Flere søkemuligheter

Oslos nye bibliotek sentralt i Bjørvika.

  Sist oppdatert 07.06.2019

Med sin sentrale plassering i Bjørvika skal det nye biblioteket bli et signalbygg og et pulserende knutepunkt. Deichman Bjørvika bygges med passivhusnivå og fremtidsrettede, klimavennlige løsninger.

Korte fakta

  • Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS | Atelier Oslo
  • Interiørarkitekt: AS Scenario Interiørarkitekter
  • Prosjektperiode: 2009 - 2019
  • Arealforbruk: 19260 m² (oppvarmet BRA)
  • Miljøambisjon: Energimerke A , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Biblioteket er et kompakt bygg fordelt over seks etasjer med full kjeller. Det arkitektoniske hovedkonseptet er det store, sentrale, sammenhengende biblioteksrommet som strekker seg oppover i etasjene. Første, tredje og femte etasje har innskutt mesanin. Kino, auditorium og åpne og lukkede magasiner er lokalisert i kjelleren. Bygget inneholder også kantine, restaurant, kontorer og ulike tekniske rom.
Biblioteket får en høy arkitektonisk kvalitet og åpner seg mot byen med en gjennomskinnelig fasade.

Deichman Bjørvika blir et nyskapende, synlig og tilgjengelig folkebibliotek og samlingssted for kultur. Gjennom ny teknologi og nye tilbud vil biblioteket nå flere brukergrupper, med særlig fokus på barn og unge.
Oslo bystyre har satt ambisiøse miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp.

Prosess

Plan- og designkonkurransen for Deichman Bjørvika ble vunnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo våren 2009. Forprosjektet ble avsluttet våren 2012, og byggestart var i november 2013. Bygget planlegges ferdigstilt desember 2019, og åpner for publikum i løpet av våren i 2020.

Bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Prosjekteringsarbeidet forutsetter en integrert energidesignprosess og setter store krav til alle involverte parter.

Det er utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram (MOP) for prosjektet som tar utgangspunkt i overordnet miljøoppfølgingsprogram for Bjørvika (OMOP).
Entrepriseformen er for det meste utførelsesentrepriser, kun et fåtall totalentrepriser.

Økonomi og finansiering

Prosjektet har fått ca. 17,6 MNOK i støtte fra Enova til passivhustiltak og ny teknologi.

 

Bymiljø og arkitektur

Deichman Bjørvika ligger mellom Oslo S og operaen. Bygningen er markant, inviterende og i godt samspill med omkringliggende bebyggelse og byrom. Tomtens utforming gir varierte og opplevelsesrike byrom i tilknytning til bygget.

Biblioteket åpner seg mot byen med innganger i tre retninger, mot vest, sydøst og nord. Fra hver av inngangene møter besøkende diagonale lyssjakter som formidler kontakt inn i biblioteket. Lyssjaktene krysser hverandre oppover i bygget og danner et større innvendig og samlende atrium. Fasadene er en kombinasjon av vindusfelt og gjennomskinnelige vegger. Variasjonen mellom åpent og lukket i fasaden skaper spenning i bibliotekets interiør. Utad er biblioteket lyst og åpent. Om kvelden vil lyset skinne gjennom fasaden og gi innsyn til rommene og aktivitetene.

Klimagassutslipp

Deichman Bjørvika prosjekteres etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard.

Det er utarbeidet et klimagassregnskap som dekker områdene materialer, transport og energitransport i drift, stasjonær energi og materialbruk. Revidert forprosjektregnskap viser en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 69,8 prosent.
Klimagassutslipp fra transport er redusert med 81 prosent sammenlignet med referanse gitt i transportmodulen til klimagassregnskap.no. Dette skyldes i hovedsak prosjektets svært sentrale plassering, men også tiltak knyttet til redusert parkeringsdekning. De strenge energikravene og valgt energiforsyning resulterer i en reduksjon på 63 prosent i klimagassutslipp fra energibruk.
Utslipp knyttet til materialbruk er beregnet til 49,8 prosent.
Ettersom den omfattende fundamenteringen som kreves i Bjørvika ikke reflekteres i referansebygget, er det valgt å se bort fra klimagassutslipp fra fundamentene i sammenligningen.

Areal og transport

Biblioteket har en svært sentral plassering, med gode forbindelser til Norges største kollektivknutepunkt og gangavstand til mange sentrale funksjoner.
Det er et stort antall sykkelplasser i området.

Energi

Deichman Bjørvika prosjekteres etter passivhus-kriteriene i Norsk Standard 3701. Beregnet netto energibehov er 75 kWh/m² år.
Det er i tillegg til byggets kompakte form gjennomført en rekke tiltak for å oppnå den ønskede energibesparelsen:
– Ventilasjonsluft tilføres via dekkene i andre til femte etasje. Dette reduserer behovet for vifteenergi.
– Ved at ventilasjonsluften føres langs betongen i dekkene utnyttes byggets termiske masse til å ta opp temperatursvingninger. Det samme gjelder utstrakt bruk av eksponerte betonghimlinger. Dette vil bidra til å redusere behovet for kjøling.
– Kjøling av betongdekker med et termisk aktivt bygningssystem som er et klimasystem med innstøpte varme-/kjølerør i betongen i tak og gulv (TABS). Systemet er effektivt og gir mulighet for å redusere luftmengder.
- Automatisk utvendig solskjerming skal benyttes for å redusere byggets kjølebehov.
- Krav til energieffektivt IKT-utstyr.

Konstruksjoner og materialbruk

Det er stilt strenge krav til maksimalt klimagassutslipp for materialer med stor andel av totale utslipp som betong, stål, aluminium, isolasjon, gips. I tillegg er det krav til bruk av materialer med lave eller ingen emisjoner til inneklima

På fasaden er det valgt en komposittløsning med en 3-lags glassfasade med mellomliggende solavskjerming. Mellom glassfeltene ligger rør av10mm tykk glassfiberarmert plastkompositt isolert med steinull.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 19260 m² (oppvarmet BRA)
Bruttoareal (BTA): 19970 m²
Oppvarmet bruksareal: 19260 m²

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 17,2 6,4 - -
Materialbruk 28,3 14,2 - -
Transport 60,4 11,4 - -
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år
Klimagassregnskap.no

ENERGI

Energimerke: A
Energiforbruk: Netto energibehov: 75 kWh/m² år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Levert energi: 80 kWh/m² år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima). Netto energi: 75 kWh/m² år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Varmepumpe vann-vann (oppvarming/varmtvann)
Beregnet netto energibehov:
75 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi: 80 kWh/m²/år (NS3031)

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,08 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,1 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,13 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,77 (W/m²K)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: Prosjektstøtte Enova: Ca. 17,6 MNOK.

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Bjørvika
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2009 - 2019
Status: Under bygging
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg
Forskriftsnivå: TEK-10
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Entrepriseform: Delte entrepriser , Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS | Atelier Oslo
Interiørarkitekt: AS Scenario Interiørarkitekter
Prosjektledelse (PL): ÅF Advansia AS
Miljørådgiver: Asplan Viak as - KanEnergi
Spesialrådgiver energi: Asplan Viak as - KanEnergi
Rådgivere: Rambøll AS, COWI AS, Multiconsult As
Byggeledelse: OPAK AS | ÅF Advansia AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt - et 10 årig program med mål om 50 forbildeprosjekter innen klimavennlig arkitektur og byutvikling.

Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa