Flere søkemuligheter

Boligområde med lavenerginivå

Publisert av: Per Anda / NAL Sist oppdatert 14.10.2014

Bogafjell 2 utgjør et nytt boligfelt på en høyde like utenfor Sandnes sentrum. CODE arkitektur AS tegner boligene som er en del av Norwegian Wood prosjektet i Stavanger. Prosjektet vil kunne ha stor overføringsverdi for ferdighusbransjen.

Korte fakta

  • Arkitekt: Code arkitektur AS
  • Prosjektperiode: 2007 - 2010
  • Arealforbruk: 4062 m2 (oppvarmet BRA) (27 rekkehus)
  • Miljøambisjon: Energimerke B , Lavenergihus klasse 1 (NS3700)

Prosjektbeskrivelse

Bogafjell er et av de største utbyggingsområdene i Sandnes. Området har flott utsikt og nærhet til turområder. Innenfor området bygges to felt som er del av Norwegian Wood prosjektet (Bogafjell 1 og 2). På feltet Bogafjell 2 er det utviklet et boligkonsept med tanke på å få optimale sol- og utsiktsforhold og mulighet for direkte atkomst til uteoppholdsplass. Hovedgrepet består i at terrenget bearbeides i terrasser som utgjør den enkelte tomt. Dette optimaliserer de relativt små tomtenes ytelse og bruksverdi. Prinsippet er at dette utføres med massebalanse for den enkelte tomt for å unngå unødig transport. Det er tilstrebet en enkelhet og en enhetlig karakter for bebyggelsen, både i form og fargebruk.

Prosjektet er en videreutvikling av ISOBO, Jadarhus lavenergikonsept for rekkehus og eneboliger. Detaljer og tekniske løsninger er forbedret, og erfaringer fra prosjektet vil kunne ha stor overføringsverdi for ferdighusbransjen. Det er igangsatt et FOU-prosjekt i samarbeid med SINTEF Byggforsk: videreutvikling av boligprodukter og produksjonsmetoder med sikte på mer miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger.

Boligene har en enkel og kompakt bygningsform og en relativt godt isolert bygningskropp. Vinduer med passivhusstandard. Meget god lufttetthet. Det er installert balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. Romoppvarming er dekket av luft-luft varmepumpe.

Målsetting

På Bogafjell har det vært et mål å utvikle typehus-konsepter som oppfyller Norwegian Wood-kriteriene om høy arkitektonisk kvalitet med energieffektivitet, miljøvennlig materialbruk, og universell utforming.

Energimålet var klasse B i foreslått energimerkeordning fra 2004 (beregnet til 115 kWh/m2år levert energi for enebolig og 100 kWh/m2år for boligblokk).

Kostnader og finansiering

Totalkostnader er ca. 76.9 mill kroner eller 18 900 NOK/m2. Den totale merkostnaden for lavenergikonseptet er beregnet til 2.7 MNOK eller 3.5 % av totalkostnaden. Alle tall inkl. mva.

Prosjektet har mottatt støtte fra Enova med 108 900 NOK. I tillegg er det gitt rådgivning innen temaene for Norwegian Wood kvalitetskriteriene. Tilskudd til rådgivning knyttet til energieffektivitet er gitt av Enova.

Energi

Boligenes totale behov for levert energi er beregnet til 99 kWh/m2år (99 kWh/m2år vektet levert). Boligenes totale netto energibehov er 113 kWh/m2år.
Energimålet nås gjennom enkle og kompakte bygningsformer og en relativt godt isolert bygningskropp, vinduer med passivhusstandard, meget god lufttetthet og balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning.

Det installeres balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. Romoppvarming er planlagt dekket av luft–luft varmepumpe.

U-verdier:
Tak 0,1 W/m2K.
Gulv 0,13 W/m2K.
Yttervegg 0,17 W/m2K.
Vinduer 0,8 W/m2K.

Energiberegningen er utført med “Energi i bygninger”.

Bogafjell 2-Energiforbruk Bogafjell 2-Netto energibehov nivå2-Netto energibehov nivå2-Vektet kjøpt energi nivå2-Vektet levert energi

Konstruksjoner og materialbruk

Boligene bygges med vegger i krysslektet bindingsverk som gir redusert kuldebroeffekt. En diffusjonsåpen ytterveggskonstruksjon benyttes på utvalgte boliger. Det har vært fokus på miljøvennlig materialbruk, og 14 produkter med miljødokumentasjon er godkjent av Norwegian Wood. Det brukes b.la. isolasjonsmateriale av trefiber på utvalgte boliger, svanemerkede terrassebord på utvalgte steder og svanemerkede vinduer.

Godt innemiljø og universell utforming

Ca. halvparten av boligene har livsløpsstandard på inngangsplan. Balansert ventilasjon sørger for frisk, forvarmet luft. Høy tetthet unngår trekk. Vinduenes lave U-verdier vil redusere kaldras fra glassflatene.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 4062 m2 (oppvarmet BRA) (27 rekkehus)
Oppvarmet bruksareal: 4062 m²

ENERGI

Energimerke: B
Energiforbruk: Netto energibehov: 113 kWh/m2 år. Levert energibehov: 99 kWh/m2 år.
Energikilder: Varmepumpe (luft - luft) (hoved), Elektriske panelovner og lignende (annen)
Beregnet netto energibehov: 113 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 99 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

Inndata fra NS3031 og standardklima

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 34,6 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 2,9 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 30 kWh/m²/år
Vifter: 5,8 kWh/m²/år
Belysning: 13,6 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 23,4 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,13 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,17 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Spesifikk vifteeffekt: 2 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 80 %

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 61,5 mill kroner (eks mva)
Kvadratmeterpris (kun bygg): 18934 kr/m²
Merkostnader Energi: 667 kr/m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Klåvsteinane 48, 4324 Sandnes
Sted/bydel: Bogafjell
Kommune: Sandnes
Prosjektperiode: 2007 - 2010
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Regulering
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg , Enebolig/ rekkehus o.l.
Miljøambisjon: Lavenergihus klasse 1 (NS3700)
Forbildeprogram: Norwegian Wood

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Jadarhus AS
Arkitekt: Code arkitektur AS
Prosjektledelse (PL): Jadarhus AS
Hovedentreprenør: Jadarhus AS
Underentreprenører: Tunge Maskin AS (tomt), Frode Olsson (forskaling, støp), HS Vagle AS, Forus Rør, System Air (ventilasjon)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Norwegian Wood - et laboratorium. Miljøvennlig trearkitektur for fremtiden , NAL (2008, Arkitektur-N, Oslo) - side 71

KILDER

Norwegian Wood - et laboratorium. Miljøvennlig trearkitektur for fremtiden - NAL (2008)
Enova Forbildeprosjekter Rapport 2009:04 - Enova (2009)

VEDLEGG


Prosjektoppslaget er utarbeidet som del av Norwegian Wood som var et bredt samarbeidsprosjekt ledet av NAL | ECOBOX. Prosjektets viktigste samarbeidspartnere - i tillegg til Stavanger2008 - var; Stavanger og Sandnes kommuner, Innovasjon Norge, Enova, Husbanken, Byggekostnadsprogrammet, Statens bygningstekniske etat, Miljøverndepartementet og Trenæringen.