Flere søkemuligheter

Framtidens bydel i Kristiansand

Publisert av: Barbara Hasenmüller Sist oppdatert 22.10.2018

Bjørndalen er valgt som Framtidens bydel i Kristiansand og er et nytt, større utbyggingsområde øst for sentrum med et sammensatt program av bolig, næring og offentlige institusjoner. Prosjektet har satt seg høye ambisjoner i forhold til å oppnå redusert klimagassutslipp på områdenivå og vil strekke seg lang i å utvikle nye arkitektoniske og tekniske løsninger for å nå dette målet.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2014 - 2022
  • Arealforbruk: 120 000 m2 (BRA 61 360m2. Herav 39 060 m2 boligdelen, 22 300 m2 kombinert del.)
  • Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Bjørndalen er et pilotprosjekt for områdeutvikling hvor alle satsningsområdene innenfor Framtidens byer ivaretas. Området er regulert for en utbygging på 60.000, m2 hvorav 38.000 m2 er ren bolig mens 22.000 m2 er kombinert bolig/næring. Prosjektet består av ca. 500 boenheter, barnehage samt kombinasjonsbygg næring/ungdomsboliger.

Området ligger 2,5 km øst for sentrum, men planlegges slik at det det oppnås god tilgjengelighet i forhold til miljøvennlig transport (buss, sykkel og gange). Bydelen vil også ha sentral beliggenhet i forhold til service- og arbeidsplasskonsentrasjon i regionen, med gangavstand til ungdomsskole, videregående skole, universitet, barnehage  og diverse idrettsområder. I tillegg legges det opp til en hensiktsmessig funksjonsblanding. 

Prosess

Med støtte fra Framtidens byer og Husbanken gjennomførte Kristiansand kommune forprosjekt for ”Framtidens bydel” i perioden fra 2011 til 2012. Området Bjørndalen, med Skanska som utbygger, ble valgt.

Reguleringsplan for området ble vedtatt i 2010. Hovedprosjekt er igangsatt med oppstartsseminar for arkitekter i januar 2014. Forventet byggestart er 2015.

Prosjektsjef for Bjørndalen er Ole Morten Helland i Skanska Norge, region Agder: 
ole-morten.helland@skanska.no

Prosjektet er støttet av Husbanken og Miljøverndepartementet.

Status

Pr. oktober 2018 er prosjektet ikke realisert, men kommunen følger opp prosjektet. Klimagassregnskap er ikke foretatt siden prosjektet ikke var realisert da Fremtidens bygg ble avsluttet.

Energi

Bjørndalen ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og det vil bli nær dialog med energileverandøren ved å tenke nytt og alternativt rundt fjernvarme/nærvarme. Det skal være tilnærmet 100% CO2 nøytral energileveranse til området og man har flere alternativer som skal utredes og evalueres.

På områdenivå vil arkitektur med bygningsintegrerte solceller være et gjennomgående satsingsområde, både i forhold til estetiske og miljømessige gevinster, men også i forhold til norsk lovgivning og støtteordninger. Målet er å øke tilgjengelighet for sluttbruker/konsesjonsmulighet til å kunne levere egenprodusert energi tilbake til nett.

Det er også fokus på effektiv arealbruk i prosjektet for å redusere unødvendig energibruk. 

Areal og transport

Bjørndalen ligger ca. 1 km fra UIA (Universitet i Agder) og 2,5 km fra sentrum. Forprosjektrapporten setter høye ambisjoner mht. transport. «Framtidens bydel" skal være tilrettelagt på en slik måte at gange, sykling eller kollektivtransport er de naturlige transportvalg.

En av utfordringene er at deler av området er relativt støyutsatt ettersom E18 ligger rett syd for tomten. Dette løses ved å etablere en støyskjerm på den den sydlige delen som er regulert for kombinert formål (bolig/næring).

Klimatilpasning

Alle medvirkende parter i prosjektet vil jobbe tett med fagmiljøer for å velge byggetekniske løsninger og materialvalg som imøtekommer den økende forekomsten av ekstremvær i form av nedbør, vind og slagregn.

Uteområdet tilrettelegges med grøntområder og overflater som sikrer opptak av overflatevann og et tilsig av dette som ikke overbelaster nytt og eksisterende ledningsnett.
I detaljplanleggingen av området vil man se på områdeeffekter av blågrønn faktor for eksempel sedumtak, landskap og vegetasjon, dam/bekker eller annen oppsamling av regnvann for ombruk.

Materialer

Framtidens bydel har som mål å utvikle arealeffektive løsninger, der en gjennomtenkt bruk av materialer med lavt klimagassutslipp og kort transportvei skal prioriteres. Det vil også legges vekt på utarbeidelse av en god plan for området med en konsentrert bebyggelse som er riktig tilpasset terrenget.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 120 000 m2 (BRA 61 360m2. Herav 39 060 m2 boligdelen, 22 300 m2 kombinert del.)
Bruksareal (BRA): 61360 m²

ENERGI

Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg (Konsesjonsområde, alternativer vil bli evaluert sammen med energileverandør). Solceller - elektrisitet.

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 2500 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 20 m
Parkeringsplasser:
1,25 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser:

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Bjørndalen
Kommune: Kristiansand
Prosjektperiode: 2014 - 2022
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling , Regulering
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg , Forretning / handel , Barnehager
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: Framtidens Bygg , Framtidens byer

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Skanska Bolig AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund som del av Framtidens bygg i Framtidens byer - pilotprosjektsatsning med mål om halvering av klimagassutslippene.

Dette innholdet er en del av Framtidens Bygg

logo_framtidensbygg

Dette innholdet er en del av Framtidens byer

framtidens_logo