futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa

Rapport
Deichman Bjørvika

Oslos nye bibliotek sentralt i Bjørvika.
Med sin sentrale plassering i Bjørvika skal det nye biblioteket bli et signalbygg og et pulserende knutepunkt. Deichman Bjørvika bygges med passivhusnivå og fremtidsrettede, klimavennlige løsninger.
Foto: Jiri Havran / Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Prosjektopplysninger
Lokalisering: Bjørvika
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2009-2018
Ferdigstilt: 2020
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Entrepriseform: Delte entrepriser, Totalentreprise
Miljøstandard: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Byggherre: Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter ASAtelier Oslo
Interiørarkitekt: AS Scenario Interiørarkitekter
Prosjektledelse (PL): ÅF Advansia AS
Miljørådgiver: Asplan Viak as - KanEnergi
Rådgivende: Rambøll AS, COWI AS, Multiconsult As
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Biblioteket er et kompakt bygg fordelt over seks etasjer med full kjeller. Det arkitektoniske hovedkonseptet er det store, sentrale, sammenhengende biblioteksrommet som strekker seg oppover i etasjene. Første, tredje og femte etasje har innskutt mesanin. Kino, auditorium og åpne og lukkede magasiner er lokalisert i kjelleren. Bygget inneholder også kantine, restaurant, kontorer og ulike tekniske rom.
Biblioteket får en høy arkitektonisk kvalitet og åpner seg mot byen med en gjennomskinnelig fasade.

Deichman Bjørvika blir et nyskapende, synlig og tilgjengelig folkebibliotek og samlingssted for kultur. Gjennom ny teknologi og nye tilbud vil biblioteket nå flere brukergrupper, med særlig fokus på barn og unge.
Oslo bystyre har satt ambisiøse miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp.

Prosess

Plan- og designkonkurransen for Deichman Bjørvika ble vunnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo våren 2009. Forprosjektet ble avsluttet våren 2012, og byggestart var i november 2013. Bygget planlegges ferdigstilt desember 2019, og åpner for publikum i løpet av våren i 2020.

Bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Prosjekteringsarbeidet forutsetter en integrert energidesignprosess og setter store krav til alle involverte parter.

Det er utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram (MOP) for prosjektet som tar utgangspunkt i overordnet miljøoppfølgingsprogram for Bjørvika (OMOP).
Entrepriseformen er for det meste utførelsesentrepriser, kun et fåtall totalentrepriser.

Økonomi og finansiering

Prosjektet har fått ca. 17,6 MNOK i støtte fra Enova til passivhustiltak og ny teknologi.

 

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

19260 m² (oppvarmet BRA)
Areal BTA 19970 m2
Oppvarmet areal BRA 19260 m2

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjekt Ferdig I drift
Energi 17,2 6,4 - -
Materialbruk 28,3 14,2 - -
Transport 60,4 11,4 - -

ENERGI

Netto energibehov: 75 kWh/m² år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Levert energi: 80 kWh/m² år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima). Netto energi: 75 kWh/m² år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energimerke: labelA
Netto energibehov:
75 kWh/m2/år passivhusstandard
Beregnet levert energi: 80 kWh/m2/år (NS3031)
Energikilder: Varmepumpe vann-vann (oppvarming/varmtvann)

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,08 snittverdi
U-verdi gulv: 0,1 snittverdi
U-verdi yttervegg: 0,13 snittverdi
U-verdi vindu/dører: 0,77 snittverdi

KOSTNADER OG STØTTE

Prosjektstøtte Enova: Ca. 17,6 MNOK.
Miljøtiltak

Klimagassutslipp

Deichman Bjørvika prosjekteres etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard.

Det er utarbeidet et klimagassregnskap som dekker områdene materialer, transport og energitransport i drift, stasjonær energi og materialbruk. Revidert forprosjektregnskap viser en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 69,8 prosent.
Klimagassutslipp fra transport er redusert med 81 prosent sammenlignet med referanse gitt i transportmodulen til klimagassregnskap.no. Dette skyldes i hovedsak prosjektets svært sentrale plassering, men også tiltak knyttet til redusert parkeringsdekning. De strenge energikravene og valgt energiforsyning resulterer i en reduksjon på 63 prosent i klimagassutslipp fra energibruk.
Utslipp knyttet til materialbruk er beregnet til 49,8 prosent.
Ettersom den omfattende fundamenteringen som kreves i Bjørvika ikke reflekteres i referansebygget, er det valgt å se bort fra klimagassutslipp fra fundamentene i sammenligningen.

Areal og transport

Biblioteket har en svært sentral plassering, med gode forbindelser til Norges største kollektivknutepunkt og gangavstand til mange sentrale funksjoner.
Det er et stort antall sykkelplasser i området.

Energi

Deichman Bjørvika prosjekteres etter passivhus-kriteriene i Norsk Standard 3701. Beregnet netto energibehov er 75 kWh/m² år.
Det er i tillegg til byggets kompakte form gjennomført en rekke tiltak for å oppnå den ønskede energibesparelsen:
– Ventilasjonsluft tilføres via dekkene i andre til femte etasje. Dette reduserer behovet for vifteenergi.
– Ved at ventilasjonsluften føres langs betongen i dekkene utnyttes byggets termiske masse til å ta opp temperatursvingninger. Det samme gjelder utstrakt bruk av eksponerte betonghimlinger. Dette vil bidra til å redusere behovet for kjøling.
– Kjøling av betongdekker med et termisk aktivt bygningssystem som er et klimasystem med innstøpte varme-/kjølerør i betongen i tak og gulv (TABS). Systemet er effektivt og gir mulighet for å redusere luftmengder.
- Automatisk utvendig solskjerming skal benyttes for å redusere byggets kjølebehov.
- Krav til energieffektivt IKT-utstyr.

Konstruksjoner og materialbruk

Det er stilt strenge krav til maksimalt klimagassutslipp for materialer med stor andel av totale utslipp som betong, stål, aluminium, isolasjon, gips. I tillegg er det krav til bruk av materialer med lave eller ingen emisjoner til inneklima

På fasaden er det valgt en komposittløsning med en 3-lags glassfasade med mellomliggende solavskjerming. Mellom glassfeltene ligger rør av 10 mm tykk glassfiberarmert plastkompositt isolert med steinull.

Bymiljø og arkitektur

Deichman Bjørvika ligger mellom Oslo S og operaen. Bygningen er markant, inviterende og i godt samspill med omkringliggende bebyggelse og byrom. Tomtens utforming gir varierte og opplevelsesrike byrom i tilknytning til bygget.

Biblioteket åpner seg mot byen med innganger i tre retninger, mot vest, sydøst og nord. Fra hver av inngangene møter besøkende diagonale lyssjakter som formidler kontakt inn i biblioteket. Lyssjaktene krysser hverandre oppover i bygget og danner et større innvendig og samlende atrium. Fasadene er en kombinasjon av vindusfelt og gjennomskinnelige vegger. Variasjonen mellom åpent og lukket i fasaden skaper spenning i bibliotekets interiør. Utad er biblioteket lyst og åpent. Om kvelden vil lyset skinne gjennom fasaden og gi innsyn til rommene og aktivitetene.

Arkitekt: Lund Hagem arkitekter & Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran / Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Deichman Bjørvika bygges med passivhusnivå og fremtidsrettede, klimavennlige løsninger.
Arkitekt: Lund Hagem arkitekter & Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran / Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Det geometriske foldetaket og lyssjaktene.
Arkitekt: Lund Hagem arkitekter & Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran / Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Det geometriske foldetaket og lyssjaktene.
Arkitekt: Lund Hagem arkitekter & Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran / Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Fasadeløsningen er spesialutviklet, og er med på å ivareta miljøstandarden i bygget med god isolasjon og solskjerming samtidig som den gir et spennende arkitektonisk uttrykk.
Arkitekt: Lund Hagem arkitekter & Atelier Oslo
Foto: Lund Hagem arkitekter
Over Anne Cath. Vestlys plass har biblioteket en utkraging som på det meste stikker 18 meter ut fra bygningskroppen.
Arkitekt: Lund Hagem arkitekter & Atelier Oslo
Arkitekt: Lund Hagem arkitekter & Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Utkraging
Arkitekt: Lund Hagem arkitekter & Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Anne Cath. Vestlies plass
Arkitekt: Lund Hagem arkitekter & Atelier Oslo
Foto: Frøydis Skattum. Krediteres: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Deichman Bjørvika (september 2019)