Fagsjef i NAL, Camilla Moneta. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no.

Boligkvalitet i valgkampen

  Sist oppdatert 04.09.2017
Partiprogrammene avslører urovekkende mangel på engasjement for boligkvalitet, skriver fagsjef i NAL, Camilla Moneta.

Boligen er sentral for vår helse og velvære, sosial tilhørighet og trygghet, den utgjør en viktig faktor i vår personlige økonomi. Boligene utgjør også en vesentlig del av landets samlede kapital, og boligkvaliet har stor betydning for opprettholdelsen av et velferdssamfunn. Vellykket boligutvikling er dessuten en avgjørende faktor for god byutvikling.

Partiprogrammene før stortingsvalget sier lite om hvilke verdifulle egenskaper som må sikres for at vi skal få varige og attraktive boliger og boområder. Her går politikerne glipp av et svært viktig verktøy i sin streben etter å nå viktige politiske mål.

Vi trenger tydelige politiske føringer for hvordan boligsektoren skal være en god motor for å nå viktige politiske mål som god folkehelse, lavutslippssamfunn, god integrering, bedre eldreomsorg, økt fortetting, mindre fattigdom, prisdempning og alt annet det synes å være bred politisk enighet om.

I dag ser vi tendenser, særlig i pressområder, til at det er tempo og kostnadskutt som er målene for boligutviklingen. Konsekvensen er titusenvis av kvadratmeter leilighetsbygg med boenheter som er lite fleksible og lite tilpasset  ulike befolkningsgrupper og livsfaser.

Hva med boliger som er små, men som har tilgang på fellesfunksjoner? Hva med boliger som enkelt kan omgjøres fra en liten til en større husholdning slik at man kan bli boende gjennom flere faser av livet? Hvordan kan vi bygge med større fokus på sambruk og sosial interaksjon? Hva må til for at det vi bygger holder seg over tid, er bærekraftig? Hvilke valg skal beboerne av morgendagens boliger gis?

Det er ikke nok å snakke om behovet for fortetting, om tilstrekkelig antall boliger, om mer husbankmidler. Politikere må snakke om hva kvalitet er, og om hvordan vi skal oppnå det.

Kommunenes arkitektfaglige kompetanse må styrkes. Et annet virkemiddel er å stimulere til nyskaping og tverrfaglige samarbeid mellom akademia, byggenæring, beslutningstakere og kommersielle aktører. Brede samarbeid og politisk forankring er nøkkelen til å utvikle egnede boligtyper for den fremtiden vi ønsker.

Forskning og innovasjon innen boligutvikling kan skape nye muligheter og utfordre boligprodusenter på typologier, boligens egenskaper og pris. Boligutviklere gis få insentiver til å utvikle en boligmasse som utfordrer det bestående. Alt dette kan endres på gjennom tydeligere politiske føringer.

Politikerne må skape en politikk som kan gjøre at norsk boligsektor kan bli et viktig verktøy i arbeidet med å nå det tverrpolitiske målet om et lavutslippssamfunn der velferd og likhet fortsatt står sterkt. Boligkvalitet fortjener et langt større engasjementet i den politiske debatten.

Camilla Moneta, arkitekt MNAL og fagsjef Norske arkitekters landsforbund

Debattinnlegget har også stått på trykk i Aftenposten 17.08.2017.