Flere søkemuligheter

Midt-Norges første kontorbygg med miljøsertifisering "BREEAM-Excellent”

Publisert av: Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 11.01.2018

Abels Hus er et kontorbygg med fleksible løsninger som tåler ombygging over tid ved bruk av prefabrikasjon og et modulbasert byggesystem.

Korte fakta

  • Interiørarkitekt: Asplan Viak AS | Margrethe Hopmo
  • Landskapsarkitekt: Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2008 - 2017
  • Arealforbruk: 17414 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 800 årsverk.
  • Miljøambisjon: Energimerke A , BREEAM Excellent , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Abels Hus utgjør byggetrinn 4 i Teknobyen – et område for teknologi- og helseforetak i krysningspunktet mellom NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim. Prosjektet avslutter eksisterende områdeplan mot sydvest og omfatter kontorarealer for ulike leietakere.

Bygningens plassering og proporsjoner tilpasser seg eksisterende gateløp og nabobebyggelse, men er i form og volum brutt opp - slik at det oppstår forskjellige relasjoner mellom byggets ulike deler og etableres varierte uterom mot omgivelsene.

Prosjektet er har energiklasse A, klassifiserer som passivhus og er det første kontorbygget i Midt-Norge som oppnår BREEAM-miljøsertifiseringsgraden «Excellent»

Prosess

NSW var i 1998 involvert i utviklingen av områdeplan for Teknobyen i Trondheim og tegnet Teknobyen Innovasjonssenter, som utgjorde første byggetrinn. Etter periodevis utvikling av området, utlyste KLP Eiendom i 2008 en begrenset arkitektkonkurranse om utforming av de to siste utbyggingstrinnene. NSW gikk seirende ut og ble i første omgang tildelt oppgaven om å og tegne Abels Hus.

Skisseprosjekt ble igangsatt i 2013 og utviklet i samarbeid med Rambøll Norge. I 2014 ble NCC kontrahert som totalentreprenør med SWECO som hovedkonsulent.Det ble gjennomført en samhandlingsfase som grunnlag for forprosjekt og detaljprosjekt.
I samhandlingsfasen deltok hele prosjekteringsgruppen i ukentlige prosjektstudio med tverrfaglig prosjektering og koordinering.

Byggherren har gjennom hele prosessen hatt høye miljøambisjoner der BREEAM-NOR har vært et miljøstyringsverktøy for å oppnå klassifiseringen «BREEAM – Ecxellent».

Økonomi/merkostnader og finansering

Byggekostnad (entreprisekostnad): ca 300 millioner (eks. mva)
Byggherreomkostninger: ca 40 millioner (eks mva.)
Tomtekostnader: ca 30 millioner (eks. mva)
Prisstigning og finans: ca 15 millioner (eks. mva)
Ingen økonomisk støtte

Erfaringer

Samspillsfase med ukentlige tverfaglige prosjektstudio var god.
Som resultat av samspill:
• Bygget har økt med ca. 1200m2 (900m2 kjeller/lager og 300m2 kontor)
• Bedre brutto/netto-faktor (6%)
• Markert verdiøkning (ca NOK 20 mill.)
• Flere kvaliteter er økt (f.eks desentralisert vent, fordrøyningsbasseng, parkering etc.)
• Entreprenøren fikk økt kontrakten med NOK 20 mill.
• Økt fra energimerke A til også å være Passivhus.

I forhandlingsfasen ble også Breeam-klassifisering økt fra «Very Good» til «Excellent» uten ekstra kostnader for byggherre.

Energi

Et modulbasert byggesystem gjør Abels Hus til et fleksibelt kontorbygg. Hver modul i de 15.300 kvadratmeter kontorlokalene er individuelt programmerbar med tanke på varme, ventilasjon og lys, og de kan kobles sammen i større enheter. Det gir fleksibilitet med tanke på fordeling av cellekontor, teamkontor, møterom, åpne kontorlandskap og sosiale kroker.

Bruken av prefabrikkerte fasadeelementer har medført god tetthet ved trykktesting av bygget.

Eksempel på øvrige energitiltak:

• Oppvarming er basert på fjernvarme og varmepumper
• Behovssyrt ventilasjon og belysning med bevegelsesfølere
• 100% LED belysning med dimmermulighet
• Utvendig solavskjerming (zip-screens) på alle solutsatte fasader
• Innvendige behovsstyrt blendingstiltak på alle vinduer

Konstruksjon og materialbruk

Miljøaspektene har vært holdt høyt under hele byggeperioden og kildesorteringsgraden endte på over 95 prosent. NCC har vært kompromissløs i sitt fokus på grønn byggeplass.

Areal og transport

Teknobyen ligger midt i en av Trondheim travleste kollektivtraseer, som har bussavganger med minutters mellomrom.

Gjennom området går også en av byens best opparbeide sykkeltraseer som forbinder sentrum med områdene syd for Trondheim.

Teknobyen har også egen stasjon for kommunens bysykler, som er tilgjengelig for alle som ønsker å benytte seg av ordningen.

En stor sykkelgarasje er etablert som en egen seksjon av parkeringskjelleren, med plass til 250 sykler. Det er tilrettelagt med godt dimensjonerte garderobeanlegg med skap, dusj og tørkerom. I sykkelgarasjen finnes i tillegg sykkelvaskeplass og selvbetjente servicesøyler med utstyr for reparasjon, dekkskifte, pumpe m.m.

Bygget har lademuligheter for el-sykkel og el-bil

Universell utforming

Gjennomgående og lett lesbare hovedkommunikasjonsårer

Universelt utformede parkeringsplasser i kjeller med nær plassering til hovedinngang og vertikalkommunikasjon.

Gjennomgående innvendig fasadekledning i perforert aluminium – med absorberende akustisk funksjon.

For å ivareta byggets fleksibilitet er det tilrettelagt for et større antall universelt utformede toaletter.

Lett adkomst til bygget med integrerte utvendige ledelinjer.

Andre miljøtiltak

På takflater er det lagt sedum-vegetasjon og etablert bikuber med 100.000 bier, noe som forbedrer fordrøyning og gir tilskudd til biologisk mangfold.

Det er gjort tilpasninger og tatt hensyn til en rekke bevaringsverdige trær i området.

Prefabrikasjon og et modulbasert byggesystem har gitt fleksible løsninger som i større grad tåler ombygging over tid.

Kantinedriver med fokus på egenprodusert, økologisk og kortreist mat som øker trivsel og arbeidsmiljø.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 17414 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 800 årsverk.
Bruttoareal (BTA): 18889 m²
Bruksareal (BRA): 18046 m²
Oppvarmet bruksareal: 17414 m²
Antall beboere/brukere: 800
Glassandel av bruksareal: 17,5 %
Kompakthetsfaktor: 0,209m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: A
Energiforbruk: Netto energibehov: 76 kWh/m2 år. Levert energi: 65 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Energikilder: Varmepumpe luft-vann, Fjern-/nærvarmeanlegg (Backup)
Beregnet netto energibehov: 101 kWh/m²/år (NS3031)
76 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi: 89 kWh/m²/år (NS3031)
65 kWh/m²/år (NS3700/3701)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 6,2 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 7 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 5 kWh/m²/år
Vifter: 9,4 kWh/m²/år
Pumper: 2,5 kWh/m²/år
Belysning: 25,1 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 34,5 kWh/m²/år
Romkjøling: 10,2 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 1,6 kWh/m²/år
Andre energiposter: 101,4 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 71,4 kWh/m²/år
Elektrisitet til varmepumpesystemer: 9,8 kWh/m²/år
Fjernvarme: 7,7 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,13 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,1 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,18 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,2 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,15 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 85 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 1500 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 325 m
Parkeringsplasser: 5 (pr. 1000 m²)
Sykkelparkeringsplasser: 15 (pr. 1000 m²)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 340 MNOK
Kvadratmeterpris (kun bygg): 1953 kr/m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Abels gate 5
Sted/bydel: Teknobyen, Trondheim
Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2008 - 2017
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg , Byrom, gater, torg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Kontorbygning
Miljøambisjon: BREEAM Excellent , Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: BREEAM-NOR piloter
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: KLP Eiendom
Landskapsarkitekt: Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS
Interiørarkitekt: Asplan Viak AS | Margrethe Hopmo
Prosjektledelse (PL): NCC Construction AS
Miljørådgiver: Rambøll AS
Spesialrådgiver energi: Sweco Norge AS
Rådgivere: Sweco Norge AS (RIB) | Teknisk Ventilasjon AS (RIV) | Vintervoll AS (RIE) | Sweco Norge AS (RIBfy) | Sweco Norge AS (RIBr) | Sweco Norge AS (RIA) | Vianova
Hovedentreprenør: NCC Construction AS
Byggeledelse: NCC Construction AS
Underentreprenører: Staticus, Elementfasader. Vintervoll, Belysning/IKT. Teknisk Ventilasjon, Romstyring/sonekorntroll/energimåling. Ulvan Interiør, Innvendig blending. Fellert/Krystof Bygg, Akustikkpuss. Hammer Planteskole, Utendørs beplantning. NRS, Renhold/logistikk. Produsenter: Better Societies, sykkelparkering. Bergknapp, sedumbelegg.
Viktige miljøprodukter: Better Societies Bergknapp
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.