Illustrasjon vedr ny åpen konkurranse om gang og sykkelvei bro over Skjærvagapet, Lillestrøm sentrum. Skoletomta med nye Skjærva skole sees ute til høyre

Arkitektkonkurranse, gang- og sykkelveibro over Skjærvagapet, Lillestrøm sentrum

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 09.04.2021
Lillestrøm kommune skal arrangere en åpen plan- og designkonkurranse om gang- og sykkelbru over Skjærvagapet, en bukt i Nitelva, som renner gjennom Lillestrøm by. Brua blir et viktig bindeledd mellom dagens og framtidige funksjoner og fortettingsområder i Strømmen og Lillestrøm. Brua vil også inngå som en del av turveisystemet på flomvollen langs Nitelva. Konkurransen forventes utlyst våren 2021.

Bruspennet blir mellom 50 og 70 m langt, avhengig av plassering og utforming. Arkitektkonkurransen er ment å munne ut i ei bru som blir et landemerke, og skal også inngå som en del av kunstparken langs Nitelva og Sagelva, se nettside www.elvebreddenkunstpark.no.

Det er avsatt midler til gjennomføringen på budsjettet for 2021 og utover.

NAL skal bistå Lillestrøm kommune i konkurransegjennomføringen og det skal utpekes to arkitekter til juryen.

Konkurransen vil bli publisert både på NAL's nettsider og Doffin i løpet av våren 2021.
Mer informasjon kommer