Flere søkemuligheter

Alnavassdraget - Hølaløkka

  Sist oppdatert 15.12.2011

Det første av flere elveåpningsprosjekter av Alnavassdraget.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2004

Hølaløkka er den første etappen i gjenåpningen av Alnavassdraget. Området har siden 70 tallet, da elven ble lagt i kulvert, ligget som et uattraktivt restareale mellom boligbebyggelse og næringsområder. Områdets potensiale som rekreasjonsareale og som en start på en ny "livsnerve" i en blå-grønn struktur i Groruddalen har vært et utgangspunkt for prosjektet. Andre viktige aspekter ved utformingen har vært å forbedre det delvis sterkt forurensede vassdragets selvrensingsevne med blant annet sedimenteringsdammer samt å gjenskape et biologisk og økoløgisk mangfold. Prosjektet deles i prinsippet opp i 3 områder. Sedimentering, fordrøyning og infiltrasjon/fordrøyning.

hølaløkka - vann

I første fase blir det tatt ut en regulert mengde vann via en stålrenne direkte fra Leirfossen. Vannet renner fra det gamle bekkefaret ut i en ny sedimenteringsdam. Fra denne faller vannet i små stryk langs gangstien mot hoveddammen. Gangstien/pergolaen fungerer som ramme rundt anlegget samtidig som den har en funksjon som flomsikring. Pergolaen beplantes med klatreplanter. I den er det lune sittebenker som vender inn mot den sildrende bekken.

Hoveddammen er utformet med en overløpsterskel som gir dammen en stor fordrøyningskapasitet ved større vannføring og regnperioder. I hoveddammen er det anlagt en stor trebrygge og trappeanlegg for bading og soling. 

Det nederste området fungerer som fordrøyning for elven og som infiltrasjonsanlegg for rensing av overvann fra områdene ovenfor. Herfra flommer vannet over den siste terskelen opp i en vannkanal som foreløpig leder vannet ut på ledningsnettet på nytt. I fremtiden når områdene nedstrøms er bygget ut går vannet videre til neste anlegg i stedet for ledningsnettet.

hølaløkka - grønne

Målet er at Alna som et rent vassdrag skal få løpe i sin helhet fritt ut mot sitt opprinnelige munning i Bjørvika. I anlegget benyttes stedsegen vegetasjon.  Planter er hentet lenger opp langs elva og plantet punktvis for å utvandre og spre seg på en naturlig måte i anlegget. Bruk av stedegen vegetasjon bidrar til biologisk mangfold og behøver ikke skjøtsel på samme måte som kultiverte parkanlegg. Plantene er også viktig for vannets renselsesprosess.


PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: område mellom Grorudveien og Nordlisvingen ved Grorud jernbanestasjon
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2004
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Oslo Kommune ved Vann- og avløpsetaten og Friluftsetaten
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Strategisk plan for Alnavassdraget. Visjonsplanen for Alna (18.11.03)