Flere søkemuligheter

Bergsliens gate 12

  Sist oppdatert 05.01.2021

Boligprosjekt i Bergsliens gate 12b-c er rehabilitert etter antikvariske prinsipper og med testing av ny metode for etterisolering.

Korte fakta

  • Arkitekt: RiK Arkitektur AS
  • Prosjektperiode: 2016

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter rehabilitering av en verneverdig stallbygning i en bakgård på Majorstua. Bygningen ble bygget som stall i 1887 og senere ombygget til to leiligheter i 1989. Prosjektet omfatter drenering rundt bygget, utskifting og etterisolering av taket, og pussing av fasaden med 70mm superisolerende kalkpuss. Vinduer og utvendige dører er skiftet ut i henhold til dagens tekniske krav, men etter antikvariske prinsipper når det gjelder utseende og detaljer.

Superisolerende kalkpuss med aerogel er et nytt og innovativt produkt som ikke tidligere er brukt til etterisolering i Norge. Det er installert måleinstrumenter for videre oppfølging av varmegjennomgang og fukttransport i vegg, slik at prosjektet vil gi kunnskap om materialets egnethet i vårt klima.

I tillegg til rehabilitering av bygget har prosjektet bidratt med en oppgradering av bakgården som skaper trivsel og ivaretar funksjonalitet. Samspillet mellom gårdsrommet og byggene framhever de antikvariske verdier i bygget. Opprustingen har ført til forbedret håndtering av overvann og etablering av sykkelfasiliteter i en godt etablert og sentrumsnær bygård.

Prosess

Prosjektet ble gjennomført som en utførelsesentreprise med sidestilte entrepriser. Dyktige entreprenører og rådgivere har vært viktig, siden rehabiliteringen ble gjennomført etter antikvariske prinsipper med klare krav fra Byantikvaren.

Isolerende kalkpuss er tidligere testet ut i Sveits, og noen andre europeiske land, men aldri før i Norge. Prosjektet er slik et pilotprosjekt for å kunne dokumentere egenskapene til isolerende kalkpuss i et norsk klima.

Temperatur og fuktighet i kalkpussen vil derfor kontinuerlig måles. Samtidig blir all energi brukt til oppvarming av leilighetene registrert. NMBU vil forske på, og dokumentere resultatene.

Økonomi og finansiering

Entreprisekostnader:  1 700 000 NOK
Generelle kostnader: 500 000 NOK
Byggekostnader: 2 200 000 NOK
Spesielle kostnader: 550 000 NOK
Prosjektkostnader: 2 750 000 NOK

Oppsettet er iht. NS3453. Alle summene er eks. mva. bortsett fra prosjektkostnadene som er inkl. mva.

Støtte fra Enova beløper seg til 460 000 NOK. eks. mva. og er ikke trukket fra prosjektkostnaden.

Erfaringer

I brosjyren om Bergsliens gate 12 deler byggherre, arkitekt, entreprenør sine erfaringer med prosjektering og bygging. Her fremheves godt samarbeid mellom alle aktører. Det har vært nyttige og lærerike detaljmøter underveis med byggherre, leverandør, utførende og arkitekt.

Den isolerende mørtelen har vært enkel å jobbe med, men det er viktig å bruke rett utstyr (pumpe, spindel og mantel osv.). Mørtelen har flere kvaliteter i forhold til eksisterende bygningsmasse. I tillegg til å isolere svært effektivt, bidrar denne mørtelen til å tørke ut den underliggende konstruksjonen.

Les flere erfaringer i brosjyren under Mer informasjon.

Bymiljø og arkitektur

Gårdsrommet
Prosjektet har hatt som mål å skape et attraktivt gårdsrom med fokus på funksjonalitet, trivsel og grønne flater, og forbedret overvannshåndtering ved å erstatte asfalt med brostein. Sedumtak på sykkel- og barnevognskur bidrar også til fordrøyning av overvannet.

I tillegg har ny belysning og nye sitteplasser gitt økt trivsel og skapt mer trygghet i gårdsrommet. Det har blitt etablert nye siktakser og et skille mellom gården og selve bygget i form av steinbed inntil veggen. Bedene gir en «privat» sone langs bygget og beskytter fasaden mot direkte påkjenninger og skader. Det er tatt hensyn til drift og vedlikehold ved valg av robuste materialer, som i hovedsak består av stein, tre og stål.

Antikvarisk tilbakeføring
Prosjektet har ivaretatt kulturminneverdier gjennom å tilbakeføre utseende av vinduer, dører, utsmykninger av omramming og detaljer til det opprinnelige utseendet fra 1887. Trekning mot gesims har blitt videreført, og pussen er avsluttet med kalkmaling. Byantikvaren i Oslo har godkjent tiltaket, og ser potensiale for videre satsing på dette produktet ved fremtidig rehabilitering av verneverdige bygg.

Klimagassutslipp

Siden dette er et forsøksprosjekt i liten målestokk, har det ikke blitt utarbeidet klimagassregnskap. Selv om det foreligger EPD på den superisolerende kalkpussen, er dataunderlaget utilstrekkelig for utarbeidelse av det totale klimagassregnskapet for prosjektet.

Det er utarbeidet en SIMIEN-rapport i prosjekteringsfasen som viser at energibehov og klimautslipp vil reduseres med over 50 prosent.

De viktigste klimagasstiltakene for prosjektet har vært å bevare mest mulig av det opprinnelige bygget og gjenbruke materialene sammen med etterisolering av bygningskroppen, utskifting av dører og vinduer og etterisolering av tak.

Areal og transport

Avstand til nærmeste kollektivtransport er cirka 300 meter. Gården ligger nær Majorstua og St. Hanshaugen, i et område hvor sykkeltransport er meget aktuelt. Som en del av rehabiliteringen og opprustingen av bakgården er det etablert ny sykkelparkering under grønt tak, som gjør det mer attraktivt for beboerne å bruke sykkel.

Energi

Fasaden er pusset med 70mm superisolerende kalkpuss med en lambdaverdi på 0,028 W/mK. Grunnmuren er etterisolert med 100 mm isodren. Dører og vinduer er skiftet ut, og taket er etterisolert med mineralull. Krypkjelleren er utbedret og etterisolert.

Simuleringer viser at oppvarmingsbehovet i gården vil reduseres med ca. 50 prosent som følge av tiltakene.

Konstruksjoner og materialbruk

De originale ytterveggene bestod av halvannen steins tegl med sementpuss på begge sider. Etter full nedhugging av alle fasadene er ytterveggene pusset med 70 mm superisolerende kalkpuss. For å styrke overflaten mot ytre påkjenninger, er pussen avsluttet med fiberarmering og sparklet med et 8 mm tykt beskyttende lag. Til slutt er pussen påført ren kalkmaling.

Det er satt inn nye vinduer i kjerneved som er tilnærmet like de opprinnelige. Taket er etterisolert med mineralull, mens taksteinen er enkelkrummet i tegl. Beslag, takrenner og taknedløp er utført i rheinzink.

Gårdsplassen er belagt med brostein. Stein- og plantebed er utført i cortenstål. Steinhellene foran inngangsdørene er i rød granitt. Sykkel- og barnevognskuret er utført i tre med sedumtak.

AREAL OG VOLUM

Bruttoareal (BTA): 92 m²
Bruksareal (BRA): 89 m²
Oppvarmet bruksareal: 90 m²
Antall beboere/brukere: 4
Glassandel av bruksareal: 10 %

ENERGI

Beregnet netto energibehov: 324 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 356 kWh/m²/år (NS3031)
355 kWh/m²/år (NS3700/3701)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 247,3 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 7,4 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 29,8 kWh/m²/år
Belysning: 11,4 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 17,5 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 355,6 kWh/m²/år

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 500 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 300 m

KOSTNADER OG STØTTE

Prosjektstøtte Enova: 460000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Bergsliens gate 12 B-C
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2016
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Boligblokk
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Rammeavtale
Entrepriseform: Delte entrepriser

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Boligbygg Oslo KF
Arkitekt: RiK Arkitektur AS
Miljørådgiver: Sweco Norge AS
Spesialrådgiver energi: Sweco Norge AS
Rådgivere: COWI AS (RIBr) | Isokalk AS (produsenter)
Byggeledelse: Sweco Norge AS
Underentreprenører: Thorendal AS (fasade), Drogseth AS (tak), Bjerk-Lind Bygg AS (utomhus)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa