NAL-kurs
Fra: 24. oktober 2022
Til: 25. oktober 2022
Påmeldingsfrist 17. oktober 2022

Bylivkonferansen 2022

Radisson Blu Mountain Resort, Beitostolen
09.00-16.00
NAL
Ikke-medlem
1750 kr

Fritidsboliger og hyttefelt sprer seg med rekordfart i det norske fjellandskapet, ofte i sårbar natur. Årets Bylivkonferanse handler om hensynsfull arealforvaltning og verktøy for bærekraftig steds- og hytteutvikling i fjellområdene.

Fra stølsgrend til deltidsbygd og hytteby

Bylivkonferansen 2022 skal utforske hvordan planverktøy, strategier for stedsutvikling og innbyggerinvolvering kan være løsninger for fremtidens fritidsbebyggelse. Disse spørsmålene er utgangspunkt for årets konferanse:

  • Hvilken betydning har fritidsbebyggelsen for samfunnsutviklingen i fjellområdene?
  • Hva er natur- og klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner?
  • Hvilke planverktøy kan brukes for å sikre en bærekraftig utvikling?
  • Hvordan kan samspillet mellom fastboende og fritidsinnbyggere bli en ressurs for lokal utvikling?

Konferansen vil presentere eksempler på hvordan arkitektur kan utfordre ideene våre om hva en hytte er og hvordan vi kan tilrettelegge for et mangfoldig hyttetilbud som også forvalter naturen på en klok måte.

Konferansen er relevant for planleggere, grunneiere, utbyggere, eiendomsutviklere, politikere, naturforvaltere, arkitekter, landskapsarkitekter og alle andre som jobber med eller interesserer seg for stedsutvikling.

I tillegg til plenumsforedrag og parallellsesjoner blir det befaringer. Få påfyll av matnyttig kunnskap og inspirasjon og bli med i den tverrfaglige diskusjonen. Meld deg på Bylivkonferansen 2022!

Tid: 24. - 25. oktober 2022
Sted: Radisson Blu Beitostølen

PROGRAM

MANDAG 24. OKTOBER

Konferanse kl 12.00 - 17.00

Lunsj serveres fra kl 11.15

VELKOMMEN OG ÅPNING

Even Alexander Hagen, fylkesordfører Innlandet fylkeskommune

Odd Erik Holden, ordfører Øystre Slidre kommune

Marit Lofsnes Mellingen, direktør Distriktssenteret

Lise Larstuvold, leder Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund

Konferansier Olav Brostrup Müller

Om utmark i endring. Fra stølsgrend til deltidsbygd og hytteby

Bjørn Egil Flø, forsker, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Om «Hytteparadokset»

Hilde Lysengen Havro, redaktør i Avisa Valdres

Om lokal forankring og byggeskikk

Ole Aastad Bråten, etnolog, Valdresmusea

Om arealplanlegging og naturhensyn

Asplan Viak

Pause

Om arkitektur og stedsutvikling i fjellet (video)

Gaute Brochmann, arkitekt

Mellom tradisjon og destinasjon. Om planlegging og strategisk besøksforvaltning som verktøy for å sikre samspill og bærekraftig fritidsboligutvikling.

Marianne Singsaas, seniorforsker og leder av forskergruppen «Grønn omstilling» i Telemarkforskning.

Sosial bærekraft – forholdet mellom de fastboende og fritidsinnbyggerne

Veronica Blumenthal, seniorforsker ved Østlandsforskning, Høyskolen i Innlandet

Foredrag

(Foredragsholder kommer)

Pause med noe å bite i

Å BYGGE EN FJELLANDSBY

Perspektiver på stedsutvikling - Panelsamtale med aktører på Beitostølen

Gjennom samtalen presentere ulike perspektiver på utviklingen av Beitostølen. Hvordan har utviklingen foregått? Hva er etter aktørenes mening positivt? Hva er etter aktørenes mening utfordrende i dag? Hvilke ønsker har lokale aktører for framtiden? Deltakerne er lokale aktører som representerer næringsliv, media, forvaltning og politikk

Natursti

Befaring til ulike poster i sentrum av Beitostølen der du møter de ulike aktørene
Fra 17:15: After-sti på Beitostølen Lodge

19.00 Felles middag

TIRSDAG 25. OKTOBER

09.00 - 15.00

God morgen og introduksjon til dagens program

VERKTØYKASSE. PARALLELLE SESJONER

Hvordan arbeide inn klimamål i kommunenes arealplaner?
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Muligheter for styring og forutsigbarhet i arealforvaltningen.

Parallellsesjonen ledes av Øystre Slidre kommune

Fjellbygd eller feriefjell. Hvordan sikre ønsket samfunnsutvikling og bærekraftige lokalsamfunn?

Utmarka er i endring. Hyttelandsbyene og feriedestinasjonene blir stadig flere. Innlandet har blitt ferielandet. Et rekreasjonsområde for sentrale by- og befolkningstette områder. Samtidig er utmarksbeitet viktig. Sau og tamrein. Som symbol på sårbar fjellnatur står villreinen øverst. Hva vil vi egentlig med denne store satsingen på turisme og hytteutbygging? Er det egentlig plass til alle? Kan vi styre ferdsel utenom sårbar fjellnatur? Har vi evne og vilje til nødvendig politisk styring?

Parallellsesjonen ledes av Innlandet fylkeskommune

Hvordan samskape morgendagens hytteområder?  – Innføring og krasjkurs i metoder for bærekraftige utviklingsstrategier

Bærekraft rommer både sosiale, økonomiske og miljømessige hensyn og interesser. En bærekraftig utviklingsprosess er derfor nødt til å se utviklingsprosjekt og problemstillinger i lys av en helhet, der aktører med ulike ståsted kommer sammen. Parallellsesjonen gir praktisk innblikk og forståelse for hvordan en slik utviklingsprosess gjennomføres, med utgangspunkt i etablert metodikk og gjennomførte prosesser, i regi av Nasjonalparken Næringshage. Ved Distriktssenteret og Nasjonalparken Næringshage, sammen med Oppdal kommune og representanter for utbygger- og arkitektmiljø

Om arkitektur og stedsutvikling i pakt med naturen

Våre bygde omgivelser må utvikles på en måte som fremmer lokalbefolkningens livskvalitet og stedets særegenhet samtidig som naturverdier kan sikres. Nøkkelen er gode prosesser. Og gode prosesser krever innsikt og analyse, visjon og samarbeid. For det er komplisert å skulle forene stedets kulturmiljø og lokale byggeskikk med moderne krav til fritidsbebyggelse og tilhørende fasiliteter. Kan arkitektene bidra med løsningene her, i såfall på hvilken måte?
Parallellsesjonen ledes av Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund

Introduksjon til scenariemetodikk som planleggingsverktøy

I denne workshopen vil vi presentere ulike normative scenarier for miljømessig bærekraftig fritidsboligutvikling, og sammen med deltagerne utforske betydning for planlegging og politikk. Vi vil også identifisere barrierer og muligheter i dagens planlegging og samfunn for å realisere de ulike scenariene, og diskutere veier, steg og grep som kan lede fram til bærekraftig fritidsbebyggelse i fremtiden.
Parallellsesjonen ledes av Telemarksforskning

Lunsj

FORBILDEPROSJEKTER

Et utvalg prosjekter som er realisert eller under planlegging som på ulike måter tenker nytt om stedsutvikling i fjellområdene og hvordan fritidsboliger utvikles.

Panelsamtale

15.00

Slutt

 

VELKOMMEN TIL BEITOSTØLEN

Konferansen holdes på Radisson Blu Beitostølen.

Beitostølen har utviklet seg fra å være et stølsområde til å bli det største tettstedet i kommunen, en hytteby på grensen til Jotunheimen Nasjonalpark. Beitostølen rammer på mange måter inn temaet for årets konferanse.

Arrangør er Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Distriktssenteret, Innlandet fylkeskommune og Øystre Slidre kommune

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Konferansen avholdes på Radisson Blu Beitostølen.
Deltakeravgift konferanse 24.-25.10 kr 1750,-

Konferansedeltakere tilbys overnatting til rabattert pris. Pr. pers. pr døgn i dobbeltrom inkl ½ pensjon (frokost og middag) kr 1.160,-
Enkeltromstillegg kr 400,- pr døgn.

Du booker selv rom ved å kontakte hotellet.
Kontaktinfo: ragnhild@beitostolen.com 
Oppgi kode: Bylivkonferansen

Verktøykasse/Parallelle sesjoner
Påmelding til parallellsesjonene åpner i august. Du vil få en e-post med mer informasjon om dette.

Reise til Beitostølen
Det går daglige rutebusser til Beitostølen. I tillegg til det bli satt opp en rimelig «Charterbuss» med avgang fra Oslo 24.10 kl 08.00 med retur fra Beitostølen 25.10 kl 15.00. Pris kommer. Er du interessert i charterbuss, meld fra i kommentarfeltet. Bindende påmelding, frist 20. oktober

Strømming av konferansen
For de som ikke har anledning til å reise til Beitostølen vil det være mulig å kjøpe tilgang til strømming av plenumssesjonene på konferansen. Dette vil være programmet 24.10 kl 12.00 - 15.00 og 25.10 kl 13.00 - 15.00. Deltakerpris strømming kr 750,- for både medlemmer og ikke-medlemmer

Pris sal: Det er samme pris for medlemmer og ikke-medlemmer, kr 1750,-

Fotokreditering: Nicolay Flaaten www.bookingservice.com

 

Med forbehold om endringer i programmet.

Hva koster det å delta?
Vi har egne priser for medlemmer, grupper og Wildcard.

Kontakt oss på kurs@arkitektur.no dersom du har spørsmål om kursdeltakelsen.