Flere søkemuligheter

Nytt teater skapes på taket av en bunker ved hjelp av gamle fabrikkdeler.

Published by: Anders Selstrøm Moe / NAL Last updated 22.10.2018

Mellom de to gamle ubåtbunkerne på Nyhavna i Trondheim ligger en nedlagt kraftstasjon som har rommet fyringsanlegget for bunkerne. Veggene er så tykke at det ville være uhensiktsmessig å rive bygget. På taket står en gammel såpefabrikk. Cirka teater vil trylle det om til et spektakulært teaterbygg ved hjelp av deler fra et gammelt smelteverk.

Short facts

  • Architect: Agraff AS
  • Project duration: 2011 - 2016
  • Environmental goal: Passive house standard

Prosjektbeskrivelse

Cirka Teater er en frittstående teatergruppe i Trondheim og en av landets eldste i det frie feltet. Deres oppsetninger kjennetegnes blant annet av ”gjenbruksscenografi” forstått som scenografi bygget av deler som andre ville kalle ”skrap”. Teateret har sammen med Agraff Arkitekter laget et forprosjekt som viser hvordan et scenekunstsenter for barn kan utvikles i Skippergata 10. Tomten er på taket av et nedlagt fyringsanlegg for de to store ubåtbunkerne bygget av den tyske marinen under krigen. Fyringsanlegget har massive betongvegger og taket er fire meter tykt. Oppe på taket er det en tidligere såpefabrikk.  Skisseforslaget er gjort i forbindelse med planer om transformering av hele området og teatergruppen håper at bygget kan være med å definere den nye bydelens identitet.

Skisseforslaget overfører gjenbruksaspektet fra scenografien til arkitektur. Ombyggingen skal så langt som mulig bygges opp av gjenbrukte materialer og bygningsdeler fra fabrikker som skal rives.

Agraff Arkitekter har i samarbeid med GAIA Trondheim kartlagt potensielle bygningsdeler i et nedlagt smelteverk utenfor sentrum. I skisseforslaget har de vist hvordan disse bygningsdelene kan demonteres, fraktes til tomten og settes sammen til et teaterbygg og et signalbygg for gjenbruksfilosofien. Bygget synliggjør at gjenbruk kan være en drivkraft for innovasjon og arkitektonisk kvalitet.

Bymiljø

Skisseforslaget gjøres i forbindelse med planer om transformering av hele Nyhavna.

Det er en ambisjon at Scenekunstsenteret for barn skal bidra som et utvidet kulturtilbud i den transformerte bydelen. Prosjektet har en sterk egenart og kan bli et signalbygg for området også verdimessig: en bydel der gjenbruk og miljøhensyn velges fremfor en livsstil preget av forbruk.

Det er prosjektets ambisjon å lage et sosialt, identitetsskapende samlingspunkt for bydelen som knytter beboerne tettere sammen. Det sosiale engasjementet som ligger i bunn av prosjektet springer blant annet ut av et ønske om å stimulere til økt samhandling mellom mennesker uavhengig av bakgrunn og sosial tilhørighet. Det handler også om indirekte miljøgevinster gjennom å jobbe med engasjement og beboernes tilknytning til omgivelsene, for eksempel gjennom prosjektets mulighet til å stimulere barns bevissthet om miljø og deres frie evne til utfoldelse. 

Miljøambisjoner

Som del av Framtidens Bygg har prosjektet som målsetning å halvere klimagassavtrykket i forhold til et normalt TEK10 referansebygg. Agraff Arkitekter tror passivhusnivå er innenfor rekkevidde for energibruk. Som senter i nærmiljøet og ved tilrettelegging for gang- og sykkel vil utslipp fra transport reduseres. Gjenbruk av byggematerialer, særlig metaller, vil ytterligere redusere klimagassavtrykket for bygget vesentlig.     

Prosess

Initiativet for prosjektet ble tatt av Cirka teater som så potensialet i å etablere et scenekunstsenter i forbindelse med den planlagte utbyggingen av området. Trondheim er i sterk vekst og som mange andre havnebyer i vekst ser byen til de gamle industriområdene langs havna som attraktive utviklingsområder.

Teateret har i dag lokaler på taket av den gamle energisentralen til Dora 1 og 2, de tyske ubåtbunkerne i Nyhavna, men lokalene er forfalne og lite egnet for et utvidet program. En utvidet bygning ville være en forutsetning for etablering av et scenekunstsenter. 

For å utforske ideen og kunne synliggjøre potensialet for myndigheter og andre, valgte teatergruppen å lage en skisse til et nytt bygg. En workshop ble arrangert med Agraff arkitekter hvor tanken om gjenbruk som utgangspunkt for bygningen ble etablert. Arkitektene jobbet parallelt for en annen byggherre med utvikling av et nytt boligfelt på tomten til Lilleby Smelteverk og ut av dette kom ideen om å gjenbruke konstruksjoner og materialer fra den rivningsklare bygningen.

Faren for giftstoffer i det gamle fabrikkbygget har blant ført til at Gaia Arkitekter Trondheim har blitt involvert som konsulenter i forprosjektet. Kontoret har god kompetanse på gjenbruk og har bistått i kartleggingen av egnede konstruksjoner, potensielle giftstoffer og planleggingen av logistikken rundt rivningen.   

Et skisseprosjekt ble utviklet og presentert for Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Norsk kulturråd. Disse valgte å støtte et videre arbeid med prosjektet og i 2013 fullførte Agraff arkitekter et toårig forprosjekt for det nye teateret. Forprosjektet finnes blant vedleggene til dette prosjektoppslaget. Støttemidlene til prosjekteringen kom blant annet fra Norsk kulturråds støtteordning Rom for kunst.

Resultatet av forprosjektet har blitt godt mottatt både av politikere, kommunen og publikum. Det arbeides nå med å finne midler og finansiering til nybygget og drift av senteret. Kontakt og samarbeid med tomteeier, Trondheim havn, har blitt etablert våren 2014.

Uheldigvis har prosessen tatt for lang tid til at gjenbruk av Lilleby Smelteverk er aktuelt, men prosjektgruppen er i dialog med Trondheim havn for å finne andre fabrikkbygg som er egnet for gjenbruk. Trondheim havn eier flere rivningsklare fabrikkbygg og prosjektgruppen er optimistiske i forhold til å kunne finne et nytt bygg. Et nytt forprosjekt vil som konsekvens måtte gjennomføres men ideen om gjenbruk vil fortsatt være bærende for prosjektet. 

Status / klimagassregnskap

Pr. oktober 2018 var prosjektet ikke realisert. Klimagassregnskap er ikke foretatt siden prosjektet ikke var realisert da Fremtidens bygg ble avsluttet.

Økonomi og finansiering

Cirka Teater mottar årlige driftstilskudd fra Norsk kulturråd og Trondheim Kommune, men det er fortsatt usikkert hvordan prosjektet kan skaffe finansiering.

Forprosjektet er støttet av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Norsk kulturråd. Det arkitektoniske forprosjektet var støttet av Norsk kulturråds støtteordning Rom for kunst. I prosjekteringsfasen søkes det økonomisk støtte fra lokale, regionale og statlige finansieringskilder, i tillegg til at det søkes støtte fra private fond og ENOVA.

Kostnadsrammen for byggeprosjektet er anslått til 20 MNOK.  


ENERGY

Energy sources: Valg av energiforsyningssystem vil gjøres i kommende fase, og gjerne i samråd med kompetansen hos Framtidens bygg

TRANSPORT

Distance to city center: 600 m
Distance to collective point: 100 m

BUILDING COSTS

Building costs: 20 MNOK
Price pr square meter: 20000 kr/m²

PROJECT DETAILS

Street address: Skippergata 10, Trondheim
Place: Nyhavna
Municipality: Trondheim
Project duration: 2011 - 2016
Status: Protected by law
Project type: Reuse / rehabilitation / transformation
Building type (function): Cultural building / facility
Environmental goal: Passive house standard
Case study project program: Framtidens Bygg
Type of competition: Direct commission

PROJECT TEAM

Developer / client: Cirka Teater AS
Architect: Agraff AS
Environmental consultant: Gaia Trondheim
Drawings may contain errors and may not be in accordance with local law or building code. Drawings are copyrighted and for inspiration purposes only. National Association of Norwegian Architects is not responsible for any damage og loss caused by the any type of use of drawings available online.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund som del av Framtidens bygg i Framtidens byer - pilotprosjektsatsning med mål om halvering av klimagassutslippene.

Dette innholdet er en del av Framtidens Bygg

logo_framtidensbygg