Flere søkemuligheter

En tilbakeføring av bygning og interiør til 1814.

Publisert av: Jeanette Hoff / NAL Sist oppdatert 07.11.2018

Man ønsket å gjenskape det historiske øyeblikket da bygningen var åsted for riksforsamlingen i 1814. Bygningen var hjemmet til Carsten Anker, og var en av Norges største og mest moderne privatboliger.

Korte fakta

  • Arkitekt: 4B Arkitekter AS
  • Interiørarkitekt: 4B Arkitekter AS
  • Arealforbruk: 2900 m2 (brutto BTA)

Prosjektbeskrivelse

Restaureringen av Eidsvollsbygningen har vært et komplekst prosjekt. 4B ARKITEKTER ble engasjert av Statsbygg sommeren 2009 og prosjektorganisasjonen har omfattet mange faggrupper, kunsthistorikere, Eidsvoll 1814, Riksantikvaren og Statsbygg. Som arkitekter har vi etablert fysiske og detaljerte løsninger for de ulike elementene. Forbildene har som regel vært lite konkrete og tekniske løsninger har krevd prosjektering med mange alternativer. Samtidig har tett kontakt med entreprenør og håndverkere vært essensielt for å komme frem til gode og varige løsninger. Ved overføring av teoretiske forbilder til ferdig byggete løsninger har arkitekten vært navet i prosjektet.

En gjenskapning av kjelleretasjen har krevd en omfattende detaljering basert på løsninger fra selve bygningen, spor i himling samt rester av historisk bygningsmateriale. I tillegg kom arkeologiske utgravinger som støttet funnene. Skriftlige kilder og plantegninger fra 1790 og 1800 ble også brukt som rettesnor.

Arkeologiske utgravinger underveis i byggeprosessen avdekket et intakt hvelvkjellergulv og rester av et brønnrom fra et tidligere prosjekt. 4B ARKITEKTER fikk utfordringen med å prosjektere formidlingen av funnene, og tegnet en bro i stål og glass som spente mellom plattformer i perforerte støpejernsplater fra hver side av rommet. Ettersom dette var funn fra før 1814 og således ikke en del av restaureringsprosjektet, åpnet Riksantikvaren for en fri og moderne formgivning.

Prosess

Prosjektet har blitt utviklet gjennom systematiske prosesser som har involvert Eidsvoll 1814, Riksantikvaren, kunsthistorikere, NIKU, prosjekteringsgruppen og Statsbygg. Prosessen har gått på forståelse og tolkning av foreliggende beskrivelser, historiske dokument og funn på plassen. Det har vært en lang modningsprosess med utredning av planløsning og detaljer samt valg av farger, tapeter og teppekvalitet og -mønstre.

Økonomi

Eidsvollsbygningens kostnadsramme: 384,2 mill. NOK.
Finansieringen er i sin helhet dekket av staten.

Erfaringer

I restaureringsprosjekter er det viktig at arkeologiske undersøkelser gjøres i god tid før prosjekteringen starter. Her medførte utgravinger underveis at opplegget for tekniske føringer måtte endres og teknisk rom flyttes til kjeller i nordre paviljong, noe som skapte et betydelig merarbeid.

Energi

Eidsvollsbygningen er fredet og restaureringens målsetting var tilbakeføring av bygningen slik den var i 1814. Det er derfor ikke installert elektrisk oppvarming, kun montert varmeelementer i alle ovner for å holde minimum ca. 5 grader i vinterhalvåret. I den reetablerte kjelleretasjen er det montert vannbåren varme i gulvet og ventilasjon, dette for også her å holde varmebehovet på samme nivå som ellers i bygningen samt hindre fuktskader.

Ytterligere vurdering av miljøtiltak er ikke relevant.

Konstruksjon og materialbruk

Til restaurering og reetablering av kjelleren er det anvendt furumaterialer. Tapeter er produsert i Tyskland, Sverige og Norge. Gulvtepper ble produsert i Danmark, England og USA. I ett rom ble eksisterende teppe beholdt.
Til maling av vinduer er det benyttet blymaling, en historisk kvalitet som i dag ikke er tillatt, men som det ble gitt dispensasjon for å benytte. For øvrig ble det benyttet linoljekvaliteter.

Klimatilpasning

Målsettingen med restaureringen var tilbakeføring til 1814, slik at ytterligere betraktninger rundt klimatilpasning ikke er relevant.

Areal og transport

Det er egen parkeringsplass for busser og besøkende i nær tilknytning til bygningen.

Universell utforming

Det er innpasset heis for UU-tilgjengelighet mellom 1. og 2. etasje uten at dette har redusert bygningens historiske interiør.

Det er også etablert kombinasjon trapp/løftebord for UU-adkomst til kjeller.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 2900 m2 (brutto BTA)
Bruttoareal (BTA): 2900 m²

ENERGI

Energiforbruk: Ikke relevant, kfr. beskrivelsen.

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 384 NOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Eidsvollsbygningen, 2074 Eidsvoll Verk
Kommune: Eidsvoll
Status: Ferdigstilt, Fredet / vernet
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Museum
Forskriftsnivå: TEK-07
Bygningskategori (TEK): Kulturbygning
Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: 4B Arkitekter AS
Interiørarkitekt: 4B Arkitekter AS
Prosjektledelse (PL): Statsbygg | Multiconsult AS
Miljørådgiver: Multiconsult AS
Rådgivere: Multiconsult AS (RIB) | Erichsen & Horgen AS (RIV) | Rasmussen & Strand AS (RIE) | Multiconsult AS (RIBfy) | Multiconsult AS (RIBr) | Eidsvoll 1814
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Arkitektur N Nr. 3-2014, Bred presentasjon av prosjektet


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.