NAL mener
Publisert 19. mars 21
Av: Børge Sildnes

Positiv til boligsosial lov

Et nytt lovforslag tydeliggjør kommunenes ansvar for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Norske arkitekters landsforbund støtter at dette ansvaret blir presisert i lovverket.

Publisert 19.03.2021
Av: Børge Sildnes
Bilde av hender som holder hus
Foto: freshidea - stock.adobe.com

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har invitert Norske arkitekters landsforbund (NAL) til å komme med sine synspunkter på lovforslaget. I høringsbrevet lover vi at våre medlemmer skal jobbe hardt for å tegne gode kommunale boliger og innovative prosjekter for det som gjerne kalles den tredje boligsektor.

- Boligpolitikk er noe NAL alltid har jobbet med, og et felt som stadig er like aktuelt. Skal målsettingen om at alle skal ha rett til en god bolig oppfylles, krever det samarbeid og vilje fra mange aktører - fra statlige og kommunale myndigheter, private investorer og utbyggere, og ikke minst fra arkitekter, sier president Gisle Løkken i NAL.

Høringen påpeker at ansvaret kommunene har for å planlegge etter denne loven krever kompetanse i kommunene. Å øke den arkitektfaglige kompetansen i kommunene er et viktig satsingsområde for NAL. For å få til dette mener vi det er behov for å øke antallet studieplasser innen planlegging og arkitektur.

- Bolig står sentralt i arkitektutdanningen, og det er mange arkitekter som har boligbygging som sitt hovedinteresseområde. Det er derfor viktig at vi er med i arbeidet med den tredje boligsektor - for å sikre at boligenes funksjonalitet og bokvalitet ivaretas når nye modeller diskuteres, sier NAL-president Løkken.

I tillegg til at kommunene må bygge opp egen fagkompetanse, vil også godt gjennomførte konkurranser og offentlige anbud kunne bidra til å bygge kompetanse og sikre kvalitet i prosjekt og gjennomføring. NAL administrerer plan- og designkonkurranser over hele landet, og har gode erfaringer med bruk av åpne konkurranser som sikrer faglig bredde og mange bidrag. 

I høringssvaret har NAL lagt ved en rekke prosjekteksempler på gode sosialboliger, godt planarbeid, og innovative løsninger for den tredje boligsektor, og håper disse eksemplene kan tas med i det videre arbeidet.

- NAL mener at det arbeidet som nå er igangsatt er viktig, og vil følge opp de initiativer som KMD har tatt, slik at det kan føre til reelle endringer i et mange steder hardt presset boligmarked, sier Gisle Løkken.

Høringssvaret som ble sendt til departementet 15. mars 2021 kan leses her.

For spørsmål om høringssvaret:
Kai Reaver
Fagrådgiver
Telefon
412 47 091
E-post
kai@arkitektur.no