NAL-kurs
17. november 2020

Erfaringer fra Opptre

Digitalt
-
Medlem
2990 kr
Ikke-medlem
250 kr

OPPTRE: Historien min - Hus på Nesodden fra 1962, Moseng Poulsen arkitektur

Norge har en lang tradisjon for å bygge bolighus i tre. Mange av disse er typehus, bygd i perioden 1950-1980 – aller flest på 70-tallet. Et betydelig antall av disse husene er nå modne for rehabilitering, og her er energisparepotensialet stort.

På kurset lærer du om hvilke vurderinger det er hensiktsmessig å gjøre i forkant og i løpet av prosessen, og hvilke rammer, muligheter og begrensninger som lovverket setter for prosjektet. Hva kan man la være som det er? Hvor mye må byttes ut? I de eksemplene som presenteres får du vite mer om hvilke vurderinger noen av arkitektene som deltok i konkurransene «SEOPP» og «OPPTRE» har gjort. Disse konkurransene var en del av forskningsprosjektene med samme navn. På dette kurset oppsummeres og diskuteres erfaringer og lærdom fra disse prosjektene.

Forskningsprosjektet: Systematisk Energioppgradering av småhus fra 1960-1990 (SEOPP) gikk fra 2013 til 2016. Forskningsprosjektet: Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå (OPPTRE) går fra 2018 til 2021. OPPTRE er en videreføring av SEOPP. Se faktaboks etter programmet.

Målsetting med kurset: I dette kurset dekker vi temaer innen energi og inneklima, kostnadsberegning og arkitektur/bevaring, samt erfaringer og lærdommer fra OPPTRE og SEOPP.

Målgruppe: Arkitekter, Prosjekterende, utførende, boligeiere.

OM NETTKURSET FORNYELSE AV ELDRE TYPEHUS I TRE
Nettkurset "Fornyelse av eldre typehus i tre" er et opptak av kurset som ble holdt 17. november 2020 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer. Når du kjøper kurset, får du tilgang med det samme og faktura kommer i ettertid. Kurset kan ikke lastes ned, men du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.
Rettigheter: Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig. Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL.

PROGRAM:

Ca 15 minutter
Hvorfor er det lurt å energioppgradere typehus i tre?
Prosjektene som presenteres på kurset, fra SEOPP og OPPTRE, handler om oppgradering i en mye videre forstand. Hva som er lurt eller ikke lurt kommer an på behov og økonomiske muligheter for hver boligeier. Dette kan det være interessant å reflektere over ila dagen.
v/ Anne Gunnarshaug Lien, Seniorforsker, siv.ark.dr.ing, SINTEF Community

Ca 45 minutter
Forskningsprosjektene SEOPP og OPPTRE
Om forskningsprosjektene og funn/resultater.
v/ Anne Gunnarshaug Lien, Seniorforsker, siv.ark.dr.ing, SINTEF Community

Ca 30 minutter
Kostnadsberegning – hva slags tiltak kan lønne seg økonomisk
Energibesparelse ved ulike tiltak på bygningsdeler. Kostnader/besparelse, hvor går grensen? Generelle oppgraderingsbehov av bolig. Ulike støtteordninger fra Enova.
Jan Erik Åsen, Ingeniør og Stian Ervik, energirådgiver, Mesterkonsult AS

Ca 45 minutter
Inneklima og ventilasjon
Krav til inneklima i boliger; temperatur og luftkvalitet og litt om støy. Energieffektiv ventilasjon; aktuelle løsninger, muligheter for temperatursoner.
v/ Hans Martin Mathisen, Professor Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU

Ca 30 minutter
Livsløpsvurderinger – med fokus på klima (via Teams)
v/ Christofer Skaar, PhD Seniorforsker, SINTEF Community Førsteamanuensis II, IØT NTNU

Ca 1 time 15 minutter
SEOPP: Huset på Hjellestad og huset på Årvoll
Foredraget om SEOPP-husene handler om gjennomført oppgradering av en bolig fra 60‐tallet i Oslo og en fra 70‐tallet i Bergen. Foredraget vil handle om husenes utgangspunkt, boligeiers ønsker og behov, felles mål for prosjektet og prosess med endring til dagens nivå for energibruk og med nye bokvaliteter.
v/ Karin Hagen, Arkitekt MNAL, RATIO arkitekter as, OPPTRE partner

Ca 45 minutter
OPPTRE: Historien min - Hus på Nesodden fra 1962
Konkurranseprosjekt for oppgradering av typehus fra 1962. Refleksjoner rundt ressurser, potensiale og utfordringer i rehabiliteringsprosjekter.
v/ Siri Moseng/ Kaja Bergliot Poulsen arkitekt, MOPO, Moseng Poulsen arkitektur

Ca 4 minutter
OPPTRE: En pluss en... er tre
Konkurranseprosjekt for oppgradering av enebolig fra 1972.
v/ Lars Lantto, arkitekt, Askim/Lantto arkitekter AS

FAKTA:

SEOPP:
Forskningsprosjektet «Systematisk EnergiOPPgradering av småhus fra 1960-1990 (SEOPP) gikk fra 2013 til 2016. SEOPP -prosjektet skal bidra til at huseiere vil rehabilitere sine småhus til ambisiøst nivå for energisparing og at rehabiliteringsmarkedet for småhus løftes til å bli en attraktiv arena for profesjonelle aktører i byggenæringen. Målet er å gå fra dagens situasjon med lite ambisiøs og lite systematisk rehabilitering og oppgradering, til et framtidig volummarked hvor det benyttes gjennomprøvde og dokumenterte rehabiliteringskonsepter med høye energi- og miljøambisjoner. I SEOPP utvikles løsninger, metoder og verktøy for å gjennomføre oppgradering til en høy energistandard samtidig som betydelig forbedret inneklima, komfort og fuktteknisk sikre og robuste løsninger oppnås. I løpet av denne perioden ble rehabiliteringskonseptene utviklet og dokumentert gjennom pilotbygg – ett på Årvoll i Oslo og ett på Hjellestad i Bergen.

Se mer om prosjektet og forskningsrapporter på:
http://seopp.net/

OPPTRE:
Forskningsprosjektet ”Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå” (OPPTRE) går fra 2018 til 2021 og er ledet av SINTEF Community i samarbeid med NTNU Fakultet for arkitektur og design. OPPTRE er en videreføring av SEOPP. Prosjektet OPPTRE er tverrfaglig og omhandler arkitektur og boligkvaliteter, etterisolering av bygningskroppen, ventilasjonsløsninger,løsninger for oppvarming og energiproduksjon, livsløpsvurderinger (LCA), analyser av livsløpskostnader (LCCA), innovasjonssystemanalyser og forretningsmodeller. Som en del av prosjektet ble det gjennomført en begrenset arkitektkonkurranse.

Se mer om prosjektet på:
https://opptre.no/

For NAL-kurs
Vi har ulike priskategorier. Disse vises når du trykker på Meld meg på.