Illustrasjon vedr ny åpen konkurranse om gang og sykkelvei bro over Skjærvagapet, Lillestrøm sentrum. Skoletomta med nye Skjærva skole sees ute til høyre

Åpen konkurranse om gang- og sykkelbru over Skjærvagapet i Lillestrøm

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 11.05.2021
Lillestrøm kommune gjennomfører en åpen plan- og designkonkurranse for gang- og sykkelbru over Skjærvagapet, en bukt i Nitelva, som renner gjennom Lillestrøm by. Brua blir et viktig bindeledd mellom dagens og framtidige funksjoner og fortettingsområder i Strømmen og Lillestrøm. Brua vil også inngå som en del av turveisystemet på flomvollen langs Nitelva. Oppdragsgivers visjon er å skape et helhetlig anlegg som på tross av størrelse tilfører omgivelsene kvaliteter. Oppdragsgiver har som intensjon at konkurransen resulterer i et helhetlig grep for området med god arkitektonisk og landskapsmessig kvalitet.

Den nye gang- og sykkelbrua skal være et viktig arkitektonisk element i Lillestrøm og det er ønskelig at broa skal bli et landemerke som komplementerer de nye byggene og deres kvaliteter som kommer langs Skjærvaveien/Nitelva. Brua vil bli knyttet sammen med det eksisterende turveinettet langs Nitelva og være et viktig estetisk og praktisk forbindelsesledd mellom utviklingen som skal skje både nord og sør for Strømsveien og videre mot Lillestrøm sentrum. Brua vil også inngå som en del av «Elveparken». Bruas overbygning antas å bli synlig fra store deler av flomvollen på Lillestrømsiden, fra Nitelva bru og delvis fra Strømmensiden (Sagdalen). Flomvollen er et mye brukt rekreasjonsområde.

Lillestrøm kalles også «Flisbyen» og har lang historie med treindustri i form av dampsagbruk og oppgangssager, bl.a. i Sagelva, som renner ut i Skjærvagapet og er en sideelv til Nitelva. Det  forventes derfor at hovedmaterialet i brua skal være tre eller med stort innslag av tre.

Oppdraget etter konkurransen vil bestå av komplett arkitektprosjektering av anlegget, gang- og sykkelbru over Skjærvagapet, i fase fra bearbeiding av vinnerutkast og tekniske tegninger for reguleringsplan til og med detaljprosjektering, oppfølging i byggetida og sluttdokumentasjon.

Link til konkurranseutlysningen:

https://doffin.no/Notice/Details/2021-354803

Fremdriftsplan

 • Kunngjøring av konkurranse 13.04.2021
 • Endret frist for å stille spørsmål 11.06.2021
 • Endret frist for innlevering konkurransebesvarelse: Tilbudsfrist/søknadsfrist endret fra 04.06.2021 12:00 til 30.06.2021 12:00

Jury

Juryen for denne konkurransen består av:

 • Lene Mürer (juryformann) Direktør Kultur, Miljø og Samfunn (KMS), Lillestrøm kommune
 • Vidar Almsten Kommunalsjef Eiendom Lillestrøm kommune
 • Morten Nårstad Kommunalsjef Miljøteknikk Lillestrøm kommune
 • Stefan Lehn-Hermandsen Avdelingsleder Miljøteknikk Lillestrøm kommune
 • Lena Hammer Seniorarkitekt Lillestrøm kommune
 • Ivar Lunde Arkitekt L2 Arkitekter, oppnevnt av av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
 • Knut Hallgeir Wiik Landskapsarkitekt Bar Bakke Landskapsarkitekter, oppnevnt av av Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

Rollen som jurysekretær ivaretas av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL).

Premiering

I denne konkurransen skal det kåres tre vinnere. Den samlede vinner premien er på inntil kr. 1.000.000. Det er en jury som foretar kåring av vinnerne. Honoreringen gjøres etter følgende fordeling:

 1. plass honoreres med kr. 500.000,-
 2. plass honoreres med kr. 300.000.-
 3. plass honoreres med kr. 200.000,-

Merk at etterfølgende tjenestekontrakt kun tildeles tilbyder som blir rangert som nr. 1 i konkurransen.