Flere søkemuligheter

Eikeli videregående skole

  Sist oppdatert 13.11.2020

Eikeli videregående skole utvides med ny klimavennlig idrettshall og skolerom - et nesten nullenergibygg med innovativ energilagring.

Korte fakta

 • Arkitekt: Nordic - Office of Architecture
 • Landskapsarkitekt: Norconsult AS
 • Prosjektperiode: 2016 - 2022
 • Arealforbruk: 4209m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 720 elever og 80 ansatte.
 • Miljøambisjon: Energimerke B (Mørk grønn) , BREEAM Excellent , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Eikeli videregående skole sto ferdig 1960 og ble den gang ansett som den flotteste og mest moderne høyere skole i Akershus. Skolen er i dag oppført som kulturmiljø i kommunedelplanen for kulturmiljøer og kulturminner i Bærum 2010–2020. Historien forplikter og gir føringer når skolen nå skal bygges om og utvides til et klimavennlig forbilde.

Elevantallsveksten og behovet for flerbrukshaller i området er bakgrunnen for ombyggingen (og utvidelsen med et tilbygg.) Skolen er planlagt utvidet for inntil 720 elevplasser innen studiespesialisering.

Eikeli videregående skole ligger på Hosle i Bærum. Skolen ligger på en tomt som eies av Viken fylkeskommune, og grenser mot et utendørs idrettsanlegg, som eies av Bærum kommune. Skolens fasader og deler av eksisterende adkomst, parkering og tilstøtende friareal skal bevares best mulig. Byggegrenser, topografi og tomtens størrelse begrenser utvidelsesmuligheten og selve tilbygget er derfor plassert på den nordlige delen av tomten.

Her skal det bygges en idrettshall, undervisningsrom, rom for administrasjonen og garasje/lager og nytt uteanlegg. Samlet gir dette en utvidelse på 5800 m² BTA.

Ombygging og tilpasning til universell utforming for eksisterende skole omfatter et areal på 2080 m2 BTA. Hovedombyggingen vil skje i arealene som i dag er kantine og gymsaler med birom. Etter ombyggingen vil Eikeli vidergående skole ha felles kantine, auditorium og sosiale soner for elevene, noe skolen mangler i dag.

Prosess

Utarbeidelsen av byggeprogrammet samt detaljreguleringsplanen ble utført av Lerche arkitekter AS, Arkitektformidling as (PGL) og en rekke fagrådgivere, i samarbeid med Eikeli videregående skole, AFK eiendom FKF, Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring og representant fra Bærum kommune.

Detaljreguleringen av tomten ble vedtatt i Bærum kommune 25.10. 2017.

BREEAM-NOR skal brukes i forprosjekt og byggefasen for å dokumentere klimagassutslipp, materialbruk, innemiljø tiltak, og andre miljømessige måloppnåelser.

Eikeli skole og idrettshall bygges som et nesten nullenergibygg. Det skal produseres nok energi til at bygget har et levert energiforbruk som er 70 % lavere enn kravet i TEK10. Det vil si at delen med skolebygg må ha et levert energiforbruk lavere enn 35 kWh/(m2·år) , og idrettsbygget lavere enn 25 kWh/(m2·år).

Økonomi

Prosjektet har fått kr 591 458 i støtte av Enova øremerket plusshus system med innovativ energilagringIntroduksjon av ny teknologi i bygg og område.

Følgende kostnader og finansiering er politisk vedtatt 30/10/2017:


Brutto inv. utg, 1000 kr

  Tilbygg og utomhusarbeider   123 200 
 Ombygging inkl. universell utforming   55 000
 Flerbrukshall   91 500
 Inventar og utstyr    5 000
 Sum  274 700


Finansiering, 1000 kr

 Bærum kommune    32 200 
 Spillemidler   11 700
 Mva kompensasjon   55 650
 AFKs finansieringsandel  175 150
 Sum  274 700

                  

Bymiljø og arkitektur

Eksisterende skoleanlegg har tydelige kvaliteter og karakter. Anlegget viser variasjon i fasadematerial og uttrykk – med glass, betong, teglstein, pussede flater og naturstein. Nybygget er planlagt med massivtre og naturlige materialer og skal videreføre uttrykket til eksisterende bygg. Et sentralt mål er høy kvalitet på materialbruk. Fasadenes åpenhet vil vurderes ut fra sol, utsikt, dagslys og trivsel. Solutsatte fasader vil få justerbar solskjerming som kan trekkes unna når det ikke er behov for det.
Plasseringen av nybygget vil opprettholde det overordnede landskapsbildet og prosjektet skal sikre at sentrale landskapsverdier ivaretas, at eksisterende trær med økologisk verdi langs veien bevares. Eksisterende vegetasjon opprettholdes i stor grad. Det etableres en ny utetorg i tilknytning undervisningsarealene, og treningsapparater plasseres nord for nybygget.
Skoleanlegget vil være i bruk store deler av døgnet. Idrettsaktiviteter plassers i øvre og nedre plan. Det åpnes for at andre virksomheter også kan bruke skolen på kveldstid – kulturtilbud, skolekorps, klubb, konserter med mer. Idrettshallen vil benyttes til eksamensavvikling.

Klimagassutslipp

Klimagassutslippene fra nybygget til Eikeli skole skal reduseres med minimum 50% i forhold til referansebygg. Det stilles krav om gjennomføring av klimagassanalyser som et verktøy for vurdering av alternative tiltak og løsninger i prosjektet. Klimagassberegninger benyttes sammen med LCC-analyser for å vurdere løsninger i forhold til levetid, økonomi og miljø.

Følgende tiltak skal bidra til reduksjonen:

Bruk av solceller

 • Bruk av klima-effektive materialer som trekonstruksjoner og lavkarbon betong’
 • Byggeplassen skal drives som fossilfri i anleggsperioden
 • Batteripakker som lagrer egenprodusert strøm gjennom døgn og årstid skal testes ut

Areal og transport

Skolearealene er allerede bilfrie, og denne situasjonen vil opprettholdes.

Fotgjengere, sykkel og kollektivtransport skal prioriteres framfor personbiler i utformingen av atkomstsoner og trafikkarealer. Sykkelparkering skal fortrinnsvis være overdekket og i nærheten av hovedinnganger.

Gode og bilfrie koblinger til bussholdeplass langs Nadderudveien og T-bane stasjon vil opprettholdes. Det vil ikke etableres noen nye parkeringsplasser for bil i forbindelse med nybygget. Parkeringsdekningen begrenses til en plass per 3 ansatte. Eksisterende parkeringsareal mot veien vil bli redusert og nye parkeringsplasser vil ikke bli etablert andre steder i prosjektet.

Prosjektet har gjennomført en lokal reisevaneundersøkelse, og har som intensjon å etablere en mobilitetsplan og iverksette tiltak og organisasjonsutvikling i skolen for å fremme miljøvennlige reiseformer.

Energi

Nybygget til Eikeli vgs skal være et nesten nullenergibygg. Målet for levert energi innebærer at det meste av energibruken relatert til drift av bygningen over året skal kompenseres for gjennom produksjon av fornybar energi. Prosjektet vil tilfredsstille FutureBuilt sin definisjon av nesten nullenergibygg (notat Sintef 2018-11-15). For å regnes som nesten nullenergibygg, må det produseres nok energi til at bygget har et levert energiforbruk som er 70 % lavere enn kravet i TEK10. Det vil si at delen med skolebygg må ha et levert energiforbruk lavere enn 35 kWh/(m2·år) , og idrettsbygget lavere enn 25 kWh/(m2·år). Målet vil medføre utstrakt lokal fornybar energiproduksjon i form av solcelleanlegg, samt oppvarming med biobrensel.

Konstruksjoner og materialbruk

Prosjektet skal gjennomføre tiltak og vurdere potensiale for videre arealreduksjoner gjennom sambruk, funksjonsdeling og effektivisering av arealbruk. Fleksibilitet i løsninger og tekniske systemer vil vurderes.

Prosjektet har satt seg en rekke kvalitetsmål for å redusere klimagassutslipp fra konstruksjoner og materialbruk:

 • Betong med armering utgjør et av de største kildene til klimagassutslipp i byggeprosjekter, og nybygget til Eikeli VGS vil kreve betydelige mengder betong i forbindelse med bygningsdeler som graves inn i terrenget. Prosjektet vil optimalisere bruk av betong, og søke et samarbeid med betongnæringen for å vurdere og etterspørre innovative produkter som går utover dagens lavkarbonbetong med hensyn på klimagassutslipp.
 • Bruk av tre i bygningskonstruksjoner skal vurderes i tidligfase og trekonstruksjoner brukes der det er hensiktsmessig.
 • Materialer som inneholder stoffer med mer enn 0,1 vektprosent på prioritetslisten og kandidatlisten skal ikke brukes.
 • Egnethet av å bruke rivingsmaterialer fra eksisterende bygg skal vurderes for gjenbruk. Gjenbruksmaterialer kan for eksempel benyttes til kledninger, innvendige skillevegger og innredninger. Eventuelle gjenbruksmaterialer må fremdeles tilfredsstille miljøkrav og være lavemitterende.
 • Det skal brukes materialer og metaller med høy resirkuleringsgrad, og bruk av materialer fra knappe, ikke-fornybare ressurser skal reduseres. Kobber og sink skal ikke benyttes som kledning eller beslag. Tropisk trevirke skal ikke benyttes.
 • Følgende krav er satt for resirkuleringsgrad: armeringsstål 100%, valsede stålprofiler min. 70%, sveisede plateprofiler minimum 40%, aluminiumsprofiler/ kledninger minimum 80%.
  Det skal samles inn minst 2 EPD'er for minst 20 materialer, og det mest miljøvennlige velges. Hvilke produktgrupper som skal innhentes skal avklares under forprosjektfasen med Viken Eiendom. Disse velges ut fra produktets betydning og omfang. Det mest miljøvennlige produktet tilstrebes valgt. Eventuelle avvik fra dette skal godkjennes av byggherre før valg. Det vil settes opp kriterier og prioritering for valg sett opp mot pris og ekstrakostnader.

Andre miljøtiltak

Avfall og sirkulær økonomi:
Sirkulær økonomi vil vektlegges i valg av materialer og løsninger. Entreprenør skal utarbeide en avfallsplan før oppstart av byggearbeidene. Løsninger som genererer lite avfall og svinn skal prioriteres. Materialer som bidrar til en effektiv og enkel avhending ved endt levetid vil bli prioritert.

Inneklima:
Det skal benyttes lavemitterende materialer. Kravet omfatter alle oppholdsarealer, inkludert klasserom, arbeidsplasser og aktivitetsarealer. Et godt inneklima er sentralt for prosjektet.

Fossilfri byggeplass:
Byggearbeidene skal gjennomføres uten bruk av fossile brensler innenfor anleggsområdet. Målet omfatter alle aggregater og maskineri innenfor anleggsområdet, men ikke leveranser og persontransport til byggeplass.

 

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 4209m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 720 elever og 80 ansatte.
Bruksareal (BRA): 4209 m²
Oppvarmet bruksareal: 4209 m²
Antall beboere/brukere: 800
Glassandel av bruksareal: 12 %
Kompakthetsfaktor: 0,2034m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 17,5 3 - -
Materialbruk 6 5,6 - -
Transport 17,5 6,1 - -
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år
Klimagassberegning er beregnet ved hjelp av One Click LCA, jfr. Regnereglene i Future Built, og i tillegg til NS3720:2018- Metode for klimagassberegning for bygninger. Utslippsfaktorer hentet fra Future Built sine regneregler, og One Click LCA.

ENERGI

Energimerke: B (Mørk grønn)
Energiforbruk: Netto energibehov: 86 kWh/m2/år. Levert energi: 99 kWh/m2/år (beregnet i hht NS3700/3701)
Energikilder: Bio-kjel, elektrokjel for vannbåren varme, solceller - elektrisitet.
Beregnet netto energibehov: 100 kWh/m²/år (NS3031)
99 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi: 114 kWh/m²/år (NS3031)
86 kWh/m²/år (NS3700/3701)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 13,2 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 9,9 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 34,6 kWh/m²/år
Vifter: 15 kWh/m²/år
Pumper: 1,2 kWh/m²/år
Belysning: 12,8 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 6,8 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 6,6 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 50 kWh/m²/år
Biobrensel: 63,6 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,14 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,11 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,15 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 454 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 211 m
Parkeringsplasser: 5 (pr. 1000 m²)
0,25 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser: 49,5 (pr. 1000 m²)
0,2475 (pr. boenhet/arb.plass)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: Prosjektstøtte Enova: 591 458 kr
Prosjektstøtte Enova: 591458 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Bispeveien 10
Sted/bydel: Hosle
Kommune: Bærum
Prosjektperiode: 2016 - 2022
Status: Detaljprosjekt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg
Miljøambisjon: BREEAM Excellent , Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt , BREEAM-NOR piloter
Konkurranseform: Totalentreprisekonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: AFK Eiendom FKF
Arkitekt: Nordic - Office of Architecture
Landskapsarkitekt: Norconsult AS
Prosjektledelse (PL): PEAB AS
Miljørådgiver: Norconsult AS
Spesialrådgiver energi: Norconsult AS
Rådgivere: Norconsult AS (RIB) | Norconsult AS (RIV) | Norconsult AS (RIE) | Norconsult AS (RIBfy) | Norconsult AS (RIBr) | Norconsult AS (RIA) | GK
Hovedentreprenør: PEAB AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa