Folk
Publisert 29. mars 21
Av: Børge Sildnes

Faglig fellesskap er viktigst

Mari Oline Giske Stendebakken er nytt styremedlem i Norske arkitekters landsforbund. Hun mener at det aller viktigste for NAL som fagideell organisasjon er videre styrking av det faglige fellesskapet.

Publisert 29.03.2021
Av: Børge Sildnes
Bilde av Mari Oline Giske Stendebakken
Mari Oline Giske Stendebakken, foto: privat

Arkitektur er ikke et luksusgode for de få, som det holder å oppsøke på ferie, men en forutsetning for byers fortsatte vekst, og dermed for FNs bærekraftsmål og det grønne skiftet.

Mari Oline Giske Stendebakken, styremedlem i Norske arkitekters landsforbund

Navn:
Mari Oline Giske Stendebakken

Alder:
41

Bosted:
Oslo

Utdanning:
- Jeg er arkitekt MNAL PhD, med særlig interesse for offentlige beslutningsprosesser, som var tema for min tverrfaglige doktorgrad i arkitektur som vektla offentlig investeringsanalyse ved byggeprosjekter. Arkitektutdannelsen ved NTNU inkluderte ett års studier i Paris ved Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette.

Jobb:
- I dag jobber jeg som antikvar hos Byantikvaren i Oslo, og har ett års permisjon fra jobben som arkitekt hos Rambøll. Jeg underviser også på videreutdanningsmaster i arkitekturvern ved AHO.

Medlem i NAL siden:
- Meldte meg inn i 2003, som student, og har vært ordinært medlem siden 2008.

Hvorfor ville du være med i NALs styre?
- Tidligere har jeg vært styremedlem i TAF og ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU. Som student var jeg møtende vara til NALs representantskap. Dette er erfaringer jeg setter stor pris på, fordi de gav unike muligheter til å bidra og påvirke organisasjonens prioriteringer, samtidig som jeg selv lærte mye og fikk ta del i spennende oppgaver. Landsstyret har mange store og viktige beslutninger foran seg. Jeg skal arbeide for at løsningene på disse sakene blir til det beste for medlemmene i NAL.

Etter din mening, hva er de viktigste NAL-sakene fremover?
- Arkitektur og arkitekturarv er temaer som opplever økt interesse i samfunnet. Denne interessen gir oss handlingsrom for formidling. Jeg mener at å møte den økte interessen med kunnskapsbasert formidling av arkitekturens egenart, relevans og verdi er noe av det viktigste vi kan gjøre for å styrke fagets posisjon og arkitekters rammevilkår.

Tidvis manglende forståelse for arkitektur i samfunnet vårt bør adresseres både direkte og på et overordnet nivå. Bak beslutninger om arkitektur og arkitekturarv ligger det en grunnleggende innstilling, både til de bygningene vi allerede har og hva slags arkitektur vi ønsker for fremtiden, som er tett knyttet opp mot Norges identitet, selvfølelse og selvtillit som en relativt ung nasjon. Eksisterende bygningers brukbarhet blir ofte nedvurdert, på bekostning av bærekraftig ressursbruk. Derfor vil jeg bidra til å løfte arkitekturdiskusjonen opp på et prinsipielt nivå.

Det siste året er samfunnet blitt stresstestet av en pandemi. Arkitekter kan bidra til å ruste samfunnet mot fremtidige pandemier, for behovet for fleksible, gode bygninger og uterom er blitt mer tydelig. Arkitektur er ikke et luksusgode for de få, som det holder å oppsøke på ferie, men en forutsetning for byers fortsatte vekst, og dermed for FNs bærekraftsmål og det grønne skiftet.

Hvorfor er det viktig å være medlem i NAL?
- Det aller viktigste for NAL som fagideell organisasjon er videre styrking av det faglige fellesskapet. Det er sentralt for NALs formål, visjon og hovedmål å bedre de formelle rammebetingelsene for arkitektur i Norge, å heve kunnskapsnivået i samfunnet for øvrig gjennom allmennrettet formidling, og å tilby sine medlemmer en arena for livslang læring og faglig fellesskap. Slik kan de oppleve at de ikke står alene, heller ikke når faget havner under press.