Flere søkemuligheter

Bymiljøprisen 2006: Sandnes og Stavanger kommune

  Sist oppdatert 03.11.2011

Gjennom en samordnet satsning på å utvikle gode gang- og sykkelmuligheter fremstår Sandnes og Stavanger som et forbilde på godt samarbeid mellom kommuner.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2006
  • Utmerkelser: Statens Bymiljøpris

Storbyområdet på Nord-Jæren innbefatter i de fleste sammenhenger kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg, i enkelte tilfeller også enda flere kommuner. Infrastruktur og arealdisponering i regionen gjør at beboerne sjelden opplever at de forflytter seg mellom kommunene. Sandnes og Stavanger er bevisste på miljø- og helsegevinsten ved bruk av føttene i daglig transport og viktigheten av å koordinere dette arbeidet for å oppnå et best mulig resultat.

Siden slutten av 80-tallet har Nord-Jæren hatt et tett samarbeid om transportutfordringer. Sykkel har vært et tema for Transportplan for Nord-Jæren, med fokus på utbygging av infrastruktur.

Sandnes, Stavanger, Randaberg, Sola, Statens vegvesen, og Rogaland fylkeskommune deltar i et samarbeid kalt FAFOT (Forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet). Samarbeidet baserer seg  på forpliktende avtaler mellom partene og omfatter bl.a. utvikling av felles gang-/sykkelnett, kampanjer og utarbeidelse av felles regionalt sykkelkart.

Juryen

Juryen for Bymiljøprisen består av sivilarkitekt Ketil Kiran, siviløkonom Widar Salbuvik og ordfører Marit Gilleberg. Juryens sekretær er Frøydis Esmann.

Bymiljøprisen 2006-areal og transp

I samarbeid med Statens vegvesen Rogaland tilbyr Stavanger og Sandnes helautomatisk og tyverisikker sykkelparkering ved kollektivterminalene i de to byene. En felles kampanje skal informere om begge tilbudene til syklistene i regionen.

Gang- og sykkelvegnettet i Stavanger omfatter 11 hovedruter. Av disse er 7 ruter radielle, dvs de går fra bysentrum til ytterkantene i kommunen. Hovedrutene mellom sentrum og ytterkantene av kommunen er særlig viktige og er regionale fordi de går videre inn i nabokommunene.
I tillegg er det etablert 4 ringruter. Disse går i prinsippet rundt sentrum i ulike avstander fra sentrum og krysser de radielle rutene. De radielle rutene er viktige fordi de tilbyr korteste vei på lange strekninger. Alle rutene har navn, f.eks Sørmarksruta og Gandsfjordruta, navnene finnes igjen både i sykkelkartet og på skiltene i terrenget. Informasjonstavler som viser sykkelveinettet er satt opp på strategiske steder.

Tre av rutene går gjennom friområder. For mange syklister oppleves det som positivt med roligere omgivelser, særlig hjem fra jobb når man har bedre tid.  Variasjonsmulighetene gjør at rutene oppleves attraktive.

I sentrumskjernen og i de sentrumsnære bydelene er det blandet trafikk i kjørefeltene. Bydelsruter er tilrettelagt for å lede fram til målpunkter som skoler, næringsområder og bydelssentra. Snarveier er viktig å ivareta i dette arbeidet. Ellers går mange bydelsruter i lavtrafikkerte gater.

Sykkelrutenettet forbedres stadig, både gjennom standardheving på eksisterende ruter eller gjennom omlegging av traseer. 

I år vil rutenettet få en samlet gjennomgang ved utarbeidelse av Kommunedelplan for sykkel og syklister. Stavanger er sannsynligvis første kommune i Norge som utarbeider en slik kommunedelplan. Planen kommer til sluttbehandling i september 2006.

I tilegg til samarbeid om gang-/sykkelvegnett på tvers av kommunegrensene, gjennomfører de to kommunene hver for seg en  rekke tiltak for utviklingen av "En levende by - til fots og på sykkel"- Et utvalg av disse tiltakene er listet nedenfor:

Sandnes - tiltak for et bedre bymiljø:
- Første by med gratis sykkelparkering
- Deltar i internasjonalt nettverk av sykkelbyer - Sunn by-arbeidet
- Sykkelkart og turkart - for transport og rekreasjon
- Har hatt bysykkelordning i 10 år
- Alle 6. klassingene får 10 timers systematisk sykkelopplæring
- Er et av Norges første syklistvennlige reisemål
- Inspirerende informasjon til kommunens innbyggere - bl.a. Sykkelmagasinet
- Er vertskommune for friluftsliv i regionen
- Registrere barnetråkk som innspill til planlegging
- Tilrettelegge for bruk av sentrumsnære grønne områder til rekreasjon og undervisning


Stavanger - tiltak for et bedre bymiljø:
- Langsiktig planlegging og utbygging av gang- og sykkelvegnettet
- Sykkelkart og turkart for transport og rekreasjon
- Tursykkelorientering
- Tilrettelegge gågatenettet for alle
- Blå promenade / sammenhengende gangpromenade langs sjøfronten og havnen
- Sommervågen - Vågen holdes bilfri i to sommermåneder
- Broken Column rittet- guidet sykkeltur mellom Anthony Gormleys 23 skulpturer i StavangerENERGI

PROSJEKTDETALJER

Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2006
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Utmerkelser: Statens Bymiljøpris
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.