Scanstockphoto

Arkitekter ønsker å bidra til et samfunn som er tilgjengelig for alle

Tekst Ragnhild Liaset/Dagny Marie Bakke Sist oppdatert 23.03.2017
Arkitekter ønsker å bidra til et bygningsmiljø der alle brukergruppene blir møtt med likeverdighet. Hvordan man oppnår dette har arkitektene imidlertid ulike synspunkter på.

Dette viser en undersøkelse som NAL gjennomførte blant sine medlemmer i februar i år. Undersøkelsen var støttet av Deltasenteret, og tok for seg arkitektene syn på kravene til universell utforming og tilgjengelig boenhet i TEK 10 og hvordan disse fungerer i praksis. Undersøkelsen berørte også paragrafer knyttet til bo- og boligkvalitet, og som er foreslått endret i høringsforslaget til TEK 17. 

Krav til universell utforming bidrar til kvalitet
Mange av informantene mener at krav til universell utforming kan brukes som argument for å bruke penger på å oppnå gode kvaliteter. Det nevnes først og fremst at romslighet blir generert av krav til universell utforming.

Virker krav som intendert?
Mange av arkitektene etterlyser muligheter til å tenke mer selv for å komme frem til gode løsninger. De mener at kravene i praksis er med på å hindre dette, og at intensjonen med kravene noen ganger blir borte.

Færre men bedre tilrettelagte boliger
Noen av arkitektene i undersøkelsen mener at spesielt små boliger blir bygget med halvdårlige planløsninger, som for eksempel unødvendig store bad på bekostning av de øvrige rom i leiligheten, noe som gir dårligere bokvalitet for mange. De mener man heller skal bygge færre tilgjengelige boliger, men til gjengjeld gjøre disse bedre enn i dag.

Krav begrenser mangfoldet
Noen av arkitektene savner å jobbe med nivåforskjeller og med volum.  Det nevnes utfordringer med tanke på kravene om kontrastfarger, som noen mener ikke alltid slår heldig ut. Det blir hevdet at krav til universell utforming går ut over funksjonsfriske, som ville hatt fordel av mer varierte omgivelser, som gir sanseopplevelser ut over det man får til innenfor et ellers strengt regelverk.

Frihet slår begge veier
Samtidig som arkitekter etterlyser frihet er de engstelige for hva frihet kan gi. I de tilfeller der det er foreslått reduserte krav i forhold til i dag, frykter mange at dette vil bli utnyttet av aktører som er mer opptatt av profitt enn kvalitet. Noen mener mer frihet vil gjøre de gode prosjektene enda bedre, samtidig som de dårlige prosjektene vil bli enda dårligere.

Arkitektonisk kvalitet må sikres
I høringsforslaget til TEK 17 er det forsøkt å fjerne ”vage funksjonskrav” for å forenkle forskriften, og for å gjøre den maskinlesbar. De fleste arkitektene mener at man bør forenkle der det er mulig, men ønsker ikke at krav til arkitektonisk kvalitet blir tatt bort fra TEK. Noen kommer med forslag til å formulere krav til kvalitet nærmere, andre mener det ikke bør formuleres nærmere enn i TEK10. Flere mener alt som har med arkitektenes fag å gjøre blir fjernet om man fjerner slike krav. Flertallet mener det er veldig viktig at offentlige saksbehandlere har arkitektkompetanse.

Dybdeintervju gir enkeltutsagn
Undersøkelsen disse utsagnene er hentet fra er dybdeintervjuer. Det er en oppfølging av en kvantitativ undersøkelse utført av NAL i 2013, men spørsmålene rundt TEK17 er nye. Funnene bekrefter at mange av synspunktene er de samme som i 2013, men sier i tillegg mer om hvorfor arkitektene mener som de gjør.

Sluttrapport til undersøkelsen kan leses her:
 Mot TEK 17 sluttrapport 27.02.17.pdf