futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa

Rapport
Deichman Bjørvika

Oslos nye bibliotek sentralt i Bjørvika.
Med sin sentrale plassering i Bjørvika er det nye biblioteket blitt et signalbygg og et pulserende knutepunkt. Deichman Bjørvika er bygget med passivhusnivå og fremtidsrettede, klimavennlige løsninger.
Foto: Jiri Havran
Prosjektopplysninger
Adresse: Anne-Cath. Vestlys plass 1
Lokalisering: Bjørvika
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2009-2018
Ferdigstilt: 2019
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Entrepriseform: Delte entrepriser
Miljøstandard: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Byggherre: Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter ASAtelier Oslo
Interiørarkitekt: AS Scenario Interiørarkitekter
Prosjektledelse (PL): ÅF Advansia AS
Miljørådgiver: Asplan Viak as - KanEnergi
Rådgivende: Multiconsult AS/Bollinger+Grohmann Asplan Viak AS, KanEnergi, Rambøll AS, COWI AS,
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Oslo kommune har bygget et nytt hovedbibliotek i Bjørvika. Det nye hovedbiblioteket ligger sentralt plassert, og er et nyskapende, synlig og tilgjengelig folkebibliotek. Biblioteksbygget er et kompaktbygg fordelt over fem etasjer med full kjeller. Det arkitektoniske konseptet bygger opp om det store, sentrale, sammenhengende biblioteksrommet som strekker seg oppover i etasjene.

Deichman Bjørvika er et egenartet bygg som utmerker seg innenfor energieffektivisering, ny teknologi og utviklingen av en ny type biblioteksrom. Biblioteket blir et viktig bidrag til å berike og styrke Oslos posisjon som kulturby, og det er et mål å nå flere brukergrupper, med særlig fokus på barn og unge.

Oslo kommune har satt høye miljøkrav for det nye hovedbiblioteket. Bygget holder passivhusstandard og er bygget etter kriterier om minst 50 prosent lavere klimagassutslipp enn tilsvarende bygg. Reduksjonene i klimagassutslippene er gjennomført på områdene transport, energi- og materialbruk.

Plan- og designkonkurransen for Deichman Bjørvika ble vunnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo våren 2009. Forprosjektet ble avsluttet våren 2012, og byggestart var i november 2013. Bygget ble ferdigstilt i desember 2019 og åpnet for publikum i juni 2020, nesten 3 måneder forsinket på grunn av koronasituasjonen.

Prosess

Plan- og designkonkurransen for Deichman Bjørvika ble vunnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo våren 2009. Forprosjektet ble avsluttet våren 2012, og byggestart var i november 2013. Bygget åpnet for publikum i våren i 2020.

Bygget er ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Prosjekteringsarbeidet forutsatte en integrert energidesignprosess og med store krav til alle involverte parter.

Det ble utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram (MOP) for prosjektet som tok utgangspunkt i overordnet miljøoppfølgingsprogram for Bjørvika (OMOP).
Entrepriseformen har for det meste vært utførelsesentrepriser, kun et fåtall totalentrepriser.

Økonomi og finansiering

Prosjektet har fått ca. 17,6 MNOK i støtte fra Enova til passivhustiltak og ny teknologi.

 

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

19260 m² (oppvarmet BRA)
Areal BTA 19970 m2
Oppvarmet areal BRA 19260 m2

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjekt Ferdig I drift
Energi 17,2 6,4 - -
Materialbruk 28,3 14,2 - -
Transport 60,4 11,4 - -

ENERGI

Netto energibehov: 75 kWh/m² år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Levert energi: 80 kWh/m² år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima). Netto energi: 75 kWh/m² år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energimerke: labelA
Netto energibehov:
75 kWh/m2/år passivhusstandard
Beregnet levert energi: 80 kWh/m2/år (NS3031)
Energikilder: Varmepumpe vann-vann (oppvarming/varmtvann)

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,08 snittverdi
U-verdi gulv: 0,1 snittverdi
U-verdi yttervegg: 0,13 snittverdi
U-verdi vindu/dører: 0,77 snittverdi

KOSTNADER OG STØTTE

Prosjektstøtte Enova: Ca. 17,6 MNOK.
Miljøtiltak

Klimagassutslipp

Klimagassutslippet for «som bygget» kan vise til 69 prosent lavere utslipp enn referansebygget, som er beregnet etter TEK10

De viktigste klimagasstiltakene for prosjektet har vært:
• Lokalisering nær Norges viktigste kollektivknutepunkt
• Ingen bilparkeringsplasser for ansatte eller besøkende
• Kompakt bygningsvolum
• Transparent komposittfasade som tilfredsstiller passivhusnivå
• Betongdekker med kjølerør
• Bruk av lavkarbonbetong og resirkulert stål

 

Fullstendig klimagassrapport for Deichman Bjørvika finnes under Mer informasjon.

Areal og transport

Biblioteket har en svært sentral plassering, med gode forbindelser til Norges største kollektivknutepunkt og gangavstand til mange sentrale funksjoner. Det er et stort antall sykkelplasser i området, og det er ikke tilrettelagt for bilparkering.

Energi

Deichman Bjørvika er prosjektert etter passivhus-kriteriene i Norsk Standard 3701. Beregnet netto energibehov er 75 kWh/m² år. Det er i tillegg til byggets kompakte form gjennomført en rekke tiltak for å oppnå den ønskede energibesparelsen.

Ventilasjonsluft tilføres via dekkene i andre til femte etasje. Dette reduserer behovet for vifteenergi. Utstrakt bruk av eksponerte betonghimlinger og det at ventilasjonsluften føres langs betongen i dekkene, utnytter byggets termiske masse til å ta opp temperatursvingninger. Dette vil bidra til å redusere behovet for kjøling. Bygget kjøles gjennom betongdekkene med et termisk aktivt bygningssystem som er et klimasystem med innstøpte varme-/kjølerør i betongen i tak og gulv (TABS). Systemet er effektivt og gir mulighet for å redusere luftmengder. Det benyttes automatisk utvendig solskjerming for å redusere byggets kjølebehov. Det har også vært fokus på å bruke energieffektivt IKT-utstyr.

Konstruksjoner og materialbruk

Deichman Bjørvika er bygget av robuste materialer med lang levetid. Bæring og konstruksjon er prosjektert med en teknisk levetid på 200 år. Det er brukt lavkarbonbetong, resirkulert stål i byggets konstruksjon og resirkulert stål i armeringsjern for å redusere klimagassutslipp.

Fasadeløsningen er spesialutviklet for Deichman Bjørvika. Den er med på å ivareta miljøstandarden i bygget med god isolasjon og solskjerming samtidig som den gir et spennende arkitektonisk uttrykk.  Fasaden er i hovedsak av matt glass, men har noen gjennomsiktige flater som gjør det mulig å se byen rundt.

Glassene er i tre lag: På utsiden et det et lag som bedrer isolasjonsevnen, i midten 3- lags isolerglass og innvendig et glass som sprer lyset innover i bygget. Det er en aktiv solavskjerming (duk styrt av værstasjon) på utsiden av det termiske sjiktet, noe som reduserer energibruken til kjøling. De bærende elementene i fasaden er laget av komposittfiber som er fylt med mineralull. Komposittfiberen har svært god isoleringsevne og gir lite varmetap og bidrar derfor til redusert energibruk i bygget. Komposittfiberen har like stor bæreevne som stål og klarer å bære fasaden alene. Dette gir igjen en miljøgevinst i redusert bruk av stål og aluminium. Alle elementene i fasaden er resirkulerbare om enkelte komponenter må skiftes ut.

Bymiljø og arkitektur

Biblioteket åpner seg mot byen med publikumsinnganger fra gateplan i tre retninger, mot vest, nord og sørøst. Fra hver av inngangene møter besøkende diagonale lyssjakter som formidler kontakt inn i biblioteket. Lyssjaktene krysser hverandre oppover i bygget og danner et større innvendig og samlende atrium.

Fasaden
Fasadene er en kombinasjon av vindusfelt og gjennomskinnelige vegger. Fasadeløsningen er spesielt utviklet for Deichman Bjørvika, og er med på å ivareta miljøstandarden for bygget med god isolasjon og solskjerming, samtidig som den gir et spennende arkitektonisk uttrykk. Fasaden består av ulike typer glass. Konseptet er en frostet, lysgjennomskinnelig fasade brutt opp av felter med klart glass. På gateplan er glassfasaden gjennomsiktig.
Fasaden er et av bygningselementene som er mest avgjørende for atmosfæren i biblioteksrommet. Det innvendige, frostede glasset sprer dagslyset bedre innover i bygget enn vanlig glass. Det egner seg godt for Deichman Bjørvika med sin forholdsvis dype bygningskropp. Om kvelden vil lyset skinne gjennom fasaden og gi innsyn til rommene og aktivitetene.

Utkragingen
Deichman Bjørvika har en spektakulær utkraging mot vest som nærmest svever i lufta uten en underliggende konstruksjon å hvile seg på. Utkragingen henger på det meste hele 18 meter utenfor bygningskroppen og svever 20 meter over bakken. Utkragingen gir ekstra areal til bygget samtidig som siktlinjen mellom Jernbanetorget og Operaen ivaretas.
Bærekonstruksjonen til utkragingen er spent over taket i overliggende bjelker med etterspent armering som er forankret i fjell. Det foldede taket gir en stivere takkonstruksjon og er med på å styrke bæringen. Denne konstruksjonen er helt unik og spesialutviklet for Deichman Bjørvika. Innvendig skaper utkragingen et lyst og naturlig amfi med en bred nedtrapping fra femte til fjerde etasje hvor det åpner seg en fin utsikt over byen og fjorden. Amfiet vil gi rom til små forsamlinger, forelesninger og ulike arrangementer.

Lyssjaktene
De tre lyssjaktene fra taket lyser diagonalt gjennom hele bygget. Lysstrålene krysser hverandre i tredje etasje og går helt ned til de tre hovedinngangene. Lyssjaktene og lyset fra fasaden gir godt dagslys inne i hele biblioteket.

Foldetaket
Det nye hovedbiblioteket har et unikt innvendig foldetak støpt i betong. Foldetaket gir biblioteket en særegen identitet, samtidig som det er en viktig del av bærekonstruksjonen i bygget. Foldetaket er en ny og innovativ løsning som både gir stabilitet og bæreevne til bygget. Det har vært et nært samarbeid mellom ingeniører og arkitekter for å få den bærende løsningen som en del av det arkitektoniske uttrykket. For å konstruere det iøynefallende foldetaket, som kan beskrives som omvendte pyramider, ble det brukt over 500 spesialbygde geometriske forskalingsformer der ingen var like. For å få puslespillet til å gå opp, måtte forskalingsformene produseres med millimeterpresisjon. Armeringsjobben var krevende. Rundt 30 000 armeringsjern ble brukt for å binde betongen i taket. Det er få rette vinkler og nesten ingenting som repeterer seg i dette byggeprosjektet. Dette har vært skreddersøm fra første kubikkmeter med betong.

Bikubehimlingen
I de øvrige etasjene er takene kledd med en bikubehimling. Bikubehimlingen har en akustisk funksjon med lydabsorberende materiale, samtidig som den er med å skape identitet i rommet. Åpningene i bikubehimlingen gjør at betongen passivt kjøler ned bygget. Dette er en del av det miljøvennlige kjøle- og oppvarmingssystemet i biblioteket.

Etasjeoversikt
Underetasje: Kinosal og flerbrukssal til ulike arrangementer, bokmagasiner.
Første etasje: Torg med ulike servicefunksjoner, restaurant, magasiner og aviser.
Andre etasje: Skjønnlitteratur fra hele verden, eget område for barn, kafé med uteservering.
Tredje etasje: Levende medier og populærkultur, lyd, bilde, film, dataspill, musikk, tegneserier og digitale verksted.
Fjerde etasje: Fagstoff tilpasset ulike kunnskapsnivåer, samarbeidsplasser og kursrom.
Femte etasje: Fordypning, lesesal og stille arbeidsplasser, fagbøker, slektshistorie, litteratur om Oslo og den opprinnelige Deichman-samlingen.

Erfaringer

Les erfaringene fra utbygger, arkitektene og entreprenøren i vedlagte brosjyre.

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Biblioteket har en svært sentral plassering, med gode forbindelser til Norges største kollektivknutepunkt og gangavstand til mange sentrale funksjoner.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Deichman Bjørvika skal være et nyskapende, synlig og tilgjengelig folkebibliotek og samlingssted for kultur.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Ventilasjonsluft tilføres via dekkene i andre til femte etasje. Dette reduserer behovet for vifteenergi.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Automatisk utvendig solskjerming skal benyttes for å redusere byggets kjølebehov.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
tad er biblioteket lyst og åpent. Om kvelden vil lyset skinne gjennom fasaden og gi innsyn til rommene og aktivitetene.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Biblioteket er et kompakt bygg fordelt over seks etasjer med full kjeller.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Det er utarbeidet et klimagassregnskap som dekker områdene transport og energitransport i drift, stasjonær energi og materialbruk.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Det geometriske foldetaket og lyssjaktene.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Det geometriske foldetaket og lyssjaktene.
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS, Atelier Oslo
Foto: Jiri Havran
Det geometriske foldetaket og lyssjaktene.