Flere søkemuligheter

En elvepark fra marka til fjorden

Publisert av: Ragnhild Kristin Liaset, NAL Sist oppdatert 27.01.2017

I den nye bydelsparken i Bjerke Bydel, Groruddalen, har Hovinbekken blitt hentet fram igjen etter å ha ligget i 50 år i rør. Bjerkedalen park har på kort tid blitt bydelens naturlige møtested for brukere i alle aldre, og parken er tildelt Oslo bys arkitekturpris 2015. Den er på forbilledlig vis gjort tilgjengelig for alle, med lav stigningsgrad på turveiene.

Korte fakta

 • Arkitekt: Dronninga landskap AS | Filter Arkitekter AS
 • Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS
 • Prosjektperiode: 2009 - 2015
 • Arealforbruk: 35 dekar

Prosjektbeskrivelse

Bjerkedalen park er blitt det nye møtestedet i en bydel med få parker og plasser. Nye turveier slynger seg gjennom parken. Hovinbekken, som har vært i rør, er åpnet igjen gjennom parken og skal på lengre sikt åpnes opp helt ned til Gamlebyen.

Paviljongen og promenaden
En terrassert parkpaviljong danner parkens midtpunkt. Der er et amfi med utsikt, kafé, toaletter, og søppelhåndtering rundt en stor kaféplass. Paviljongen er tegnet av Filter Arkitekter, Prinsen arkitektur i skisseprosjektet. En sentral promenade og flere mindre turstier skaper et sammenhengende turveinett med universell utforming med en maks stigning på 5% . Benker og lysmaster er plassert på fine steder på den gjennomgående promenaden. En lysplan iscenesetter parkens promenade med en regelmessig og jevn belysning. Det er satt av egne baner for basketball og strandvolleyball, som er flittig i bruk.

Fra bekkelukking til bekkeklukking
Hovinbekken ble åpnet den 8.1.2013 etter over 50 år i rør! Den renner nå åpen i 300 meters lengde og tar opp 15 m høydeforskjell mellom Refstadveien og Nordalveien. Stryk, kulper og småfosser, skaper leveområder for fisk i et økologisk basert prosjekt. En grønn kanal med trapper og sittekanter ned til vannet er anlagt ved kaféplassen. Badedammen i sør har svømmedybde og djupål på 3 m og er en attraksjon på varme sommerdager. Vann- og avløpsetaten har reparert tidligere oppstrøms lekkasjer, så nå har det blitt god vannkvalitet i bekken.
 

200 parktrær
Beplanta elvebredder med hjemmehørende, vannelskende arter, som alm, hegg, or, og selje lager en grønn streng langs vassdraget. Fargerike edelløvtrær, som eik, lind og lønn plantes i skråningene som en stilisering av Norges varmekjære lier. 12 dekar med blomstereng og 6 dekar plen sørger for grønne flater. Sverdliljer og bekkeblom lyser opp langs bekken, mens storkenebb, dagliljer og solbrud introduserer sterke farger under de ni lundene. Det er plantet 50.000 stauder som undervegetasjon og frodige markdekkere, i tillegg til blomstereng og plen.

Bjerkedalen park er på kort tid blitt bydelens naturlige møtested for brukere i alle aldre. Parken og paviljongen har mottatt Oslo bys arkitekturpris 2015. Prisen er ment å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo, samt å vise fram den nyeste og beste Osloarkitekturen. Parken er også kåret til Norges beste byrom 2016. Prisen er i regi av KS Bedrift og Norsk Kommunalteknisk forening (NKF), i samarbeid med NAML (Norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører).

Prosess

En rekke møter med beboere og borettslag forankret prosjektet gjennom reell medvirkning. Byggherres representant Sidsel Andersen var arkitekt, som gjorde at det estetiske stod i førersete.

Nært samarbeid med landskapsarkitekt og anleggsgartner gjorde at vi fikk gjennomført prosjektet.

Bekkeåpningsmidler fra Vann- og avløpsetaten og byggeledelse fra Bymiljøetaten i Oslo kommune profesjonaliserte byggingen av prosjektet.

Økonomi/merkostnader og finansiering

Bjerkedalen park inngikk som én av de fire nye bydelsparkene i Groruddalsatsningen, der finansiering gikk via Miljødepartementet og Rådhuset i Oslo, som var avgjørende for finansiering av parken.

 • Kr 50 mill. uten mva for parken.
 • Kr 10 mill uten mva for paviljongen.

Energi

 • Paviljongbygget har jordvarme for å redusere driftskostnadene
 • Bygget er lagt inn i terrenget med kun en fasade mot det fri.
 • Termisk masse i betonggulv og –vegg bidrar til stabilisering av innetemperaturen gjennom døgnet.
 • Bygget utgjør et minimalt fotavtrykk i parken. Hele takflaten og amfiet rundt innbyr til aktiviteter og avslapning og som tribune ved arrangementer. 

Konstruksjon og mateiralbruk

 • Massebalanse ved omforming av 14.000m3 for å skape parkdalen. 
 • Kortreiste materialer, som røykengranitt og grus på mesteparten av de harde flatene

Klimatilpasning

 • Åpning av bekken etter 50 år i rør.
 • Fjerning av den store demningen for å fjerne kaldlufta.
 • Paviljongen er lagt som et moderne oransjeri i terrenget, for å lage et lokalklimatisk godt uterom å være i.
 • Hele parken er sørvendt, men det er jo fra naturens side.

Universell utforming

 • Bjerkedalen park tilbyr 1300 m med brede og komfortable parkpromenader med maks stigningsgrad på 1:20. Det gir god brukskvalitet, og muliggjør bruk også for personer i rullestol. At det er trinnfritt, er til nytte både for personer med rullator og barnevogn.
 • Med Bjerkedalen Park er et grønt parkdrag og byrom åpnet og tilgjengeliggjort, og nye møteplasser skapt. Dette viktige landskapsrommet er blitt til glede for mange mennesker som kan oppholde seg her og gå gjennom det, eller som har utsikt til det fra boligen sin.

Andre miljøtiltak

 • Kortreist vegetasjon langs bekken. 
 • Omplanting av 30 trær plantet i år 2000

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 35 dekar

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 50 000 000 NOK uten mva for parken.
10 000 000 NOK uten mva for paviljongen.

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Refstadveien 36, 0589 Oslo
Sted/bydel: Bydel Bjerke
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2009 - 2015
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Parker og grøntanlegg
Forskriftsnivå: TEK-10
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Oslo kommune, Bydel Bjerke | Bymiljøetaten | Oslo vann- og avløpsetat
Arkitekt: Dronninga landskap AS | Filter Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS
Prosjektledelse (PL): COWI AS
Rådgivere: Sweco Norge AS (RIB) | Holocinsult, Rossim
Underentreprenører: Steen & Lund (annleggsgartner), Ljos (lysdesign)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

http://www.dronninga.com/prosjekter/parker/bjerkedalen-park/
http://www.filterarkitekter.no/Bjerkeparken-paviljong

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.