Foto: Tommy Ellingsen.

Bolig på blå resept

Tekst Camilla Moneta Sist oppdatert 21.09.2018
Bolig- og byutforming har direkte innvirkning på folkehelsen. Problemet er at det mangler virkemidler som sikrer at det bygges på en helsefremmende måte.

Folkehelseloven kom i 2012 og skal sikre en samfunnsutvikling som styrker folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Loven skal fremme fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse, altså sosial bærekraft.
 
Forskning viser at bolig og bomiljø er blant levekårsfaktorene som spiller en viktig rolle for vår helse.
 
Bolig er en av velferdsstatens grunnpilarer, og utforming av boliger er en viktig grunnpilar i sosialt bærekraftig byutvikling. Sosial bærekraft handler om å dekke alle menneskers behov og forutsetninger for å trives, fungere og delta i samfunnet. Både historisk og politisk har boligkvalitet vært viktig for å bekjempe sosial ulikhet og fremme folkehelse.  
 
Boligpolitikken på 1930-tallet førte til økt sosial boligbygging og sterk heving av bostandarden. I det politiske programmet inngikk en statlig husbank og en vitenskapelig kartlegging av hvordan folk bodde og hva de trengte. En boligundersøkelse gjennomført under krigen ble utgangspunktet for Husbankens rammer, som igjen ble retningsgivende for mye av Oslos offentlige boligbygging.   
 
Hvordan skal vi i dag sikre at det bygde miljø fremmer velvære, inkludering, tilhørighet og aktiv deltakelse for alle?
 
Vi har hatt Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Det har bidratt til å heve kompetansen om bærekraftige kvaliteter. Nå foreslås dette tilskuddet avviklet, og det i en tid der vi står overfor omfattende boligbygging og byutvikling.
 
Hva er oppskriften på helsefremmende boligprosjekter?   
Casinetto borettslag på Skøyen har høy arealutnyttelse og er veldig populært. Blokkene har utvendige svalganger hvor naboene møtes, og både inngangspartier og kjøkkenvinduer vender ut mot velutformede tun. Sykehjem og barnehage er integrert i anlegget, og boligene er omgitt av grøntarealer på alle kanter. Alt dette fremmer sosial interaksjon og tilhørighet.   
 
Et boligprosjektet som virkelig former byen på en god måte, er Torshovdalen ved Sinsenkrysset. Det er kjennetegnet av høy utnyttelse, stort antall boliger, lokal service og nærhet til T-banen. Blokkene består av 212 leiligheter som varierer fra 41 til 130 kvadratmeter, samt næringslokaler og en barnehage. Fordi det er mange ulike boligstørrelser, kan mennesker i mange ulike livsfaser bo her.   
 
Disse framtidsrettede prosjektene viser at høy boligtetthet er forenlig med god boligkvalitet. De kombinerer høy arealutnyttelse med løsninger som fremmer velvære, verdighet, sosial og fysisk aktivitet. Dermed bidrar selve boligprosjektet til god helse. Men, riktig kunnskap om hvordan dette gjøres er viktig.  Studier viser nemlig at maksimal utnyttelse og prosjektøkonomi ofte trumfer de løsningene som gir høy score på sosial bærekraft i byutviklingen.
 
Boligpris er en annen dimensjon som kan undergrave sosial inkludering. Men, det er fullt mulig å bygge helsefremmende og attraktivt med knappe budsjetter. Det betinger riktignok vilje, prioriteringsevne og kompetanse, blant annet arkitektkompetanse. En satsning på forbildeprosjekter som ivaretar alle sider av sosial boligbygging kunne vist hvordan dette er mulig.
 
Hva trenger samfunnet i en tid med feberhett boligmarked i hovedstaden, hvor utviklere kjemper for profitt, mens folkehelseloven krever sosial utjevning? Svaret kan være boliger på blå resept, som Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kan sørge for på følgende måte:
 
1. Husbankens kompetansemidler kommer tilbake i Statsbudsjettet.
2. En arkitekturpolitikk som fremmer folkehelseperspektivet og kvalitet.
3. Tilgang til frie søkbare midler som kan stimulere til forbildeprosjekter innen sosialt bærekraftig bolig- og byutvikling.
 
ps. Arkitekturdagen "Sykt lykkelig" har i år fokus på arkitektur og folkehelse. Konferansen avholdes på Det Norske Teater i Oslo, og er åpen for alle.
 
Camilla Moneta, arkitekt MNAL, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund