Nytt
Publisert 08. januar 21
Av: Eva Storrusten

Bopilot: Nye måter å jobbe på i kommunene

Stadig flere mennesker faller utenfor boligmarkedet, og det er et økende behov for nytenkning i boligproduksjonen i norske byer. I to år har kommuner, arkitekter og forskere samarbeidet for å øke mangfoldet i boligproduksjonen gjennom Bopilot.

Publisert 08.01.2021
Av: Eva Storrusten
Helen & Hards prosjekt i Bopilot designsprint var “Fellesbord til økt samhandling”. Illustrasjon: Helen & Hard
Helen & Hards prosjekt i Bopilot designsprint var “Fellesbord til økt samhandling”. Illustrasjon: Helen & Hard

Bopilot er et forskningsbasert innovasjonsprosjekt om alternative boligløsninger, finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet er godt i gang, og forventes ferdigstilt i løpet av våren 2022. Norske arkitekters landsforbund bidrar til formidling av prosjektet og er representert i styringsgruppen.

Dagens boligproduksjon er kjennetegnet av en markedsbasert boligpolitikk, og ivaretar i for liten grad samfunnets mål om sosialt inkluderende og klimavennlige by- og boligomgivelser, sier Eli Støa. Hun er arkitekt og professor ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU og leder av Bopilot.

Det er derfor behov for nytenkning i boligproduksjonen og tilbudet av boliger i norske byer, spesielt når det gjelder boliger for grupper som faller utenfor det kommersielle markedet. Kommunene spiller her en sentral rolle som planleggingsinstans, godkjenningsmyndighet, grunneier og som bestiller, utbygger og eier av kommunale utleieboliger og oppretter av kommunale stiftelser. 

Bergen og Trondheim kommune står sammen om innovasjonsprosjektet Bopilot, som har som mål å gjøre kommunene bedre rustet til å påvirke boligutviklingen og på denne måten bidra til å virkeliggjøre målene nedfelt i kommuneplanenes samfunnsdel knyttet til mangfold, inkludering og bærekraftig hverdagsliv. 

Innovasjonen i prosjektet innebærer å styrke kommunens rolle som pådriver for alternative boligløsninger på flere måter. Det skjer gjennom å initiere og promotere forbildeprosjekter som både undersøker og viser frem innovative bolig- og gjennomføringsmodeller. Det har blant blitt utviklet og testet metoder og verktøy for en mer aktiv dialog med boligmarkedet. Slik vil fremtidige boligkjøpere og leietakere i større grad kjenne til alternative løsninger, og dermed bli i stand til å etterspørre løsninger som støtter opp under de samfunnsmålene som er satt. 

Bopilot er bygget opp rundt to pilotprosjekter: Grønneviken i Bergen og Svartlamon i Trondheim. Begge prosjektene har fokus på deling, fellesskapsløsninger, medvirkning og mangfoldig beboersammensetning. 

Trondheim
Målet for pilotprosjektet i Trondheim er å utvikle nye modeller for at kommunen kan bidra til å realisere rimelige utleieboliger med forutsigbare leieforhold for den gruppen mennesker som ikke er definert som vanskeligstilte, men som allikevel faller utenfor det private boligmarkedet. 

Vidar Vollan er arkitekt ved byplankontoret og prosjektleder for Bopilot Trondheim. Han har ledet arbeidet for å oppnå en felles forståelse internt i kommunen for å bruke boligpolitikken til å nå kommunens mål. For å skaffe et bedre grunnlag for å forstå innbyggernes behov og utvikle nye løsninger, ble det høsten 2020 gjennomført en digital medvirkningsprosess i regi av Leva Urban Design.  Undersøkelsen ble godt mottatt, og nesten 2000 innbyggere i Trondheim svarte på spørsmål omkring boligsituasjon, -behov og -preferanser, spesielt knyttet til løsninger som kan gjøre det mer attraktivt å være leietaker.  

Erfaringer fra det byøkologiske forsøksområdet Svartlamon viser at selvbygging og gjenbruk kan være en del av løsningen for å få til rimeligere utleieboliger. Boligstiftelsen arbeider med planlegging av et nytt byggeprosjekt der disse temaene vil bli testet i større skala. På grunn av pandemien har dette prosjektet strukket ut i tid.  Bopilot har derfor knyttet til seg andre pilotprosjekter i Trondheim for å skaffe et større grunnlag for testing og vurdering av modeller for rimelige leieboliger. Spesifikt ser kommunen nå på muligheten for å utvikle nye boligløsninger i to bygg som eies av Trondheim boligstiftelse og som inn til nå vært leid ut til personer som kvalifiserer til å få kommunal bolig. Det arbeides med å utvide målgruppene i disse boligene for å få en god miks av beboere, slik at bomiljøet kan bli mer mangfoldig og sosialt bærekraftig.

I oktober ble boligpolitisk plan behandlet av bystyret. Der ble det vedtatt at kommunen skal ta en aktiv rolle med å utvikle en tredje boligsektor i Trondheim. Dette viser at idéene bak Bopilot samsvarer med hva det politiske flertallet i kommunen mener. Vidar Vollan håper at den politiske beslutningen om at administrasjonen skal jobbe med å fremskaffe boliger for blant annet alle inntektsgrupper, fører til klare strategier i det nye året. 

- Kommunen må påvirke boligtilbudet mye mer for å nå målene om å skape et mer rettferdig samfunn. Vi trenger en strategi for å få flere alternative boliger! sier Vollan.

Han mener også det trengs en strategi for å få flere boliger. 

- Det holder ikke å ha mål uten å vite hvordan man skal komme dit.

Verksted med folk fra NTNU, arkitektkontorer, kommunen, Svartlamoen og fra relevante fagområder deltok. Foto: Trine Gjessen
Verksted med folk fra NTNU, arkitektkontorer, kommunen, Svartlamoen og fra relevante fagområder deltok. Foto: Trine Gjessen
Selvbyggingsprosjektet Selbukassa på Svartlamon, februar 2020. Foto: Eli Støa
Selvbyggingsprosjektet Selbukassa på Svartlamon, februar 2020. Foto: Eli Støa

Bergen
Målet for pilotprosjektet i Bergen er å utvikle nye arbeidsmetoder for kommunen som kan bidra til å få realisert byboliger tilrettelagt for barnefamilier, der deling av arealer og funksjoner er en del av løsningen. Bergen har jobbet mot det generelle boligmarkedet for å øke kunnskapen om og skape interesse for alternative boligvalg og samtidig gjøre utbyggere tryggere på at det finnes et marked for alternative boligmodeller og boliger med dele- og sambruksløsninger. Kommunen er i gang med å regulere et område i Grønneviken, basert på vinnerforslaget fra Europan2014. Reguleringsplanen for Grønneviken legger til rette for flere typer av fellesarealer og vil bli tatt opp til andre gangs behandling tidlig i 2021. 

Tina Larsen er arkitekt og prosjektleder for Bopilot Bergen og er ansatt hos Byarkitekten. Byarkitekten er en liten etat med en tydelig faglig stemme, og har derfor en mer uavhengig pådriverrolle enn byplankontoret i Trondheim.  Byarkitekten har gjennom Bopilot vært pådriver for at Grønneviken skal bli en mangfoldig og sosialt bærekraftig bydel med høy arkitektonisk boligkvalitet og med spennende nye dele-løsninger. 

Flere aktiviteter har blitt organisert i regi av prosjektet i løpet av 2019 og 2020 for å skape interesse, engasjement og diskusjon om byboliger, delekultur og bomiljø - med mål om å involvere både bransjen og potensielle framtidige beboere i den videre prosessen med å utvikle området. Aktivitetene har fått stor nasjonal oppmerksomhet, blant annet har Bopilot designsprint blitt plukket ut av DOGA til å inngå i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.  Vinnerteamet besto av representanter fra 3RW, Sweco og BKK.  I september 2020 vedtok Byrådet at Grønneviken skal være et testområde for nytenking i boligproduksjonen, med fokus på barnefamilier og delekultur. Dette viser at tenkningen i Bopilot har oppnådd politisk støtte i kommunen. Ifølge Tina Larsen, merker de nå en økt interesse for boliger med fellesskapsløsninger i markedet. Byarkitekten får henvendelser fra flere utbyggere og boligutviklere som ønsker å lære av erfaringene i Bopilot, og som ønsker å bygge mer sosialt bærekraftige boliger selv.

I Bergen kommune har Bymiljøetaten ansatt en dyktig prosjektleder, Elisabeth Skage, med ansvar for gjennomføring av Pilot Grønneviken, som allerede har hatt flere gode møter mellom Bopilot og Pilot Grønneviken. 

- Vi gleder oss til å fortsette dette samarbeidet, og til å jobbe sammen med henne og flere etater i kommunen for å realisere Grønneviken med høye ambisjoner, sier Tina Larsen.

Byarkitekten i Bergen, Maria Molden (t.v) og prosjektleder i Bopilot Bergen, Tina Larsen, forbereder seg til digital hackaton. Foto: Ines Moco Pereira/Byarkitekten Bergen kommune
Byarkitekten i Bergen, Maria Molden (t.v) og prosjektleder i Bopilot Bergen, Tina Larsen, forbereder seg til digital hackaton. Foto: Ines Moco Pereira/Byarkitekten Bergen kommune
Team Smartby Montana vant med prosjektet Samdelt. De jobber nå for å få realisert Samdelt, slik at den kan benyttes som møteplass og samhandlingsverktøy. Foto: Håvard Prestegården/Bergen kommune
Team Smartby Montana vant med prosjektet Samdelt. De jobber nå for å få realisert Samdelt, slik at den kan benyttes som møteplass og samhandlingsverktøy. Foto: Håvard Prestegården/Bergen kommune