futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa

Rapport
Deichman Bjørvika

Oslos nye bibliotek sentralt i Bjørvika.
Med sin sentrale plassering i Bjørvika er det nye biblioteket blitt et signalbygg og et pulserende knutepunkt. Deichman Bjørvika er bygget med passivhusnivå og fremtidsrettede, klimavennlige løsninger.
Foto: Jiri Havran
Prosjektopplysninger
Lokalisering: Bjørvika
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2009-2018
Ferdigstilt: 2020
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Entrepriseform: Delte entrepriser, Totalentreprise
Miljøstandard: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Byggherre: Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter ASAtelier Oslo
Interiørarkitekt: AS Scenario Interiørarkitekter
Prosjektledelse (PL): ÅF Advansia AS
Miljørådgiver: Asplan Viak as - KanEnergi
Rådgivende: Rambøll AS, COWI AS, Multiconsult As
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Biblioteket er et kompakt bygg fordelt over seks etasjer med full kjeller. Det arkitektoniske hovedkonseptet er det store, sentrale, sammenhengende biblioteksrommet som strekker seg oppover i etasjene. Første, tredje og femte etasje har innskutt mesanin. Kino, auditorium og åpne og lukkede magasiner er lokalisert i kjelleren. Bygget inneholder også kantine, restaurant, kontorer og ulike tekniske rom. Biblioteket har høy arkitektonisk kvalitet og åpner seg mot byen med en gjennomskinnelig fasade.

Deichman Bjørvika skal være et nyskapende, synlig og tilgjengelig folkebibliotek og samlingssted for kultur. Gjennom ny teknologi og nye tilbud når biblioteket flere brukergrupper, med særlig fokus på barn og unge.
Oslo bystyre satte ambisiøse miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp.

Prosess

Plan- og designkonkurransen for Deichman Bjørvika ble vunnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo våren 2009. Forprosjektet ble avsluttet våren 2012, og byggestart var i november 2013. Bygget åpnet for publikum i våren i 2020.

Bygget er ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Prosjekteringsarbeidet forutsatte en integrert energidesignprosess og med store krav til alle involverte parter.

Det ble utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram (MOP) for prosjektet som tok utgangspunkt i overordnet miljøoppfølgingsprogram for Bjørvika (OMOP).
Entrepriseformen har for det meste vært utførelsesentrepriser, kun et fåtall totalentrepriser.

Økonomi og finansiering

Prosjektet har fått ca. 17,6 MNOK i støtte fra Enova til passivhustiltak og ny teknologi.

 

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

19260 m² (oppvarmet BRA)
Areal BTA 19970 m2
Oppvarmet areal BRA 19260 m2

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjekt Ferdig I drift
Energi 17,2 6,4 - -
Materialbruk 28,3 14,2 - -
Transport 60,4 11,4 - -

ENERGI

Netto energibehov: 75 kWh/m² år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Levert energi: 80 kWh/m² år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima). Netto energi: 75 kWh/m² år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energimerke: labelA
Netto energibehov:
75 kWh/m2/år passivhusstandard
Beregnet levert energi: 80 kWh/m2/år (NS3031)
Energikilder: Varmepumpe vann-vann (oppvarming/varmtvann)

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,08 snittverdi
U-verdi gulv: 0,1 snittverdi
U-verdi yttervegg: 0,13 snittverdi
U-verdi vindu/dører: 0,77 snittverdi

KOSTNADER OG STØTTE

Prosjektstøtte Enova: Ca. 17,6 MNOK.
Miljøtiltak

Klimagassutslipp

Deichman Bjørvika er prosjektert etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard.

Det er utarbeidet et klimagassregnskap som dekker områdene transport og energitransport i drift, stasjonær energi og materialbruk. Revidert forprosjektregnskap viser en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 69,8 prosent.
 Her er klimagassutslipp fra transport redusert med 81 prosent sammenlignet med referanse gitt i transportmodulen til klimagassregnskap.no. Dette skyldes i hovedsak prosjektets svært sentrale plassering, men også tiltak knyttet til redusert parkeringsdekning. De strenge energikravene og valgt energiforsyning har resultert i en reduksjon på 63 prosent i klimagassutslipp fra energibruk.
 Utslipp knyttet til materialbruk er beregnet til 49,8 prosent. Ettersom den omfattende fundamenteringen som kreves i Bjørvika ikke reflekteres i referansebygget, er det valgt å se bort fra klimagassutslipp fra fundamentene i sammenligningen.

Areal og transport

Biblioteket har en svært sentral plassering, med gode forbindelser til Norges største kollektivknutepunkt og gangavstand til mange sentrale funksjoner.
Det er et stort antall sykkelplasser i området.

Energi

Deichman Bjørvika er prosjektert etter passivhus-kriteriene i Norsk Standard 3701. Beregnet netto energibehov er 75 kWh/m² år.
Det er i tillegg til byggets kompakte form gjennomført en rekke tiltak for å oppnå den ønskede energibesparelsen:

  • Ventilasjonsluft tilføres via dekkene i andre til femte etasje. Dette reduserer behovet for vifteenergi.
  • Ved at ventilasjonsluften føres langs betongen i dekkene utnyttes byggets termiske masse til å ta opp temperatursvingninger. Det samme gjelder utstrakt bruk av eksponerte betonghimlinger. Dette bidrar til å redusere behovet for kjøling.
  • Kjøling av betongdekker med et termisk aktivt bygningssystem som er et klimasystem med innstøpte varme-/kjølerør i betongen i tak og gulv (TABS). Systemet er effektivt og gir mulighet for å redusere luftmengder.
  • Automatisk utvendig solskjerming skal benyttes for å redusere byggets kjølebehov.
  • Krav til energieffektivt IKT-utstyr.

Konstruksjoner og materialbruk

Det ble stilt strenge krav til maksimalt klimagassutslipp for materialer med stor andel av totale utslipp som betong, stål, aluminium, isolasjon, gips. I tillegg ble det stilt krav til bruk av materialer med lave eller ingen emisjoner til inneklima.

På fasaden er det valgt en komposittløsning med en 3-lags glassfasade med mellomliggende solavskjerming. Mellom glassfeltene ligger rør av 10 mm tykk glassfiberarmert plastkompositt isolert med steinull.

Bymiljø og arkitektur

Deichman Bjørvika ligger mellom Oslo S og operaen. Bygningen er markant, inviterende og i godt samspill med omkringliggende bebyggelse og byrom. Tomtens utforming gir varierte og opplevelsesrike byrom i tilknytning til bygget.

Biblioteket åpner seg mot byen med innganger i tre retninger, mot vest, sydøst og nord. Fra hver av inngangene møter besøkende diagonale lyssjakter som formidler kontakt inn i biblioteket. Lyssjaktene krysser hverandre oppover i bygget og danner et større innvendig og samlende atrium. Fasadene er en kombinasjon av vindusfelt og gjennomskinnelige vegger. Variasjonen mellom åpent og lukket i fasaden skaper spenning i bibliotekets interiør. Utad er biblioteket lyst og åpent. Om kvelden vil lyset skinne gjennom fasaden og gi innsyn til rommene og aktivitetene.

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Biblioteket har en svært sentral plassering, med gode forbindelser til Norges største kollektivknutepunkt og gangavstand til mange sentrale funksjoner.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Deichman Bjørvika skal være et nyskapende, synlig og tilgjengelig folkebibliotek og samlingssted for kultur.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Ventilasjonsluft tilføres via dekkene i andre til femte etasje. Dette reduserer behovet for vifteenergi.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Automatisk utvendig solskjerming skal benyttes for å redusere byggets kjølebehov.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
tad er biblioteket lyst og åpent. Om kvelden vil lyset skinne gjennom fasaden og gi innsyn til rommene og aktivitetene.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Biblioteket er et kompakt bygg fordelt over seks etasjer med full kjeller.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Det er utarbeidet et klimagassregnskap som dekker områdene transport og energitransport i drift, stasjonær energi og materialbruk.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Det geometriske foldetaket og lyssjaktene.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Det geometriske foldetaket og lyssjaktene.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Det geometriske foldetaket og lyssjaktene.