Flere søkemuligheter

Nytt teater skapes på taket av en bunker ved hjelp av gamle fabrikkdeler.

Publisert av: Anders Selstrøm Moe / NAL Sist oppdatert 22.10.2018

Mellom de to gamle ubåtbunkerne på Nyhavna i Trondheim ligger en nedlagt kraftstasjon som har rommet fyringsanlegget for bunkerne. Veggene er så tykke at det ville være uhensiktsmessig å rive bygget. På taket står en gammel såpefabrikk. Cirka teater vil trylle det om til et spektakulært teaterbygg ved hjelp av deler fra et gammelt smelteverk.

Korte fakta

  • Arkitekt: Agraff AS
  • Prosjektperiode: 2011 - 2016
  • Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Cirka Teater er en frittstående teatergruppe i Trondheim og en av landets eldste i det frie feltet. Deres oppsetninger kjennetegnes blant annet av ”gjenbruksscenografi” forstått som scenografi bygget av deler som andre ville kalle ”skrap”. Teateret har sammen med Agraff Arkitekter laget et forprosjekt som viser hvordan et scenekunstsenter for barn kan utvikles i Skippergata 10. Tomten er på taket av et nedlagt fyringsanlegg for de to store ubåtbunkerne bygget av den tyske marinen under krigen. Fyringsanlegget har massive betongvegger og taket er fire meter tykt. Oppe på taket er det en tidligere såpefabrikk.  Skisseforslaget er gjort i forbindelse med planer om transformering av hele området og teatergruppen håper at bygget kan være med å definere den nye bydelens identitet.

Skisseforslaget overfører gjenbruksaspektet fra scenografien til arkitektur. Ombyggingen skal så langt som mulig bygges opp av gjenbrukte materialer og bygningsdeler fra fabrikker som skal rives.

Agraff Arkitekter har i samarbeid med GAIA Trondheim kartlagt potensielle bygningsdeler i et nedlagt smelteverk utenfor sentrum. I skisseforslaget har de vist hvordan disse bygningsdelene kan demonteres, fraktes til tomten og settes sammen til et teaterbygg og et signalbygg for gjenbruksfilosofien. Bygget synliggjør at gjenbruk kan være en drivkraft for innovasjon og arkitektonisk kvalitet.

Bymiljø

Skisseforslaget gjøres i forbindelse med planer om transformering av hele Nyhavna.

Det er en ambisjon at Scenekunstsenteret for barn skal bidra som et utvidet kulturtilbud i den transformerte bydelen. Prosjektet har en sterk egenart og kan bli et signalbygg for området også verdimessig: en bydel der gjenbruk og miljøhensyn velges fremfor en livsstil preget av forbruk.

Det er prosjektets ambisjon å lage et sosialt, identitetsskapende samlingspunkt for bydelen som knytter beboerne tettere sammen. Det sosiale engasjementet som ligger i bunn av prosjektet springer blant annet ut av et ønske om å stimulere til økt samhandling mellom mennesker uavhengig av bakgrunn og sosial tilhørighet. Det handler også om indirekte miljøgevinster gjennom å jobbe med engasjement og beboernes tilknytning til omgivelsene, for eksempel gjennom prosjektets mulighet til å stimulere barns bevissthet om miljø og deres frie evne til utfoldelse. 

Miljøambisjoner

Som del av Framtidens Bygg har prosjektet som målsetning å halvere klimagassavtrykket i forhold til et normalt TEK10 referansebygg. Agraff Arkitekter tror passivhusnivå er innenfor rekkevidde for energibruk. Som senter i nærmiljøet og ved tilrettelegging for gang- og sykkel vil utslipp fra transport reduseres. Gjenbruk av byggematerialer, særlig metaller, vil ytterligere redusere klimagassavtrykket for bygget vesentlig.     

Prosess

Initiativet for prosjektet ble tatt av Cirka teater som så potensialet i å etablere et scenekunstsenter i forbindelse med den planlagte utbyggingen av området. Trondheim er i sterk vekst og som mange andre havnebyer i vekst ser byen til de gamle industriområdene langs havna som attraktive utviklingsområder.

Teateret har i dag lokaler på taket av den gamle energisentralen til Dora 1 og 2, de tyske ubåtbunkerne i Nyhavna, men lokalene er forfalne og lite egnet for et utvidet program. En utvidet bygning ville være en forutsetning for etablering av et scenekunstsenter. 

For å utforske ideen og kunne synliggjøre potensialet for myndigheter og andre, valgte teatergruppen å lage en skisse til et nytt bygg. En workshop ble arrangert med Agraff arkitekter hvor tanken om gjenbruk som utgangspunkt for bygningen ble etablert. Arkitektene jobbet parallelt for en annen byggherre med utvikling av et nytt boligfelt på tomten til Lilleby Smelteverk og ut av dette kom ideen om å gjenbruke konstruksjoner og materialer fra den rivningsklare bygningen.

Faren for giftstoffer i det gamle fabrikkbygget har blant ført til at Gaia Arkitekter Trondheim har blitt involvert som konsulenter i forprosjektet. Kontoret har god kompetanse på gjenbruk og har bistått i kartleggingen av egnede konstruksjoner, potensielle giftstoffer og planleggingen av logistikken rundt rivningen.   

Et skisseprosjekt ble utviklet og presentert for Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Norsk kulturråd. Disse valgte å støtte et videre arbeid med prosjektet og i 2013 fullførte Agraff arkitekter et toårig forprosjekt for det nye teateret. Forprosjektet finnes blant vedleggene til dette prosjektoppslaget. Støttemidlene til prosjekteringen kom blant annet fra Norsk kulturråds støtteordning Rom for kunst.

Resultatet av forprosjektet har blitt godt mottatt både av politikere, kommunen og publikum. Det arbeides nå med å finne midler og finansiering til nybygget og drift av senteret. Kontakt og samarbeid med tomteeier, Trondheim havn, har blitt etablert våren 2014.

Uheldigvis har prosessen tatt for lang tid til at gjenbruk av Lilleby Smelteverk er aktuelt, men prosjektgruppen er i dialog med Trondheim havn for å finne andre fabrikkbygg som er egnet for gjenbruk. Trondheim havn eier flere rivningsklare fabrikkbygg og prosjektgruppen er optimistiske i forhold til å kunne finne et nytt bygg. Et nytt forprosjekt vil som konsekvens måtte gjennomføres men ideen om gjenbruk vil fortsatt være bærende for prosjektet. 

Status / klimagassregnskap

Pr. oktober 2018 var prosjektet ikke realisert. Klimagassregnskap er ikke foretatt siden prosjektet ikke var realisert da Fremtidens bygg ble avsluttet.

Økonomi og finansiering

Cirka Teater mottar årlige driftstilskudd fra Norsk kulturråd og Trondheim Kommune, men det er fortsatt usikkert hvordan prosjektet kan skaffe finansiering.

Forprosjektet er støttet av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Norsk kulturråd. Det arkitektoniske forprosjektet var støttet av Norsk kulturråds støtteordning Rom for kunst. I prosjekteringsfasen søkes det økonomisk støtte fra lokale, regionale og statlige finansieringskilder, i tillegg til at det søkes støtte fra private fond og ENOVA.

Kostnadsrammen for byggeprosjektet er anslått til 20 MNOK.  

Energi i driftsfasen

Agraff arkitekter har vært involvert i prosjekter med høye energiambisjoner tidligere og ønsker å ta disse erfaringene med seg i utformingen av teaterbygget. Passivhusnivå er målsetningen. Agraff Arkitekter har tidligere tegnet Sparebank 1 bygget i Trondheim, som regnes som er et av landets mest energieffektive kontorbygg. Kontoret har etablert en godt nettverk for samarbeidene konsulenter innenfor energibruk og miljøprosjektering.

Materialbruk

Generelt vil prosjektet i størst mulig grad bruke gjenbrukte materialer fra rivningsklare fabrikkbygg. Agraff samarbeider med Gaia Trondheim som har lang kompetanse på gjenbruk og sunne materialer.

Transport

Prosjektet ligger tett på sentrum og forutsetningene er gode for å begrense biltransporten. Det er et mål å tilrettelegge for gående og syklende.

Klimatilpasning

Bygget ligger plassert på toppen av en bunker, og faren for flom, stormflo og havnivåstigning vil derfor ikke være en aktuell problemstilling i prosjektet. Derimot kan tomten bli vindutsatt. Om sommeren kan den nordvestlige vinden fra fjorden bli relativt sterk, og utover året er sydlig vind dominerende. Med et klima i endring vil behovet for god planlegging av komfortable uterom bli viktigere. Prosjektet er del av den statlige pilotprosjektsatsningen Framtidens Bygg som stiller krav til risiko- og lokalklimaanalyse der også klimaframskrivninger inngår i analysen. 

Uteområder

Trondheim kommunes byplankontor arbeider med ideer om å etablere et fotgjengervennlig rekreasjons- og parkområde omkring bunkeren. 

Arealeffektivitet

Det planlegges at det vil være aktivitet i bygget fra morgen til kveld hele året:

Dagtid:

  • Produserende scenekunstmiljø skaper scenekunst for barn og unge på Smelteverket
  • Skoler og barnehager inviteres inn gjennom Den kulturelle skolesekken eller andre ordninger til å delta på interaktive scenekunstprosjekter
  • Kompetanseutviklingsprogram for de som jobber med scenekunst med og for barn

Ettermiddag og kveld:

  • Grupper med barn fra kulturskole o.l. skaper scenekunst på Smelteverket
  • Produserende scenekunstmiljø skaper scenekunst for barn og unge på Smelteverket

Helger og ferier:

  • Åpent for et publikum generelt
  • Sommerskoler og videreutdanningstilbud

Se også innholdsoversikt i prosjektbeskrivelsen som finnes blant vedleggene til dette prosjektoppslaget.


ENERGI

Energikilder: Valg av energiforsyningssystem vil gjøres i kommende fase, og gjerne i samråd med kompetansen hos Framtidens bygg

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 600 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 100 m

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 20 MNOK
Kvadratmeterpris (kun bygg): 20000 kr/m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Skippergata 10, Trondheim
Sted/bydel: Nyhavna
Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2011 - 2016
Status: Fredet / vernet
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: Framtidens Bygg
Konkurranseform: Direkte engasjement

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Cirka Teater AS
Arkitekt: Agraff AS
Miljørådgiver: Gaia Trondheim
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund som del av Framtidens bygg i Framtidens byer - pilotprosjektsatsning med mål om halvering av klimagassutslippene.

Dette innholdet er en del av Framtidens Bygg

logo_framtidensbygg