Moholt 50|50, fortetting av studentbyen i Trondheim er et av pilotprosjektene i Framtidens bygg. Illustrasjon MDH Arkitekter.

Bli Pilotprosjekt

Tekst Anders S. Moe / Per Anda Sist oppdatert 14.10.2015
Det er en ambisjon om å realisere ett til to pilotprosjekter i hver av Framtidens byer. Både private og offentlige utbyggere inviteres til å bidra. Pilotprosjektene skal holde høy kvalitet og vil fungere som lokale så vel som nasjonale forbilder og vise vei til morgendagens byggepraksis.

Hvorfor trenger vi pilotprosjekter?
FNs klimapanel sier at vi på verdensbasis må redusere CO2-utslippet med 85% innen 2050 hvis vi skal unngå alvorlige klimaendringer. Globalt står byggesektoren allerede i dag for 35% av de menneskeskapte klimagassutslippene, og kan følgelig gi vesentlige bidrag til disse reduksjonene. Fordi det vi bygger og rehabiliterer i dag skal stå for fremtidige generasjoner kan vi ikke vente med å komme i gang med å lage de nye løsningene i bygg- og anleggsbransjen. Hvis vi klarer å bygge med halverte klimagassutslipp i dag er vi et skritt nærmere morgendagens klimanøytrale bygg og boligområder.

Hva er et pilotprosjekt?
Pilotprosjektene som inngår i Framtidens Byer skal redusere klimagassutslippene for byggene i et livsløpsperspektiv, både byggefasen, drift og avhending. Byggeprosjektene skal være mer ambisiøse enn dagens praksis og stille krav til svært lavt energiforbruk, klimavennlige byggematerialer og miljøvennlige transportløsninger. Det overordnede målet er å redusere byggets samlede klimagassavtrykk med 50% mot dagens praksis. Satsingen omfatter både nybygg og rehabilitering, områder, gruppebebyggelse og enkeltbygg, kommunale og private utbyggere. Det er et mål at pilotprosjektsatsningen skal gjenspeile byggevirksomhetens bredde av programmer og prosjekttyper. De prosjektene som går inn i programmet forplikter seg til å oppfylle et sett med kvalitetskriterier, samt å levere klimagassregnskap på gitte tidspunkt. Ved å bruke god arkitektonisk utforming, gode miljøkvaliteter, universell utforming og ivareta eventuelle kulturhistoriske verdier kan prosjektene bli positive bidrag til bymiljøet.

Hvilke krav stilles til et pilotprosjekt og hvordan gjøres det?
Et sett kvalitetskriterier definerer hva et byggeprosjekt må oppfylle for å kunne kvalifisere som pilotprosjekt. Kriteriene innebærer grovt sagt en samlet 50% reduksjon av klimagassutslipp fra transport, materialbruk og energibruk, både i byggefasen og drift av bygget. Det stilles krav til at prosjektet tåler framtidens villere og våtere vær og at prosjektet gjennom sin utforming blir et positivt bidrag i bymiljøet.

I praksis innebærer kriteriene at nybygg må oppfylle passivhusstandard og at rehabiliteringsprosjekter må oppfylle lavenergistandard. God lokalisering, mobilitetsplanlegging og miljøvennlige transporttiltak skal redusere utslipp fra transport i forbindelse med bygget. Klimagasskravene etterprøves med statsbyggs klimagassregnskap  eller tilsvarende verktøy.

Hva får den som bygger et pilotprosjekt?
Den som bygger et pilotprosjekt i Framtidens bygg vil få rett til å markedsføre prosjektet som et pilotprosjekt i Framtidens byer og Framtidens bygg. Staten stiller gjennom prosjektet med tilbud om rådgiving fra håndplukkede fagpersoner, tilbud om deltakelse på spesialutviklede studieturer, erfaringsutveksling med andre aktuelle pilotprosjekter, subsidierte kurs og seminarer i regi av Framtidens bygg. Framtidens bygg vil dokumentere og publisere byggeprosjektet i NAL’s prosjektdatabase og på denne måten bidra til å markedsføre prosjektet overfor fagmiljøer og presse. I noen byer vil kommunene kunne bistå med prioritert saksbehandling og utvalgte saksbehandlere til å håndtere pilotprosjektene. Den som lærer å bygge etter morgendagens praksis allerede i dag vil stå klar til å møte morgendagens energi- og miljøkrav. Vi har gode erfaringer med at investeringer i bærekraftig prosjektering vil lønne seg på sikt økonomisk.

Hvordan kan mitt byggeprosjekt bli et pilotprosjekt?
Vi oppfordrer utbyggere til å ta kontakt tidligst mulig for å få i gang søknadsprosessen til programmet, da mange viktige valg tas tidlig i prosjektene. Ta kontakt med sekretariatet i Framtidens bygg for å vurdere tilknytning til programmet.  

I Oslo-regionen ligger pilotprosjektsatsningen i Framtidens byer under FutureBuilt. Hvis ditt planlagte prosjekt ligger i Oslo, Drammen eller Bærum-kommune tar du kontakt med FutureBuilt.

 

 

 

 

 

 

Logg inn