Flere søkemuligheter

Arkivenes Hus

Publisert av: Iselin Ekman Sist oppdatert 28.06.2018

Et kultur- og forskningssenter i Innovasjonspark Stavanger sertifisert med BREEAM-NOR Excellent for bærekraftig design og løsninger.

Korte fakta

  • Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS
  • Prosjektperiode: 2012 - 2017
  • Arealforbruk: 12904 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 250 årsverk.
  • Miljøambisjon: Energimerke: A

Prosjektbeskrivelse

Arkivenes Hus er i utgangspunktet en todelt bygning, der selve arkivarealene utgjør et nesten like stort volum under bakken (6.600 kvm) som arbeids- og publikumsarealene over (8.100 kvm). De øvrige funksjonene i huset består av kontorer, undervisningslokaler og bibliotek, og er arealeffektivt organisert rundt et sentralt glassoverdekket atrium. Foruten å gi dagslys til arbeidslokalene innenfor, skaper atriet et stort, samlende fellesrom for alle husets brukere. Atriet er bygningens pulsåre og kobler inngangspartiet sammen med hovedtrappen, kantinen, og et vrimle- og utstillingsareal. Bygget er tilnærmet kvadratisk, hvilket medfører lite fasade- og takareal i forhold til gulvareal. Planløsningene er arealeffektive med flerfunksjonelle fellesrom som enkelt kan justeres til ulike formål og arrangementer.

Huset kjennetegnes av de karakteristiske trefasadene, utformet som et spill av vertikale, foldete partier. Trefasadenes spesielle og karakteristiske geometri gir det ellers stramme bygningsvolumet et dynamisk og lekent preg, med assosiasjoner til den japanske papirbrettekunsten origami.

Arkivenes Hus har oppnådd BREEAM-NOR Excellent for sitt bærekraftige design og løsninger.

Prosess

Lund+Slaatto ble tildelt prosjektet gjennom et parallelloppdrag arrangert av Ipark Eiendom / Smedvig Eiendom.
Prosjektet er utført som totalentreprise.
Arkitekt og interiørarkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter
Totalentreprenør: Kruse Smith
Bygget er seritifisert som BREEAM-NOR Excellent.

Det har vært høy grad av brukermedvirkning med leietakerne, særlig vedrørende arkivene. Kjelleretasjene er spesialdesignet spesifikt til arkivoppbevaring, mens øvrige etasjer er utarbeidet med stor grad av fleksibilitet for å kunne tilfredsstille de ulike leietakernes behov over tid.

Oppdragsgiver Ipark Eiendom og Innovasjonspark Stavanger har hatt et visjonært mål om å skape et annerledes bygg, med en viktig parameter om at huset skal eldes med verdighet. Denne ambisiøse målsettingen har vært en rød tråd gjennom byggeprosessen, og satt en høy standard og krav til detaljeringsgrad og prosjekteringsgruppen.

For å sikre en effektiv og strukturert prosjekteringsperiode, var entreprenørfirmaet Kruse Smith involvert fra tidlig forprosjekt. Prosjektet er gjennomført etter metodikken i VDC – Virtual Design and Construction – som har bidratt til kvalitetsheving, kostnadsbesparelser og et vesentlig kompetanseløft innen BIM og 3D-prosjektering for samtlige leverandører. Resultatet er et bygg som ble prosjektert og ferdigstilt innenfor tidsramme og budsjett. Bygningsmessig, er det et gjennomgående høyt detaljnivå i hele bygget, med bl.a. en trekledning med et presisjonsnivå sammenlignbart med stål.

Energi

Prosjektet består i hovedprinsipp av et kubisk volum med et glassoverdekket atrium. Bygningsvolumet har på denne måten et relativt lite overflateareal i forhold til bygningens størrelse, som gir vesentlig mindre varme- og energitap. I vinduene er det benyttet utvendig solavskjerming, type zip-screen levert av Vental, som gir redusert behov for mekanisk ventilasjon / klimaregulering.

Eksponerte betongdekker ved inntrukket himling i planenes randsone mot fasade bidrar til varmemagasinering og redusert energiforbruk.

Arkivenes Hus har oppnådd BREEAM-NOR Excellent. Bygget ble tildelt SHA-Prisen 2017 for et involverende, lærende og innovativt SHA-arbeid i planlegging, prosjektering og gjennomføring.

Klimatilpasning

Det er utarbeidet en vollgrav rundt prosjektet og flomvoller i omkringliggende park for å sikre arkivene mot flom- og overflatevann.

Areal og transport

Prosjektet ligger i direkte tilknytning til Universitetet i Stavanger og det fremtidige universitetssykehuset. Det er lagt opp til en kollektivakse i umiddelbar nærhet av bygget, noe som vesentlig reduserer behovet for parkeringsplasser.

Det er godt tilrettelagt for bruk av sykkel med overdekte sykkelplasser samt at det er tilrettelagt for vedlikehold av sykler med egen service- og spyleplass, samt garderober.

Universell utforming

Prosjektet er gjennomført iht. TEK 10 mht. UU.

Bygningen har en tydelig struktur. Heis og hovedtrapp er sentralt plassert, og gangbaner og logistikkarealer er utformet slik at det skal være lett og orientere og bevege seg rundt i bygningen.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 12904 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 250 årsverk.
Bruttoareal (BTA): 14694 m²
Bruksareal (BRA): 13954 m²
Oppvarmet bruksareal: 12904 m²
Antall beboere/brukere: 250
Glassandel av bruksareal: 19 %
Kompakthetsfaktor: 0,231m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: A
Energiforbruk: Netto energibehov: 65 kWh/m2 år. Levert energi: 84 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg
Beregnet netto energibehov: 65 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 84 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

NS3031 og sentralklima

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 13,8 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 5,9 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 10 kWh/m²/år
Vifter: 12 kWh/m²/år
Pumper: 2,2 kWh/m²/år
Belysning: 23 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 2,9 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 9,2 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 59 kWh/m²/år
Gass: 3 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,13 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,13 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,16 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,89 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,05 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,19 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,5 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 87 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 2600 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 100 m
Parkeringsplasser: 12 (pr. 1000 m²)
0,38 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser: 28 (pr. 1000 m²)
0,85 (pr. boenhet/arb.plass)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 190 MNOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Richard Johnsens gate 12, 4021 Stavanger
Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2012 - 2017
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Kontorbygning
Konkurranseform: Paralelloppdrag
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Ipark Eiendom AS
Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS
Prosjektledelse (PL): Kruse Smith AS
Miljørådgiver: Kruse Smith AS
Rådgivere: Kraftværk AS (RIB) | GK Norge AS (RIV) | Niras AS (RIE) | Niras AS (RIBfy) | Konsepta AS (RIBr) | Sinus AS (RIA) | Prefabdesign (RIPrefab), COWI (RIVA), Bjørn Buen (RIGeo)
Hovedentreprenør: Kruse Smith AS
Byggeledelse: Kruse Smith AS
Underentreprenører: Jærmester (Fasade), Lie Blikk (Blikkenslager), TS Byggtjenester (Tømrer, innvendig)
Viktige miljøprodukter: Kebony (Trekledning i Kebony), Cembrit (Innvendig fasade og himlingsplater i fellesarealer)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.