum
Kommune: Bergen
Prosjektperiode: 2007 - 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg , Byrom, gater, torg
Forskriftsnivå: TEK-07
Bygningskategori (TEK): Kontorbygning
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Sparebanken Vest | Jonsvollskvartalet
Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS | Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS
Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS
Interiørarkitekt: IARK
Prosjektledelse (PL): Stema Rådgivning
Universell utforming: Arkitektgruppen Cubus AS
Rådgivere: Multiconsult AS (RIB) | Multiconsult AS (RIV) | Multiconsult AS (RIE) | Multiconsult AS (RIBfy) | Multiconsult AS (RIBr) | Multiconsult AS (RIA) | Fasadeingeniør Rambøll DK
Hovedentreprenør: Constructa AS | Bolseth Glass
Byggeledelse: Stema Rådgivning | Constructa AS
Underentreprenører: Bolseth Glass (Fasadeglass)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.