Om NAL
Publisert 07. juni 21
Av: Annicken Vargel

Engasjerte medlemmer søkes

Et tillitsverv i Norske arkitekters landsforbund er både lærerikt og inspirerende. Flere av våre komiteer behøver nå nye krefter.

Publisert 07.06.2021
Av: Annicken Vargel

Medlemmene og deres engasjement er kjernen og livsgrunnlaget i NAL, sier generalsekretær Kari Bucher.

NAL behøver bredt sammensatte grupper med god geografisk spredning, og godt nettverk.
Medlemmer som deltar i komiteer, debatter og verv, gjør NAL til en sterk og levedyktig organisasjon – og vi håper du velger å delta aktiv, og deler din kunnskap og engasjement med organisasjonen, sier Bucher.

I år behøver NAL medlemmer til følgende verv:
Pris og stipendkomiteen – 1 nytt medlem
Kontrollkomiteen – 1 nytt medlem
Komiteen for etikk og tvister – 2 nye medlemmer
Valgkomiteen – 1 nytt medlem
Funksjonstid for vervene er tre år, fra representantskapets møte 24. september.


Les mer om komiteenes oppgaver:

Pris- og stipendkomiteen

  • Innstille søkere til alle aktuelle stipend som arkitekter kan søke innen ordningen til Statens kunstnerstipend (SHKS).
  • Innstille søkere til NALs to legater: Arkitektene Backer, Poulsen og Sverres legat til arkitekter som er medlemmer i NAL og Arkitektene Hanssen og Lenschows legat til arkitektstudenter som er medlemmer i NAL. NALs landsstyre er legatstyre og tildeler legat.
  • Vurdere og beslutte opptak eller avslag på søknader om medlemskap på spesielle vilkår, se pkt. 2.2 i NALs vedtekter, etter retningslinjer vedtatt av Representantskapet.
  • Oppnevne kandidater til priser og juryverv der NAL er samarbeidspartner.
  • Utarbeide retningslinjer og bistå sekretariatet med faglige vurderinger knyttet til retningslinjer for medlemskap og priser

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen skal se til at forbundet drives på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med forbundets vedtekter og andre retningslinjer fastsatt av representantskapet. Komiteen skal ellers ha de oppgaver som følger av vedtektene.

Komiteen for etikk og tvister
NALs komité for etikk og tvister har mandat til å behandle klagesaker som gjelder brudd på NALs etiske regler. Komiteen kan også velge å ta opp aktuelle tema og saker til behandling.

Valgkomiteen
Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til representantskapet til valg av presidenten, visepresident(er) og medlemmer av styret. 

For spørsmål - eller for å melde din interesse, ta kontakt med generalsekretær Kari Bucher.