Flere søkemuligheter

Bråtenallèen barnehage

Publisert av: Jeanette Hoff/NAL Sist oppdatert 10.10.2018

Et av Norges mest moderne og miljøvennlige bygg. Plusshusbarnehage med solceller på tak og to vegger i tillegg til bergvarme fra seks energibrønner.

Korte fakta

 • Arkitekt: Enerhaugen Arkitektkontor AS
 • Interiørarkitekt: Ingrid Løvstad Interiørarkitekt MNIL. | Enerhaugen Arkitektkontor AS
 • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
 • Prosjektperiode: 2016 - 2017
 • Arealforbruk: 1198
 • Miljøambisjon: BREEAM Excellent , Plusshus

Prosjektbeskrivelse

Åpen anbudskonkurranse om 8 avdelings barnehage som erstatter den gamle barnehagen som brant ned. Tomten ligger på et platå i Grefsen, bydel Nordre Aker med utsikt over byen, og nabolaget består av eneboliger og blokker.

Det nye bygget er plassert på det laveste punktet på tomten for ikke å ruve for mye i forhold til nabobebyggelsen. På denne måten blir store deler av lekearealene liggende på flaten mellom adkomsten i øst, selve bygget og nord for bygget. Byggets plassering fungerer også en skjerming mot støy fra ring 3 i sørvest. Naturtomten i vest beholdes. Barnehagen er prosjektert i en stram form over to fulle etasjer med en teknisk etasje skjult inn under skråningen på sydsiden.

Taket er flatt og dekket av solcellepaneler, fasadene er kledd med stående låvepanel i ulike bredder. Integrerte solcellepaneler på to av fasadene lager sammen med blå fasadeplater et sammenhengende bånd på syd- og østfasaden. Blåfargen i kombinasjon med gult går igjen i detaljeringen av vindusforinger, inngangsparti og rømningstrapp.

Planløsningen er enkel og lik over to etasjer - adkomst til grovgarderober og derfra blir barna fordelt videre i et parallelløp på hver sin side av en felles kjerne. Videre ender man i et åpent fellesareal med spiseplass og utsikt ut over byen. På hver side av kjernen er det plassert to «hjemmebaser» med felles temabase i midten. Fingarderober er spredt utenfor hver hjemmebase og blir en integrert del av lekearealene.

Kjernen består av kjøkken, våtrom, lager mens personalrommene er plassert mot øst med utsikt over utearealer i begge etasjer. Teknisk rom og sykkelbod i underetasjen, og frittstående uteboder for leker og vogner innenfor adkomsten i øst.

Bygget er sertifisert som Breeam NOR- Excellent etter Breeam NOR 2012 og produserer mer energi enn det forbruker.

 

Prosess

Åpen anbudskonkurranse for OBY, Omsorgsbygg Oslo. Totalentreprise.

Barnehagen som brant ned var en 4 avdelings barnehage og lå lengt nord på tomten. Den nye barnehagen ble plassert på kanten av platået lengst mot syd – og fungerer som en støyskjerm. Barnehagen er bygget i 2 ½ etasje for å bevare mest mulig av utearealene som lekearealer og komme så tett opptil Oslo kommunes krav til utearealer som mulig. Dette ble en prosess med omarbeidelser da premissene i konkurransen gav for lav prosentandel lekearealer. Dette ble løst ved å flytte en frittstående sykkelbod inn i underetasjen, samt etablere lekearealer på taket av den ene uteboden.

Når konkurransen ble utlyst var det ikke avklart om det skulle prosjekteres som BREEAM-prosjekt, og det ble i den forbindelse en del omarbeidelse av fasadene med vindusareal og solcellepaneler – for å dekke kravet til utsyn og dagslys, samt optimaliserer funksjonen til solcellepanelene.

Arkitekt hadde lite direkte kontakt med brukerne i selve prosessen, dette er uheldig for både prosess og resultat.

Et godt tverrfaglig samarbeid resulterte i at prosjektet som startet med mål om BREEAM-NOR nivå Very good, endte på nivå Excellent.

Økonomi

 • Byggekostnader: antatt 49 MNOK
 • Prosjektkostnader: antatt 56MNOK
 • Merkostnader: kostnaden av solcelleanlegget: 1,86 MNOK
 • Ingen økonomisk støtte fra Enova etc.
 • Tomtekostnader er ikke medregnet
 • Alle tall er eks mva.

Erfaringer

Vår erfaring med totalentreprise er at det er viktig å avklare alle detaljer og kvaliteter tidlig i prosjektet for å unngå økonomiske diskusjoner med entreprenør. Entreprenøren valgte i sluttfasen å endre alt av fast innredning uten å konsultere ARK, noe som var uheldig for sluttresultatet.

Konstruksjon og materialbruk

Plasstøpt betong og skjelett stål og hulldekker av betong. Prefabrikkerte veggelementer over 2 etasjer ble montert på utsiden av stålet – veggelementer av stenderverk kledd med sertifisert trevirke/ høytrykkslaminat/ solcellepaneler på utsiden og robust gips på innsiden. Lakkerte detaljer og beslag.

Veggelementene ble produsert i Estland og fraktet til Norge. Ferdige elementer med vinduer og solavskjerming ble heist på plass med kran på byggeplass.

Alle materialer som er valgt er robuste, lavemitterende og miljødokumentert.

Klimatilpasning

Kompakt bygningskropp, solcellepaneler på tak og fasade mot syd og øst – disse er plassert for optimal utnyttelse etter solstudie.

Areal og transport

Kort vei (<500m) til busstopp, hvor det er hyppige avganger

Begrenset med parkeringsplasser på området, tvinger frem behov for å bruke kollektivt

Sykkelstativ plassert i kjeller med kort vei til hovedinngang og hovedvei.

Tilrettelagte garderober og tørkested for syklister.

Universell utforming

Byggets plassering på tomten gir trinnfri adkomst for alle, mesteparten av arealet for utomhus lek er flatt og tilgjengelig for alle. 

Mange lekeapparater er tilpasset bevegelseshemmede. Lekeareal for småbarn er plassert nærmest hovedinngang.

To like etasjer gir direkte og trinnfri adkomst til hovedinngang og grovgarderober og videre inn i bygget.

Heis, lederlinjer, gode kontraster og lesbar planløsning, god belysning og akustikk for orientering for svaksynte.

Andre miljøtiltak

Materialvalg (robuste)

Lavemitterende materialer

Miljødokumentasjon

LCA og LCC

Sertifisert trevirke

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 1198
Bruttoareal (BTA): 1537 m²
Bruksareal (BRA): 1443 m²
Antall beboere/brukere: 144
Kompakthetsfaktor: 3235m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energikilder: Solceller - elektrisitet
Varmepumpe vann-vann

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 1000 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 500 m
Parkeringsplasser: 3 (pr. 1000 m²)
Sykkelparkeringsplasser: 20 (pr. 1000 m²)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Bråtenallèen 33, 0487 Oslo
Sted/bydel: Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2016 - 2017
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Barnehager
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Barnehage
Miljøambisjon: BREEAM Excellent , Plusshus
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: OBY Omsorgsbygg Oslo
Arkitekt: Enerhaugen Arkitektkontor AS
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Interiørarkitekt: Ingrid Løvstad Interiørarkitekt MNIL. | Enerhaugen Arkitektkontor AS
Prosjektledelse (PL): HENT AS
Miljørådgiver: HENT AS
Spesialrådgiver energi: HENT AS
Universell utforming: Enerhaugen Arkitektkontor AS
Rådgivere: ÅF Engineering, Bygg AS (RIB) | Konsulentfirma (RIV) | Elekrisk AS/ Rejlers (RIE) | Norconsult AS (RIBfy) | ÅF Reinertsen AS (RIBr) | ÅF Engineering AS (RIA)
Hovedentreprenør: HENT AS
Byggeledelse: HENT AS
Underentreprenører: Produsent: Solel - leverandør av solcellepanel.
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.