Flere søkemuligheter

Bakkeløkka ungdomsskole

  Sist oppdatert 16.11.2011

3-paralell skole for ca. 270 elever med fokus på innemiljø, materialvalg og ENØK.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2002

Konseptet består av en "bastion" som er kjernen i skolen og inneholder ulike fellesfunksjoner. Et langstrakt bygningsvolum i tre ligger på tvers over bastionen. Dette trebygget inneholder klassebasene og står i kontrast til den tunge bastionen.

Bakkeløkka ungdomsskole legger godt til rette for nye pedagogiske prinsipper. Skolen har åpne landskapspregede undervisningsarealer med soner og rom tilpasset ulike arbeidsformer. På kvelden og ettermiddagen kan arealene i bastionen benyttes til andre formål og bli verdifulle bidrag i lokalmiljøet.

Bakkeløkka barneskole i Nesodden kommune vant skolebyggprisen for 2002.

bakkeløkka - innemiljø

Skolen ventileres med ett behovstyrt og årstidstilpasset ventilasjonsanlegg ("naturlig/hybrid ventilasjon") hvor de termiske drivkreftene benyttes for å ventilere rommene ved hjelp av kulvert og kanaler. Drivkraften er proporsjonal med høyden fra varmebatteriet i kulverten til evakueringsåpningen på taket. Det er derfor satt andre dimensjoneringskrav til utstyret enn til et tradisjonelt mekanisk anlegg. For å utnytte grunnens muligheter til oppvarming vinterstid og avkjøling sommerstid taes luften inn via et luftinntakstårn utvendig og føres gjennom en betongkulvert under skolebygget. Kulverten er uisolert og utformet slik at maksimal energiutveksling med grunnen oppnås.

Luften tilføres rommene gjennom kanaler og fordi temperaturen på tilluften alltid er lavere enn romluften vil den sige ut i rommet langs gulvet før den vil stige til taket og bli fjernet gjennom åpninger på grunn av termiske krefter. I tilegg er romhøyden satt til 3.60 for å gi en bedre luftsirkulasjon i rommet. Luftmengden til rommene vil bestemmes av åpningsarealet i det motorstyrte avtrekksspjeldet.

Inntakstårnet i skolegården og avkasttårnene på taket er utformet med tanke på å dra nytte av vindkreftene.

bakkeløkka - materialer

Det er lagt vekt på å bruke miljødeklarerte byggevarer og løsninger / materialer som i størst mulig grad gir lite emisjoner, materialene er robuste. Materialvalg er også vurdert i forhold til vedlikeholdsbehov.
Bastionen og innvendige vegger i klassebasene er bygd opp i tegl, mens innvendige vegger i administrasjonen er utført med gips, kombinert med bjørk og glassfelter. Fellesrealene er utført med fliser på gulv.

Utvendig er det benyttet norsk natursten i hele anlegget, og royalimpregnert mørk brun furu for å unngå trykkimpregnering.

bakkeløkka - grønne

Begge skolegårdene har fall ut til eksisterende terreng, og på forplassen i sør ligger det en renne som samler opp vannet og leder det ut til plantefelt med trær.
Store deler av skoletomta er bevart som naturområde, tomtens kvaliteter er ivaretatt og integrert i anlegget.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Fagerstrand
Kommune: Nesodden
Prosjektperiode: 2002
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Nesodden kommune
Prosjektledelse (PL): Ilje AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Byggekunst nr 6-2003

KILDER

http://www.ilje.no/
Byggekunst nr 6-2003

VEDLEGG