Flere søkemuligheter

Nord-Europas største boligblokk i massivtre

Publisert av: Per Anda / NAL Sist oppdatert 19.04.2013

Nord-Europas største boligblokk i massivtre ble bygget som del av Norwegian Wood prosjektet. Egenes Park som ligger på den gamle tomten for Stavanger Stadion består av 55 leiligheter og en fire avdelings barnehage. Barnehagen åpnet 18. august 2008, boligene ble ferdigstilt på våren 2009. Prosjektet fikk stavanger kommunes byggeskikkpris.

Korte fakta

  • Arkitekt: HLM arkitektur AS
  • Landskapsarkitekt: Riss Landskap AS
  • Prosjektperiode: 2006 - 2009
  • Arealforbruk: 6404 m2 (oppvarmet BRA) (boliger/barnehage: 5783/621 m2)
  • Miljøambisjon: Energimerke: A (Light green)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet Egenes Park består av boliger og en barnehage. Med løsningen søker arkitektene å tilpasse seg den lille skalaen, med eksisterende trehusbebyggelse i syd, og med rekkehus på tvers av tomten. Mot stadionområdet og den store skalaen i nord ligger vi et langstrakt bygningsvolum på tre etasjer med mesanin. Dette grepet gir gode visuelle og fysiske forbindelser mellom eksisterende bebyggelse langs Bretlandsgaten og det nye parkområdet på stadion.

De ulike bygningsvolumene er samlet i en beskyttende «energikåpe» med hette, som åpner seg mot syd og beskytter mot nord. Hoveddelen av hagearealet er felles, og det er lagt vekt på å finne en løsning som både ivaretar den enkeltes behov for en skjermet uteoppholdsplass og fellesområder med gode kvaliteter. Det private utearealet ligger 0.5 m høyere enn det offentlige oppholdsarealet.

Tomten er meget solrik. Arkitekten har ønsket å gi mest mulig lys til boliger, barnehage, naboer og utendørsarealer gjennom å legge det største bygningsvolumet (B1) så langt nord på tomten som mulig.

I den østre delen av tomten ligger barnehage. Barnehagens lekeområder er inndelt i soner, med et aktivt uterom på østsiden av bygget og en roligere sone på sørvestsiden. Det er også et lekeområde på taket av barnehagen.

Boligene varierer i størrelse med et gjennomsnitt på ca 80 kvm, for å gi mulighet til variasjon av beboere når det gjelder alder, livssituasjon og behov. I den lavere bebyggelsen på bakkeplan er alle boliger tilrettelagt for livsløpsstandard. Mot nord ligger boligblokken med seks trappehus med heis fra parkering, bakkeplan og de overliggende etasjene. Disse trappehusene forsyner to-tre leiligheter pr. etasje. Bygningskroppen gir mulighet for leiligheter med varierende størrelse, alle med balkong og livsløpstandard.

Både boligene og barnehagen oppføres i tre. Parkeringskjelleren er i betong. Fasaden mot nord er en «fotsid trefrakk med hette» (tretaket), med et spill av balkonger og vinduer. Mot syd får man utnyttet solvarmen, og vi får en gjennomsiktighet som viser interiør og trekonstruksjoner. Hovedbæringen er synlig i den store bjelken mot syd. «Energikåpen» bygges med liggende trekledning, med ekstra brede lameller (75 cm), og mørke bord for å gi inntrykk av et mindre volum, mens rekkehusene for øvrig kles med stående smalere, lysere trekledning. Byggets avstivning er ivaretatt av de stive elementene i den massive trekonstruksjonen. Kjelleren er i sin helhet løst i betong med betongelementer i dekkene og plasstøpte vegger. Karakteren og farger er brukt slik at byggets konsept forsterkes og tilfører området noe nytt.

Målsetting

Målsettingen for prosjektet har vært å bygge moderne energieffektive boliger med rasjonelle byggemetoder og miljøvennlige materialer. Egenes Park er en del av Norwegian Wood, hvor definerte kvalitetskriterier stiller krav til innovativ trebruk, energieffektivitet, miljøvennlig materialbruk og universell utforming.

Energimålet var klasse A i foreslått energimerkeordning fra 2004, (beregnet til 65 kWh/m2år levert energi for boligblokk). Dette ble bare tilnærmet oppfylt.

Kostnader og finansiering

Totalkostnader er ca. 220 MNOK eller 34 300 NOK/m2. Den totale merkostnaden for lavenergikonseptet er beregnet til 11,8 MNOK dvs. 5,4 % av totalkostnaden. Alle tall inkl. mva.

Prosjektet har mottatt støtte fra Enova med 408 300 NOK. I tillegg er det gitt rådgivning innen temaene for Norwegian Wood kvalitetskriteriene. Tilskudd til rådgivning knyttet til energieffektivitet er gitt av Enova.

Konstruksjoner og materialbruk

Kombinasjon av massivtre, limtre og prefabrikkerte bindingsverkskonstruksjoner i boligblokk, rekkehus og barnehage. Prefabrikerte og forhåndsbehandlede kledningselementer i tre.

Boligblokken: Den underliggende bærekonstruksjon i 1.etg består av søyler og dragere i limtre. Tversgående, bærende skiver og dekker i 2.–4. etg er i massivtre. Doble massivtreskiver fungerer som leilighetsskiller. Takkonstruksjonen er bygget i limtre. Yttervegger og tak er prefabrikkerte elementer i bindingsverk som ble produsert i telt på byggeplass. Endevegger består av massivtre med utenpåliggende isolasjon. Trapper ble laget i massivtre, heissjakter i betong for avstivning. For å redusere miljø-belastingen fra overflatebehandling ble det benyttet taktekking i furu med miljøvennlig impregnering, Visorwood, terrassekledning i ubehandlet lerk og ubehandlet massivtre innvendig i tak og vegger.

Rekkehus: Tversgående, bærende skiver og dekker består av massivtre. Yttervegger og tak er prefabrikkerte elementer i bindingsverk, som ble produsert i telt på byggeplass. Endevegger ble bygget i massivtre med utenpåliggende isolasjon.

Barnehage: Bæresystemet består av limtre. Yttervegger og tak er prefabrikkerte elementer i bindingsverk som ble produsert i telt på byggeplass. Innvendig ble det benyttet ubehandlet trepanel og hovedsaklig listverk i stedet for fugemasse.

Parkeringskjeller er støpt i betong.

Åtte produkter med miljødokumentasjon er godkjent av Norwegian Wood, b.la. taktekkingen, Svanemerkede vinduer og terrassebord.

takkonstruksjonen dragerløft1 IMG_3999 Bilder fra Grete 037 Bilder fra Grete 039 Bilder fra Grete 050 Bilder fra Grete 048 Bilder fra Grete 052 Bilder fra Grete 053 f0014 IMG_0342 IMG_0343 detaljer as built 090706_Page_01 detaljer as built 090706_Page_02 detaljer as built 090706_Page_03 detaljer as built 090706_Page_04 detaljer as built 090706_Page_05 detaljer as built 090706_Page_06 detaljer as built 090706_Page_07 detaljer as built 090706_Page_08 detaljer as built 090706_Page_09 detaljer as built 090706_Page_10 detaljer as built 090706_Page_11 detaljer as built 090706_Page_12 detaljer as built 090706_Page_13 detaljer as built 090706_Page_14 detaljer as built 090706_Page_15 detaljer as built 090706_Page_16 detaljer as built 090706_Page_17 detaljer as built 090706_Page_18 detaljer as built 090706_Page_19 detaljer as built 090706_Page_20 detaljer as built 090706_Page_21 detaljer as built 090706_Page_22 detaljer as built 090706_Page_23 detaljer as built 090706_Page_24 detaljer as built 090706_Page_25 detaljer as built 090706_Page_26 detaljer as built 090706_Page_27 detaljer as built 090706_Page_28 detaljer as built 090706_Page_29 detaljer as built 090706_Page_30 detaljer as built 090706_Page_31 detaljer as built 090706_Page_32 detaljer as built 090706_Page_33

Energi

Energiytelsen nås gjennom relativt kompakte bygningsvolumer, bevisst vindusplassering (boligblokken har lukket fasade mot nord, åpen mot sør), moderat vindusareal, bruk av vinduer med passivhusstandard, moderat til godt isolert bygningskropp og reduserte luftlekkasjer. Bæresystemet som er hovedsakelig i tre gir gode kuldebroløsninger.

En sentral ventilasjonsløsning med høyeffektiv varmegjenvinning sørger for frisk luft. Varmeforsyning skjer med en luft-vann varmepumpe samt kondenserende gasskjel for spissbelastning. Varmepumpen er lokalisert i tilknytning til garasjeanlegget for å utnytte overskuddsvarme fra nylig parkerte biler.
Boligenes totale behov for levert energi er beregnet til 74 kWh/m2år (69 kWh/m2år vektet levert). Boligenes totale netto energibehov er 108 kWh/m2år.

Barnehagens totale behov for levert energi er beregnet til 88 kWh/m2år (80 kWh/m2år vektet levert). Det totale netto energibehovet er 122 kWh/m2år.

Energiberegningen er utført med “Energi i bygninger”.

U-verdier:
Tak 0,13 W/m2K.
Gulv 0,08 W/m2K.
Yttervegg 0,2 W/m2K.
Vinduer 0,8 W/m2K.

Egenes park-Energiforbruk-barnehage Egenes park-Energiforbruk-boliger Egenes park-Netto energibehov-barnehage Egenes park-Netto energibehov-boliger nivå2-Merkostnader i prosent av totale kostnader nivå2-Merkostnader nivå2-Netto energibehov nivå2-Vektet kjøpt energi nivå2-Vektet levert energi

Universell utforming

Prosjekteringsteamet har vektlagt følgende momenter  i planleggingsprosessen:
- Enkel og logisk planløsning
- Orientering og tilgjengelighet
- Enkle forbindelseslinjer - Ledelinjer, belegg
- Lek og sanseopplevelser.

Relativt plane uteområder forbundet med ramper og gangveier med slak stigning. Ledelinjer (naturlige og kunstige) langs adkomstveier til hovedinngangene. Kantmarkeringer i utendørsbelegg. Trinnfri adkomst og innganger med plane romslige reposer (minimum 150 x 150mm). Alle innganger er godt synlige ved kontrastfarger mellom dørparti og vegg. Rekkehusene og de fleste leilighetene i blokken har livsløpsstandard. Alle leiligheter er gjennomgående og med gode lysforhold. Kort avstand til heis (en heis betjener 2-3 leiligheter pr etasje). 10% HC-parkering. Helstøpt gummibelegg i utendørs lekeareal til barnehagen (gir rullestolbrukere lett adgang og bedre innemiljø ved at mindre skitt og støv dras med inn). Miljøvennlig materialbruk og god ventilasjon gir gode forhold for miljøhemmede (astmatikere og allergikere).

utstnitt_rapport_UU på Stavanger Stadion_2008

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 6404 m2 (oppvarmet BRA) (boliger/barnehage: 5783/621 m2)
Oppvarmet bruksareal: 6404 m²
Glassandel av bruksareal: 17,6 %
Kompakthetsfaktor: 0,59m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: A (Light green)
Energiforbruk: Netto energibehov: 108 kWh/m2 år. Levert energibehov: 74 kWh/m2 år. (Inndata fra NS3031 og standard klima) Tall for barnehage hhv 122 og 88 kWh/m2/år.
Energikilder: Varmepumpe (luft - vann) (utnytter overskuddsvarme parkeringsanlegg), Gasskamin/gasskjel (kondenserende gasskjel for spissbelastning)
Beregnet netto energibehov: 108 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 74 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

Inndata fra NS3031 og standardklima

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 32 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 4 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 30 kWh/m²/år
Vifter: 8 kWh/m²/år
Belysning: 14 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 20 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,13 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,08 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,2 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Spesifikk vifteeffekt: 1,9 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 80 %

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 220000000 NOK
Kvadratmeterpris (kun bygg): 34300 kr/m²
Merkostnader Energi: 1840 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 408300 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Bretlandsgate 45 - 73, 4009 Stavanger
Sted/bydel: Eiganes
Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2006 - 2009
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg , Barnehager
Forbildeprogram: Norwegian Wood

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Svein Aase
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Landskapsarkitekt: Riss Landskap AS
Prosjektledelse (PL): Varde byggadministrasjon AS | Rogaland bygg og prosjektutvikling AS
Hovedentreprenør: Tore Ravndal AS
Underentreprenører: Moelven limtre (limtre), Moelven massivtre (massivtre)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet som del av Norwegian Wood som var er et bredt samarbeidsprosjekt ledet av NAL | ECOBOX. Prosjektets viktigste samarbeidspartnere - i tillegg til Stavanger2008 - var; Stavanger og Sandnes kommuner, Innovasjon Norge, Enova, Husbanken, Byggekostnadsprogrammet, Statens bygningstekniske etat, Miljøverndepartementet og Trenæringen.