Flere søkemuligheter

Bymiljøprisen 2005: Stavanger kommune

  Sist oppdatert 03.11.2011

Stavanger har i lang tid jobbet målrettet og bevisst med å utvikle en sammenhengende grønnstruktur. Resultatet er et omfattende nett av uterom, parker, stier, sykkelveier og grønne lunger.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2005
  • Utmerkelser: Statens Bymiljøpris

Stavanger er landets tettest befolkede kommune og med et sterkt press på arealene. Dette krever en samlet og gjennomtenkt grønnstrukturplan og en vernende hånd over landbruks-, natur- og friområder. Kommunens arbeid gjennom 30 år med bevisstgjøring og overordnede planer for en grønn bystruktur, er videreført i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser med perspektiver fram til 2014. Tidligere industri og havneområder benyttes i dag aktivt i ny byutvikling.

Bymiljøprisen 2005-areal og transp

Gjennom sin planlegging har kommunen lagt et solid grunnlag for å opparbeide og sikre byens grønne infrastruktur for fremtiden. Planleggingen omfatter alle typer arealer og anlegg for fysisk aktivitet, naturopplevelser og møter mellom mennesker - fra naturområder til torg og urbane plasser. Målsettingen er at alle beboere i byen skal ha et friluftstilbud mindre enn 500 m fra egen bolig. I dag har 70 % av innbyggerne dette tilbudet.

Stavanger har tenkt utradisjonelt ved å utnytte byens gater, parker og plasser som kompensasjon for manglende store naturområder. Et flott eksempel er Blå promenade - en urban turvei utformet som et langstrakt uterom langs byens aktive kaikant. Promenaden knytter sammen flere uterom og grønne områder. Rehabiliteringen av Byparken, ny opparbeidelse av Torget  og oppgradering av andre sentrale uterom bidrar til en mangfoldig uteaktivitet i sentrum.

Arbeidet med å legge til rette for et sammenhengende sykkelveinett gjennom kommunen har pågått i mange år. Sykkelveiene har varierte traséer og er en del av et gjennomgående regionalt nett for hele Nord-Jæren. Å få sykkel inn som transportmiddel knyttet til arbeidsreiser, er en del av folkehelsearbeidet. Det er nettopp satt i gang arbeid med en kommunedelplan for sykkel. Næringslivet vil bli trukket inn i dette arbeidet.

Gjennom prosjektet "Nærmiljøanlegg" har kommunen etablert et samarbeid med velforeninger, skoler og idrettslag om anlegg for barn og unge som trenger flerfunksjonelle møteplasser og arenaer for fysisk aktivitet. Flere av anleggene er nyskapende og utradisjonelle. På Kjerringholmen skal et kaiområde ved Norsk Oljemuseum opparbeides til aktivitetsanlegg for ungdom med bl. a. vegger for graffiti. På Kjevlene bygges spennende skatelandskap, flerfunksjonell ballflate og klatrevegg.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2005
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Utmerkelser: Statens Bymiljøpris
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.