Flere søkemuligheter

Boligkvalitet i sentrum

Publisert av: Ragnhild Kristin Liaset Sist oppdatert 06.01.2017

I Christian Krohgs gate 39 er en vanskelig tomt utnyttet på en god måte, med smale bygningsvolum, mye dagslys og tiltalende og varierte fellesarealer i et indre gårdsrom. Fasadene inn mot gårdsrommet har med sin trekledning, og svalganger delvis trukket ut fra fasadelivet, fått et taktilt preg, og planter og opparbeiding av uterommet gir boligkvaliteter som står i kontrast til den stramme fasaden mot gaten utenfor.

Korte fakta

  • Arkitekt: Futhark Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS
  • Prosjektperiode: 2003 - 2011
  • Arealforbruk: 4645 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 59 beboere, 7 årsverk.

Prosjektbeskrivelse

Christian Krohgs gate 39 består av 33 leiligheter i fem etasjer over en forretningsetasje på gatenivå. Under terreng er det bygget to parkeringsetasjer.

Vanligvis bygges boliger i Oslo sentrum som ett volum som følger gaten. Arkitekten foreslo å dele bygget i flere slanke fløyer, for å unngå smale og dype leiligheter. Fløyene hegner om et felles gårdsrom. Dette er viktig i et nabolag som er dominert av ikke-boligrelaterte funksjoner, som småindustri og kontor. Nærmeste nabo mot vest er det fredede Krohgstøtten sykehus, som er utført i tegl og utgjør den fjerde veggen i gårdsrommet.

Byggets fasader er svært forskjellige. Mot gaten fungerer fasaden som et beskyttende skall i harde materialer, nesten uten relieff. Mot gårdsrommet er fasaden detaljrik og oppløst, med mykere materialer i varme farger.
 
Fløyen langs gaten har svalgang. Den er trukket ut fra fasadelivet for å skape private soner inn mot leilighetene, for å redusere sjenerende innsyn fra forbipasserende, og for å gi lys og mulighet for at klatreplanter kan vokse opp gjennom svalgangen.

Leilighetene vender bredsiden mot fasaden og får mye dagslys. Byggherren ønsket leiligheter av ulik størrelse fra 40­-75 kvm. De minste leilighetene ville blitt ensidig belyste i en ordinær korridorløsning, men ved oppdeling i flere bygningsvolumer ble disse leilighetene gjennomlyste.
 
Første etasje mot gaten er et forretning- og næringslokale. Arkitektene så det som svært viktig at gaten tilføres virksomhet ved butikkdrift. På denne måten får området økt sosial kontroll og beboerne i gaten får et bedre tilbud.

Nominert til Statens byggeskikkpris 2013, som eneste boligprosjekt blant de syv finalistene.
Kandidat til Oslo bys arkitekturpris 2012 for både uterom og bygning.

Konstruksjon og materialbruk

Boligdelen er i sin helhet bygget i tremoduler produsert i Estland. Modulene utgjør sammen en selvbærende konstruksjon, med plasstøpt betong i forretnings- og parkeringsetasjer som fundament.

Prosjektet lå på grunn av byggekostnader på ”is” en periode, før prosjektet ble modulebasert, noe som i dette prosjektet ble billigere og et mer miljøvennlig alternativ til en konvensjonell byggemetode.

Modulbyggeriet her er mer miljøvennlig enn om man sammenligner med stålsøyle/hulldekkekonstruksjon av flere grunner: Å bygge i tre binder karbon. Modulbyggeri foregår under tak i produksjonshall. Vannskader unngås, byggefeil reduseres og materialsvinn minimeres. Man slipper oppvarming av byggeplass på vinterstid.

Klimatilpasning

Fordrøyning av takvann er tatt hånd om som åpent anlegg, der vann samles opp i en kanal som også bidrar visuelt og opplevelsesmessig til gårdsrommet. Alternativet var å grave ut for tanker i grunnen.

Areal og transport

Prosjektets beliggenhet med nærhet både til buss, trikk og tog tilsier at antall parkeringsplasser kunne ha vært lavere. Parkeringsantallet gir ikke et riktig bilde av disponible plasser for beboere. 12 av prosjektets 44 p-plasser er i henhold til kontrakt med EBY som var selger av tomten, til bruk for ansatte i Oslo kommunale legevakt.

Universell utforming

Adkomst til 31 av 33 leiligheter er tilgjengelig for bevegelseshemmede. På grunn av prosjektets oppdeling i fløyer er det 2 heiser fra parkeringsetasjene.

Svalgangene er montert etter at modulene ble stablet på hverandre og hadde satt seg. Det var da mulig å justére adkomstnivået slik at nivået ute samsvarte med leilighetsgulvene.I svalgangene er det gjort utsparinger som gir mer lys inn, og mer skjerming av leilighetene.

Uteområder er tilgjengelig på adkomst- og gårdsromsnivå, samt den øverste takterrassen.

Andre miljøtiltak

Utearealene i prosjektet er små. Gårdsrommet er ca. 500 kvm. Med lite areal til rådighet er det viktig å lage mange og varierte steder. To takterrasser, små private uteplasser på svalgang, samt inndeling i ulike områder ved hjelp av beplantning og ulike belegg, bidrar til å gjøre utearealene innholdsrike. Vannspeilet i kanalen skiller prosjektet fra sykehuset, samtidig som det tilfredsstiller krav til håndtering av overvann. Med kvaliteter i gårdsrommet kan prosjektet bidra til at folk blir boende i byen, og at transportutslipp reduseres.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 4645 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 59 beboere, 7 årsverk.
Bruttoareal (BTA): 5084 m²
Bruksareal (BRA): 4951 m²
Oppvarmet bruksareal: 4645 m²
Antall beboere/brukere: 66
Glassandel av bruksareal: 18,3 %
Kompakthetsfaktor: 0,212m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energiforbruk: Netto energibehov: 134 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg
Beregnet netto energibehov: 56 kWh/m²/år (NS3031)
134 kWh/m²/år (NS3700/3701)

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,16 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,23 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,24 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 1,6 (W/m²K)

TRANSPORT

Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 100 m
Parkeringsplasser: 8,654602675 (pr. 1000 m²)
0,666666667 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser: 9,834775767 (pr. 1000 m²)
0,757575758 (pr. boenhet/arb.plass)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 53 MNOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Christian Krohgs gate 39, 0186 Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2003 - 2011
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Regulering , Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg , Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak
Forskriftsnivå: TEK-97
Bygningskategori (TEK): Boligblokk
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Christian Krohgs gate 39/41/43 AS co SEFF AS
Arkitekt: Futhark Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS
Prosjektledelse (PL): Jon Atle Kalleberg
Spesialrådgiver energi: Norconsult AS
Rådgivere: Rambøll AS (RIB) | Gupex AS (RIV) | Elektro Nettverk Service AS (RIE) | Norconsult AS (RIBfy) | Norconsult AS (RIBr) | Berg Knudsen as (RIA)
Hovedentreprenør: Steen & Lund | Kodumaja AS (Estland) | Seltor AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Arkitektur N 05/2012
World Architecture 04/2014
God boligfortetting i Oslo-Eksempelsamling August 2012
Gode boliger -for alle. Boligpolitikk i kommunene. NAL

KILDER

http://futhark-arkitekter.no/prosjekter/christian-krohgs-gate-39

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.