Flere søkemuligheter

Bjørvika by- og gaterom

Publisert av: Jeanette Hoff/NAL Sist oppdatert 27.01.2020

Bjørvikas by- og gaterom forbinder bysentrum med fjorden og håndterer et antall problemstillinger – fra fotgjengerstrøm, adkomst og servicefunksjoner – til opphold, byliv og rekreative opplevelser.

Korte fakta

  • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS Landskapsarkitekter
  • Prosjektperiode: 2005 - 2023
  • Arealforbruk: 4200 m2 (oppvarmet BRA)

Prosjektbeskrivelse

Nye bydeler etableres ofte etter planer der byrommene oppstår som et slags tomrom mellom bygningene. I Bjørvika foregår planleggingen omvendt: Utviklingsplanen for havnefronten i Oslo er basert på den sentrale bydelens nye byrom – de 7 allmenningene, og bydelens gatehierarki. Ved å la byrom komme før bygninger, sikres rammene for et aktivt, sosialt byliv i en bydel hvor gode forbindelser, oppholdsmuligheter og opplevelser på gateplan vektlegges høyt. Bjørvika er Oslos størst byutviklingsprosjekt og utviklingen er fremdeles i full gang.

Prosjektets hovedkonsept har fra tidlig fase vært at hierarkiet mellom gater og allmenninger skal være synlig ved at gatenettet underordner seg allmenningene. Materialbruk og elementer i allmenningene overstyrer gatenes der disse sammenfaller. Det ble utarbeidet temahefter for ulike temaer for å underbygge og videreutvikle dette og øvrige kvalitetskrav som ble satt opp i Designhåndboken for Bjørvika. Slik har prosjektet hatt samordnede retningslinjer for hele det store utviklingsområde, og etterstrebet en helhetlig utforming og gode estetiske resultater.

Prosess

Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter har stått for utvikling av konsept for og prosjektering av fortausbelegning med universell utforming i de kommunale gatene i Bjørvika. Bjørbekk & Lindheim har også formgitt broer i disse gateløpene og kaikant/trappeamfi i Opera-allmenningen.

Hovedkonseptet fra konkurransens vinnerforslag om at gatestrukturen skal underordnes allmenningene, har hele tiden ligget til grunn for løsningene. Dette er ytterligere konkretisert i temaheftene ”Byrom og gaterom” og ”Byromsmøbler og utstyr” m.fl. utarbeidet av Gehl architects i samarbeid med SLA og Bjørbekk & Lindheim.

Formålet med heftene var å underbygge og videreutvikle kvalitetskrav som ble satt opp i Designhåndboken for Bjørvika. Bydelen utformes så etter samordnede retningslinjer ved hjelp av designhåndboken og temaheftene, hvor hensikten er å gi et stort utviklingsområde en helhetlig utforming og sikre gode estetiske resultater.

Alle delprosjektene er utviklet i nært samarbeid med Bjørvika Infrastruktur og Norconsult, i tillegg til koordinering mot de respektive arkitektkontorene som grenser inntil de ulike prosjektområdene. Der prosjektet har grensesnitt mot allmenninger er det utviklet prinsipper for løsninger i samråd med SLA, som er prosjekterende for allmenningene.

For utvikling av prinsippløsninger for universell utforming har Deltasenteret vært involvert innledningsvis.

Bjørbekk & Lindheim har utarbeidet tilbuds-/arbeidsbeskrivelser for alle delprosjekter, og har i tillegg utarbeidet dette også for flere av Allmenningsprosjektene i samarbeid med ansvarlig prosjekterende SLA.

Prosjektene har hatt svært god kontinuitet når det gjelder utførelse – og løsninger og materialbruk er videreført i store deler av bygatenettet i Bjørvika.

Konstruksjon og materialbruk

I forbindelse med anbudsdokumenter settes det krav om bruk av gjenbruksstål der mulig, og det kreves lavkarbonbetong.
Det forbys bruk av tropisk tømmer. For trekonstruksjoner som benker og trebrygger benyttes det i hovedsak Kebony®-trevirke (som ved sin miljøvennlige impregneringsmetode gir bærekraftige tresorter tilsvarende egenskaper som tradisjonelt «hardwood» tre) fremfor andre impregneringstyper.
I belysningsanlegg benyttes LED-armaturer med systemer for tidsstyring.

Klimatilpasning

For å skape et behagelig lokalklima i gate- og byrommene, kreves et samspill mellom bygninger og omgivelser. Beplantingen skaper «herlighetsverdi», og bidrar til å minske sjenanse fra støv, støy og vind, og forbedre luftkvaliteten. I tillegg bidrar beplantningen til mikroklimaet med lys/skygge, lyd og duft – og byr på visuelt foranderlige omgivelser gjennom året, til glede for de mange daglige brukere.

Beplantning nær høye bygninger kan avhjelpe ’downwash-effekt’ ytterligere, da trekroner minsker sjenanse fra fallvinder. Det er plantet trær i gater med bredder som tillater dette.

Areal og transport

Bjørvika ligger svært sentralt til med umiddelbar nærhet til kollektivknutepunktområdet rundt Oslo Sentralstasjon. Flere kollektivruter går gjennom prosjektområdet.

Det etableres egne sykkelfelt i enkelte gater. Innenfor prosjektet etableres det flere sykkelparkeringsplasser, og det etableres også bysykkelstativ på et par steder.

Det etableres ikke ordinær gateparkering, kun enkelte parkeringslommer med plasser reservert for forflytningshemmede. Utover dette er det i enkelte gater tilrettelagt for varelevering i egne trafikklommer. Dette følger i stor grad av reguleringsplanen.

Universell utforming

Det har innledningsvis i prosjektet vært dialog med Deltasenteret mhp løsning for universell utforming i fortauene. Fortauene har tydelig avgrenset soner for gangferdsel – og en egen møbleringssone med plass for bl.a. belysning, møblering, skilt og beplantning. Sonene er delt av en taktil og visuell markeringsstripe som fungerer som ledelinje. Overgang mot kryssområdene er markert med oppmerksomhetsfelt med tre rader av samme type stein liggende på tvers av gangbanen. For øvrig er det lagt opp til naturlige ledelinjer, som bygningsfasader og kantsteinslinjer. Nedsenk for gangfelt er etablert med oppmerksomhetsfelt og slake skråflater. Detaljeringen av nedsenkselementene angir hovedretning for gangfeltet. Trapper har jevn stigning og lik høyde på opptrinn. Det er etablert taktilmarkering i topp og bunn av alle trapper, og trappeneser er markert med innfelt kontrasterende markering.

Alle områder og innganger er universelt tilgjengelig, og tverrfall er i tråd med forskriftene. Områdene er tilstrekkelig opplyst av lysmastarmaturer. Det er ikke benyttet beplantning med allergifremkallende stoffer eller giftstoffer.

Andre miljøtiltak

Det gjennomføres prøvetaking for forurensing i gravemasser, som vanlig, i hht. tiltaksplaner.

Byggherren har egen miljørådgiver i sin stab.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 4200 m2 (oppvarmet BRA)
Bruksareal (BRA): 31000 m²
Oppvarmet bruksareal: 4200 m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Operagata, Wismargata , Rostockgata, Trelastgata m.fl.
Sted/bydel: Bjørvika
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2005 - 2023
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling , Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Byrom, gater, torg , Transport og infrastruktur
Forskriftsnivå: TEK-07 , TEK-10

PROSJEKTTEAM

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS Landskapsarkitekter
Prosjektledelse (PL): Norconsult AS
Miljørådgiver: Norconsult AS
Rådgivere: Norconsult AS (RIB) | Norconsult AS (RIV) | Norconsult AS (RIE)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.