Konkurranse
Publisert 06. april 21
Av: Annicken Vargel

Europan 16 er lansert

Europan er verdens største idèkonkurranse innen arkitektur, landskap og byutvikling, med 40 konkurranser parallelt i Europa. Fire av dem er i Norge, og yngre utøvere kan delta i en kollektiv ideutvikling om hvordan vi skal bygge og bo i fremtiden.

Publisert 06.04.2021
Av: Annicken Vargel
Oljeplattform sees foran tradisjonell bebyggelse, på Risøy i Haugesund
Risøy Haugesund Foto: Øyvind Sætre/Aibel

Ambisiøse, men nødvendige klimakrav formulert av FN står nå sentralt i all by- og tettstedsutvikling. For å nå målene kreves ny innsikt og kunnskap om samspillet mellom natur og det menneskeskapte. Europan 16 er en invitasjon til å undersøke dette gjennom temaet Living Cities - Inclusive Metabolism og Inclusive Vitalities.

 Vinnerforslagene skal realiseres med oppfølgingsoppdrag som samlet har en verdi på minst 2 500 000. Dette kommer i tillegg til prispengene, som for hver tomt er 12 000 euro til vinnerne og 6 000 euro til runners-up.

– Vi har valgt ut kommuner som viser at de har en spesiell motivasjon for å delta i Europan 16 - Living Cities. Kommunenes representanter har lagt ned et stort arbeid for å forberede seg til konkurransen og vi er stolte over at kommunene har valgt den åpne internasjonale arkitektkonkurransen som verktøy for by- og stedsutvikling, sier Tone Berge arkitekt og daglig leder i Europan Norge.

De fire konkurransene i Norge er:

Ringerike: Hjertelia
Ringerike kommune ønsker ideer til hvordan å bygge et bærekraftig pilotnabolag, med urbant landbruk og sosialt inkluderende boformer, for å sette Hønefoss på kartet. Kommunen håper at Europan 16 skal sprenge forståelsesrammen for hva som er et byområde og det gode livet kan være og utforske nye tanker om urbanitet og identitet. Tomten er Hjertelia, et lite landbruksområdet tett på sentrum som vil bli utviklet i takt med at Ringeriksbanen vil føre til stor befolkningsvekst i kommunen.

Haugesund kommune: Risøy
Haugesund kommune ønsker idéer og strategier til hvordan sentrumsbydelen Risøy kan revitaliseres gjennom sensitiv tilnærming til stedets urbane infrastruktur, økologi og historiske identitet. Sentrumsøyen er preget av verftsindustri, som er en av byens og regionens viktigste arbeidsplasser, og eldre boligbebyggelse med svært varierende bokvalitet. Øyen har en viktig terminalfunksjon knyttet til lokal fergetransport og besøkende cruiseskip. Risøy er på mange vis Haugesunds inngangsport fra havet, og derfor viktig for førsteinntrykk og byens anseelse utad. Bydelen er i dag preget av vedvarende levekårsutfordringer og med store etterslep av vedlikehold og oppgradering av både boliger og byrom. Risøy er en sterk identitetsmarkør for sentrum og har et stort potensial som et attraktivt boområde med sterk stedsidentitet, og en viktig brikke i byens videre utvikling. 

Levanger kommune: Trehusbyen Levanger
Levangers unike byutviklingshistorie med den godt bevarte byplanen fra 1846 og trehusbebyggelsen fra perioden 1896-1904 er gitt nasjonal status gjennom fredning. Gjennom Europan 16 ønsker Levanger kommune å finne ut hvordan kulturmiljøet og de unike historiske omgivelsene kan være en motor og ressurs for fremtidsbyen. Formålet er å sikre helhetlige og strategiske tiltak som bevarer stedets historiske identitet og samtidig åpner opp for en spennende vei videre for å oppnå et bærekraftig og attraktivt bysentrum. Levanger har også planer for et nytt bibliotek og vil se på hvordan design og programmering av dette kan ses i sammenheng med en ny strategi for byutvikling.

Nesodden kommune: Fagerstrand
Fagerstrand er utpekt til å bli et fortettingsområde i Indre Oslofjord. Utbyggingsområdene i Fagerstrand er spredt i et kupert landskap og et grønt drag strekker seg gjennom området der sentrum skal være. I Fagerstrand ber kommunen om innovative plangrep som kan koble utviklingsområdene sammen, og sørge for at Fagerstrand utvikler seg til ett sted rundt dagens sentrum. Nærheten til naturen er sentralt for Nesoddens identitet, og det bes om at stedsutviklingen på Fagerstrand skjer på naturens premisser.

Hvordan melde seg på
Det er totalt 40 tomter  i hele fra hele Europa i denne runden av Europan. Meld deg på på nettsiden til Europan Europe her: https://www.europan-europe.eu/

Fremdriftsplan
Konkurransen åpner: 05.04.2021
Siste frist for spørsmål: 18.07.2021
Leveringsfrist: 17.09.2021
Annonsering av vinnere: 20.12.2021

Om Europan

  • Europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. Målet med konkurransen er innovasjon innen arkitekturfaget og å gi unge arkitekter oppdrag.
  • I styret for Europan Norge sitter representanter fra Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Bergen Arkitekthøgskole, Norske Arkitekters Landsforbund, Design og arkitektur Norge og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Sekretariatet drives av arkitektkontoret Kaleidoscope Nordic.
  • Europan Norge ble grunnlagt i 2003 av Cornelius Brekke.
  • Konkurransen arrangeres annen hvert år.
  • I de snart 20 årene med Europan i Norge er det flere toneangivende unge norske kontorer som har vunnet Europan blandt annet Kommon, LALA Tøyen og Skaja Eriksen.