Sykehuspasienter ønsker mest mulig normale bygde omgivelser, dagslys og tilgang til natur, sier arkitekt MNAL Ragnhild Aslaksen. Foto: Eirik Audunson Skaar.

Ekspert på sykehusarkitektur

Tekst Eirik Audunson Skaar Sist oppdatert 19.08.2015
– Jeg har en god følelse når jeg spaserer over Olav Kyrres plass her på St. Olavs hospital og ser alle menneskene omkring meg. Sykehuset er en realitet. Vi kom helt frem, sier arkitekt MNAL Ragnhild Aslaksen.

Ragnhild Aslaksen har gått sine egne veier som arkitekt. Hun hadde en nøkkelrolle i byggingen av St. Olavs hospital i Trondheim. I tillegg til å bygge et sykehus til over 13 milliarder kroner underviste hun NTNUs arkitektstudenter i faget omgivelsesestetikk og deltok i en tverrfaglig ekspertgruppe tilknyttet det danske helseministeriet med utvikling av nasjonal sykehusplan.

- Mitt arkitektoniske blikk er mer helhetsorientert enn detaljorientert, og jeg opplever det som svært meningsfylt å tilføre arkitektonisk og planfaglig kompetanse i alle fora der viktige beslutninger tas. Alt som planlegges har jo en arkitektonisk konsekvens, og det er viktig at det er noen der som kan se nettopp dette, sier Aslaksen

Interessen for større offentlige byggeprosjekter ble vekket for alvor på midten av 90-tallet. Hun hadde som nyutdannet arkitekt jobbet noen år i privatpraksis på forskjellige kontor og ble hentet inn som Norske arkitekters landsforbunds representant i konkurransekomitteer. En dag lå vinnerutkastet til det som skulle bli St. Olavs hospital på bordet foran henne. Dette prosjektet ville hun gjerne følge videre, og derfor søkte hun seg til RiT 2000, senere Helsebygg Midt-Norge, hvor hun etter hvert ble sjefsarkitekt i det nye sykehusprosjektet. I dag, 16 år og et gigantisk hospital senere, er hun tilbake på gamle tomter og besøker sykehuset som ble hennes kvinndomsprøve som arkitekt.

– Et prosjekt på denne størrelsen vekker naturligvis debatt og interessemotsetninger, men i dag er de fleste enige i at hospitalet fungerer bra. St. Olavs har blitt et sykehus som henger godt i hop. Jeg mener at arkitekturen jobber for sykehuset, sier Aslaksen.

Helsebringende trivsel

Under byggingen av St. Olavs hospital ble det lagt avgjørende vekt på behovene til dagens sykehusbrukere. De ønsker ikke bare best mulig behandling, men også åpne skranker og lett tilgjengelig personale. De trenger normale boforhold med en visshet om at den medisinske ekspertisen og teknologien er der i bakgrunnen. Dagslys og tilgang til natur er også viktig.

St Olavs hospital - Olav Kyrres plass - fot- St.Olavs hospitalSt. Olavs hospital har blitt en medisinsk bydel med kvartalsmessig inndeling hvor en femtedel av arealet er grønt. Foto: St. Olavs hospital.

− Hva vegger og bygg lages av er vesentlig ut fra hvilken opplevelse dette gir. De tekniske detaljene er selvfølgelig viktige nok, men som arkitekt er jeg mest opptatt av hvordan materialvalg og utforming påvirker det romlige, sier arkitekt Ragnhild Aslaksen.

Aslaksen og teamet hennes gikk inn på den gamle sykehustomten i Trondheim sentrum og bygget et tilnærmet normalt offentlig miljø i en urban kontekst. I 2013 sluttleverte hun et nytt sykehus man ikke uten videre kunne få øye på. Hospitalet med det mest avanserte som finnes innen sykehusbehandling var oppdelt i kvartaler, plasser og gårdsrom. Mellom byggene og på takene var det blågrønne oaser. Sykehuset inne i den gamle bebyggelsen på Øya i Trondheim har siden blitt et arkitektonisk forbilde som har høstet høythengende priser både her hjemme og i utlandet.

–  Det oppleves som et privilegium å kunne reise rundt og presentere et ferdig sykehus. I prosjektet var det til sammen flere titalls prosjekterende arkitekter. Vi hadde en meget god kollektiv prosess. En sentral del av arbeidet var å forsvare helheten og ikke gi etter for kortsiktige løsninger. Det krevde sin arkitekt å holde av 20 prosent ubenyttede reservearealer for fremtiden. Vi måtte gi gode faglige begrunnelser da vi sto opp for det ukonvensjonelle, kvartalsmessige grunnmønsteret i det nye sykehuset, forteller hun.

Tett på makta

Ragnhild Aslaksen er i dag en etterspurt ressursperson. Hun ble nylig engasjert som sjefsarkitekt i det nye, nasjonale Sykehusbygg, og har det siste året deltatt i en av helseministerens ekspertgrupper for utvikling av norsk helse og sykehusplan. Hun trives godt med å jobbe i skjæringspunktet mellom arkitektur og samfunn.

- Plassering tett på oppdragsgiver og politisk ledelse gir mulighet for å påvirke selve oppdraget og prioriteringene som følger med. Dette er beslutninger som ofte har store konsekvenser for menneskers liv og hverdag. Det gjelder alle designnivå fra innredning av den lille enheten til spørsmål om lokalisering av store institusjoner. Og så er det utrolig artig å arbeide sammen med så mange dyktige arkitekter og formgivere som "holder i pennen", avslutter Ragnhild Aslaksen.

Ragnhild Aslaksen er også en av foredragsholderne på Arkitekturdagen 17. september. Se programmet her

Les mer om St. Olavs hospital i NALs prosjektdatabase


NAL ønsker å styrke den arkitektfaglige kompetansen i norske kommuner fordi de er hovedaktører i utviklingen av våre bygde omgivelser. Både som forvaltere, planleggere og bestillere utfører de sentrale oppgaver for arkitektur og stedsutvikling i Norge. Arkitektfaglig kompetanse i kommunene er NALs fanesak i 2014 og 2015. Les mer om fanesaken her

 I artikkelserien ”månedens kommunearkitekt” i 2014 ble du kjent med folk som jobber som kommunearkitekt ulike steder i Norge. I 2015 følger NAL opp artikkelserien med intervjuer med nye vinklinger på saken.